Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 251. nr.; 2016, 2., 91., 241., 254. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156., 236., 242. nr.; 2018, 36., 197., 225. nr.; 2019, 10., 75. nr.) šādus grozījumus:

1. 18.2 pantā:

izslēgt otrās daļas 1. punktā vārdus "daļēju vai pilnīgu";

aizstāt trešās daļas 1. punktā vārdus "apmēru (daļēji vai pilnībā)" ar vārdiem "naudas līdzekļu summu, kura saglabājama fiziskajām personām atbilstoši Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punktam attiecībā uz parādnieku vienu reizi mēnesī";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "trešās daļas" ar skaitli un vārdu "1. un";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "kuram saistībā" ar vārdiem un skaitli "kuram paziņojams šā panta otrās daļas 1. punktā noteiktais rīkojums vai attiecīgi kuram saistībā";

aizstāt piektajā daļā vārdus "septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā rīkojuma paziņošanas" ar vārdiem "četru darbdienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas";

izslēgt desmitās daļas otro teikumu.

2. Aizstāt 22.2 panta trešās daļas 9. punktā skaitli "60 000" ar skaitli "10 000".

3. 28. pantā:

papildināt piektās daļas 2. punktu pēc vārda "galvojumu" ar vārdiem "vai kredītiestādes garantiju";

papildināt sesto daļu pēc vārda "galvojumu" ar vārdiem "vai kredītiestādes garantiju";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ar šā panta piektās daļas 2. punktā minēto kredītiestādes garantiju kredītiestāde uzņemas samaksāt nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu un soda naudu kā pats parādnieks."

4. Izslēgt 34. panta sestajā daļā un 34.1 panta sestās daļas 5. punktā vārdus "daļēju vai pilnīgu".

5. Aizstāt 107. pantā skaitli un vārdu "1 miljons" ar skaitli "350 000".

6. Papildināt 108. pantu pēc vārda "veicēja" ar vārdiem "vai būvniecības ierosinātāja".

7. Izteikt 110. pantu šādā redakcijā:

"110. pants. Elektroniskā darba laika uzskaite būvlaukumā

(1) Darba laika uzskaiti būvlaukumā nodrošina elektroniskā veidā, izmantojot elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu un šā likuma 111. pantā noteikto personas identifikācijas nodrošināšanai izmantojamo līdzekli. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēma ir auditēta (tai nodrošināta sākotnējā un ne retāk kā vienu reizi divos gados ārējā drošības pārbaude, kas iekļauj arī ielaušanās testu un atbilstības šā likuma XIV nodaļā noteiktajām prasībām pārbaudes veikšanu) elektroniska sistēma, kurā tiek nodrošināta būvlaukumā nodarbināto personu darba laika (šīs nodaļas izpratnē par darba laiku uzskatāms viss laika periods, kurā persona atrodas būvlaukumā) elektroniska reģistrācija, uzskaite un datu glabāšana, lai nodotu minētos datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē.

(2) Ārējo drošības pārbaudi elektroniskās darba laika uzskaites sistēmai nodrošina persona, kura organizē un vada šīs sistēmas darbību (turpmāk šajā nodaļā - sistēmas pārzinis), pasūtot  šādas pārbaudes veikšanu ar sistēmas pārzini nesaistītai personai.

(3) Ministru kabinets nosaka prasības personai, kas var veikt šā panta pirmajā daļā noteikto ārējo drošības pārbaudi elektroniskās darba laika uzskaites sistēmai."

8. Papildināt 111. panta trešo daļu ar vārdiem "kā arī uz autovadītājiem, kuri veic būvizstrādājumu vai citu izstrādājumu piegādi būvlaukumā".

9. 112. pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "kas ir Būvniecības informācijas sistēmas sastāvdaļa";

papildināt otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Centrālā statistikas pārvalde - darba samaksas statistikas analīzei un novērtējumam.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "kā arī oficiālās statistikas nodrošināšanai";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē.";

izslēgt piekto un sesto daļu.

