Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14. nr.; 2007, 15. nr.; 2008, 5. nr.; 2009, 3., 6., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 38., 101. nr.; 2011, 80. nr.; 2013, 193. nr.; 2014, 17. nr.; 2015, 29. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Privatizācijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 4. panta piektajā daļā vārdus "regulē likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"" ar vārdiem "nosaka normatīvie akti zemes reformas un zemes pārvaldības jomā".

3. Aizstāt 6. panta pirmajā daļā vārdus "Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk - Privatizācijas aģentūra)" ar vārdiem "Valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija".

4. Aizstāt 13. panta pirmajā daļā vārdus "desmit gadi" ar vārdiem "pieci gadi".

5. Aizstāt 14. panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus "Ministru kabinets pēc ekonomikas ministra priekšlikuma" ar vārdiem "Valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija".

6. Aizstāt 15. pantā vārdus "likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" ar vārdiem "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā".

7. 20. pantā:

izteikt ceturtās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) rakstveidā norādīt tai vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu. Maksimālais termiņš norēķiniem par apbūvētu zemesgabalu ir pieci gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas;";

papildināt desmitās daļas 1. punktu pēc vārdiem "pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas" ar vārdiem "divu mēnešu laikā nav sniegusi atbildi vai".

8. Izslēgt 23. panta sestās daļas 2. punktu.

9. Izslēgt 23.1 panta 1.1 daļā vārdus un skaitļus "un šā likuma 23. panta sestās daļas 2. punktā minētās zemesgabala platības daļas iekļaušanas Lauku zemes izpirkšanas reģistrā".

10. Aizstāt 32. panta devītajā daļā skaitli un vārdu "10 gadiem" ar vārdiem "pieciem gadiem".

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 54. un 55. punktu šādā redakcijā:

"54. Šā likuma 13. panta pirmajā daļā minēto atlikto maksājumu (nomaksu) maksimālo termiņu (līdz pieciem gadiem) nepiemēro tādiem valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, kā arī apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pirkuma līgumiem, kuri noslēgti līdz attiecīgo grozījumu (par termiņa 10 gadi samazināšanu uz pieciem gadiem) spēkā stāšanās dienai.

55. Šā likuma 32. panta devītajā daļā minēto norēķinu termiņu (līdz pieciem gadiem) nepiemēro tādiem zemes izpirkuma (pirkuma) līgumiem, kuri noslēgti līdz attiecīgo grozījumu (par termiņa 10 gadi samazināšanu uz pieciem gadiem) spēkā stāšanās dienai."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 6. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 19. jūnijā

03.07.2019