Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131. nr.; 2011, 204. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2015, 60., 91., 248. nr.; 2016, 255. nr.; 2017, 156. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. janvārim iemaksā vienotajā nodokļu kontā (likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē) mikrouzņēmumu nodokli 50 euro apmērā, ja taksācijas periodā (kalendāra gadā) mikrouzņēmumam nav bijis apgrozījuma vai aprēķinātā mikrouzņēmumu nodokļa summa nepārsniedz 50 euro."

2. 7. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Mikrouzņēmums maksā mikrouzņēmumu nodokli līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, iemaksājot to vienotajā nodokļu kontā.";

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc šā panta piektajā daļā noteiktā termiņa izbeigšanās mikrouzņēmumam ir tiesības iesniegt tikai tādus mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējumus, kuri palielina maksājamā nodokļa apmēru, bet nav tiesību samazināt vai palielināt mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu no mikrouzņēmuma vai izslēgt mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norādītu mikrouzņēmuma darbinieku, vai iekļaut mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā jaunu mikrouzņēmuma darbinieku.";

aizstāt sestās daļas otrajā teikumā vārdu "budžetā" ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā".

3. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

"8. pants. Mikrouzņēmumu nodokļa attiecināšanas kārtība

(1) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā taksācijas periodā no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma maksāja uzņēmumu ienākuma nodokli, - valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts ieņēmumu dienests attiecina šādi:

1) 0,1 procents - uzņēmējdarbības riska valsts nodeva;

2) 80 procentu - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

3) 18,8 procenti - iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

4) 1,1 procents - uzņēmumu ienākuma nodoklis.

(2) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja - fiziskās personas, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, - valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts ieņēmumu dienests attiecina šādi:

1) 80 procentu - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

2) 20 procentu - iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

(3) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja - individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kuras īpašnieks iepriekšējā taksācijas periodā no individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ienākuma maksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli, - valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts ieņēmumu dienests attiecina šādi:

1) 0,1 procents - uzņēmējdarbības riska valsts nodeva;

2) 80 procentu - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

3) 19,9 procenti - iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

(4) Valsts ieņēmumu dienests mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus atbilstoši šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajam sadalījumam attiecina katru darbdienu."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Grozījums šā likuma 6. panta piektajā daļā attiecībā uz tās izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi 7. pantā attiecībā uz trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un sestās daļas otrajā teikumā attiecībā uz vārda "budžetā" aizstāšanu ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā", kā arī grozījums 8. pantā attiecībā uz tā izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī."

Likums stājas spēkā 2019. gada 15. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 23. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 12. jūnijā

15.08.2019