Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.104

Rīgā 2019.gada 13.jūnijā (prot. Nr.24, 1.p.)

Par akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 24.maijā saņēma akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija", vienotais reģistrācijas numurs: 44103016580, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 (turpmāk - AS "Valmieras Enerģija"), 2019.gada 24.maija iesniegumu Nr.VE1/2019-58 ar tam pievienoto AS "Valmieras Enerģija" noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķinu un pamatojuma dokumentus un 2019.gada 29.maijā papildu informāciju pamatojuma dokumentiem.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.8punkts noteic, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku.

3. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē internetā un publicē savā tīmekļvietnē internetā, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

4. Saskaņā ar Metodikas 43.10punktu Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtē iesniegto tarifu atbilstību šai metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, un saskaņā ar Metodikas 43.11punktu, ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas nav pieņēmis lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību šai metodikai vai nav noraidījis iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi stājas spēkā komersanta noteiktajā laikā.

5. AS "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifs ir apstiprināts ar Regulatora 2017.gada 6.jūlija lēmumu Nr.73 "Par akciju sabiedrības AS "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 136.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.73). Ar Lēmumu Nr.73 apstiprinātā saražotās siltumenerģijas tarifa veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes un šķeldas kā kurināmā izmaksas.

6. Regulators 2018.gada 18.janvārī pieņēma lēmumu Nr.12 "Par tiesībām akciju sabiedrībai "Valmieras Enerģija" noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 15.nr.) (turpmāk - Regulatora atļauja), piešķirot AS "Valmieras Enerģija" tiesības pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

7. Regulators 2018.gada 21.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.71 "Par akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 126.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.71).

8. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifu, AS "Valmieras Enerģija" 2019.gada 24.maijā (2019.gada 24.maijs Nr. VE1/2019-58) iesniedza Regulatorā noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa - 40,53 EUR/MWh - aprēķinu un pamatojumu jaunajam tarifam.

9. Paziņojums par AS "Valmieras Enerģija" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu ir publicēts 2019.gada 27.maijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 105.nr. Paziņojumā kā AS "Valmieras Enerģija" noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās datums norādīts 2019.gada 1.jūlijs.

10. Regulators, izvērtējot AS "Valmieras Enerģija" iesniegto noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķinu un tā pamatojumu, secina, ka AS "Valmieras Enerģija" noteiktais (piedāvātais) saražotās siltumenerģijas tarifs atbilst Metodikai un ir pamatots. Līdz ar to AS "Valmieras Enerģija" noteiktais saražotās siltumenerģijas tarifs var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā - 2019.gada 1.jūlijā.

11. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma Nr.71 atcelšanu un par Lēmuma Nr.73 piemērošanu situācijā, kad būs stājies spēkā AS "Valmieras Enerģija" noteiktais saražotās siltumenerģijas tarifs, nosakot, ka no 2019.gada 1.jūlija Regulators atceļ lēmumu Nr.71 un AS "Valmieras Enerģija" nepiemēro ar Lēmumu Nr.73 apstiprināto saražotās siltumenerģijas tarifu.

12. AS "Valmieras Enerģija" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē uzturēja lūgumu atzīt noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus par atbilstošiem Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1. un 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt AS "Valmieras Enerģija" noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa - 40,53 EUR/MWh - (Latvijas Vēstnesis, 2019, 105.nr.) un tā pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2019.gada 1.jūlija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 21.jūnija lēmumu Nr.71 "Par akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 126.nr.);

3. noteikt, ka no 2019.gada 1.jūlija AS "Valmieras Enerģija" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 6.jūlija lēmumu Nr.73 "Par akciju sabiedrības AS "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 136.nr.) apstiprināto AS "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifu.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai AS "Valmieras Enerģija" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R.Šņuka

13.06.2019