Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā

Izdarīt Zinātniskās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 10. nr.; 2007, 15. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 47., 68., 74., 205. nr.; 2013, 61. nr.; 2016, 249. nr., 2017, 203. nr., 2018, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. panta pirmo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) Latvijas Zinātnes padomes eksperts - zinātnieks, kurš ir sasniedzis noteiktus zinātniskās darbības rezultātus zinātnes nozarē atbilstoši izvirzītajiem eksperta kvalifikācijas kritērijiem un kuram Latvijas Zinātnes padome piešķīrusi eksperta tiesības zinātnes nozarē."

2. Izslēgt 11. panta trešajā daļā vārdu "apstiprinātiem".

3. Izslēgt 13. panta otrās daļas 2. punktu.

4. Izteikt 15. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) katras Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas - viens;".

5. 16. pantā:

izteikt 8. un 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8) Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršana, kā arī Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju (turpmāk - ekspertu komisija) izveidošana un to kompetences noteikšana;

81) augstskolu doktorantūras studiju programmu īstenošanā iesaistīto Latvijas Zinātnes padomes ekspertu apstiprināšana atbilstoši šā likuma 11. panta trešajā daļā noteiktajam;";

papildināt pantu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) ziņu ievade, apstrāde un aktualizēšana Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzē."

6. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

"18. pants. Latvijas Zinātnes padomes eksperti un ekspertu komisijas

(1) Ekspertu komisiju pienākumi ir šādi:

1) dot atzinumus par Latvijas Zinātnes padomei iesniegto fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu atbilstību Ministru kabineta apstiprinātajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem;

2) sagatavot pārskatus par stāvokli zinātnes nozarēs Latvijā.

(2) Ekspertu komisijas ievēlē zinātnes nozarē Latvijas Republikā nodarbināti zinātnieki. Ekspertu komisiju pilnvaru laiks ir trīs gadi.

(3) Par ekspertu komisijas locekļiem ievēlē Latvijas Zinātnes padomes ekspertus, kuri savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Latvijas Zinātnes padomes eksperts vienlaikus var būt tikai vienas ekspertu komisijas loceklis.

(4) Ievēlētie ekspertu komisiju locekļi paraksta Latvijas Zinātņu akadēmijas izstrādāto Saistību un atbildības deklarāciju.

(5) Ekspertu komisijas locekļu kvalifikācijas kritērijus, to izvērtēšanas kārtību, kā arī ekspertu komisiju izveidošanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātos ekspertus reģistrē Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzē, kurā par ekspertu ietver šādas ziņas:

1) vārdu, uzvārdu;

2) personas kodu;

3) zinātnisko grādu;

4) zinātnes nozari;

5) ekspertīzes jomu.

(7) Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības piešķir uz trim gadiem. Zinātniekam var būt piešķirtas Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības vairākās zinātnes nozarēs.

(8) Latvijas Zinātnes padomes eksperta kvalifikācijas kritērijus zinātnes nozarē, to izvērtēšanas un Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31., 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

"30. Ministru kabinets līdz 2019. gada 31. jūlijam izdod šā likuma 18. panta piektajā un astotajā daļā minētos noteikumus.

31. Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas, kas uzsākušas darbību līdz 2019. gada 30. jūnijam, turpina darboties arī pēc 2019. gada 30. jūnija līdz jaunu ekspertu komisiju izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 15. oktobrim.

32. Latvijas Zinātnes padome, kas apstiprināta līdz 2019. gada 30. jūnijam, turpina darboties arī pēc 2019. gada 30. jūnija, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 5. novembrim.

33. Lai nodrošinātu Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanu līdz šā likuma 18. panta astotajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemēro Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumus Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 13. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 14. jūnijā

01.07.2019