10. 113. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punkta "h" apakšpunktu šādā redakcijā:

"h) summārais laiks - šā punkta "g" apakšpunktā minētie dati, kas atspoguļoti kā diennakts summārais darba laiks kalendāra mēneša ietvaros par katru būvlaukumā nodarbināto personu. Summārais laiks ietver arī darba tiesiskās attiecības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktos pārtraukumus darbā;";

papildināt pirmās daļas 3. punkta ievaddaļu ar vārdiem "un, ja mainās līguma summa, šā līguma grozījumiem";

papildināt pirmās daļas 3. punkta "d" apakšpunktu ar vārdiem "vai, ja ar līguma grozījumiem mainās līguma summa, līguma jaunā summa";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka prasības auditācijas pierakstu veidošanai, uzglabāšanai un izsniegšanai.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā, tajā skaitā tās programmatūrā, nedrīkst iestrādāt tādas funkcijas kā automātiskas vai iepriekš ieprogrammētas darbības šajā sistēmā reģistrēto datu labošanai, mainīšanai vai dzēšanai, būvlaukumā nodarbināto personu darba laika reģistrācijai, tajā skaitā laika, kad persona ieradusies būvlaukumā un atstājusi to, automātiskai reģistrācijai, vai šajā sistēmā reģistrētajiem datiem darba tiesiskās attiecības reglamentējošos normatīvajos aktos paredzēto pārtraukumu darbā atskaitīšanai.

(4) Šā panta pirmās daļas 1. punkta "g" un "h" apakšpunktā, 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā un 3. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktie dati, kas reģistrēti un uzkrāti elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā, nav labojami vai maināmi. Ja šā panta pirmās daļas 1. punkta "g" un "h" apakšpunktā un 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktie dati, kas reģistrēti elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā, nesakrīt ar personas faktiski būvlaukumā pavadīto laiku, šajā sistēmā papildus uzkrātajiem datiem galvenais būvdarbu veicējs reģistrē informāciju par personas faktiski būvlaukumā pavadīto laiku, norādot faktisko ierašanās laiku būvlaukumā, faktisko laiku, kad persona būvlaukumu atstāja, faktisko summāro laiku, kā arī pamatojumu, kāpēc dati, kas reģistrēti elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā, nesakrīt ar personas faktiski būvlaukumā pavadīto laiku. Ja elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā tiek konstatēti nekorekti (kļūdaini vai nepareizi) reģistrēti dati, izņemot šīs daļas pirmajā teikumā minētos, datus koriģē, nodrošinot elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā notikumu auditācijas pierakstus, kuros ietverta informācija par attiecīgajām korekcijām, tajā skaitā identificējoša informācija par korekcijas veicēju, korekcijas veikšanas datumu un laiku, veikto korekciju (dati dzēsti, laboti, mainīti vai papildināti) un koriģētajiem datiem (vērtība pirms un pēc labošanas vai mainīšanas).

(5) Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas pieejamība nodrošināma ne mazāk kā 96,7 procentu apmērā mēnesī."

11. 114. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"114. pants. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu glabāšana, nodošana iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē un izsniegšana";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Galvenais būvdarbu veicējs nodrošina elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrēto un uzkrāto datu:

1) glabāšanu Latvijas teritorijā izvietotajos energoneatkarīgajos datu nesējos, tajā skaitā datu centru serveros, trīs gadus no brīža, kad dati reģistrēti elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā;

2) dzēšanu pēc šīs daļas 1. punktā noteiktā termiņa beigām;

3) izsniegšanu kontrolējošām institūcijām:

a) datu, kuri nododami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, - līdz brīdim, kad minētie dati ir nodoti iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē,

b) datu, kuri nav nododami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, - visā šīs daļas 1. punktā noteiktajā glabāšanas termiņā.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos un uzkrātos datus (izņemot šā likuma 113. panta pirmās daļas 2. punktā minētos datus, kā arī elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas notikumu auditācijas pierakstus) par iepriekšējo mēnesi galvenais būvdarbu veicējs līdz kārtējā mēneša 15. datumam nodod iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē strukturētā veidā.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "sistēmas datus" ar vārdu "iekļaušanai";

papildināt piekto daļu pēc vārda "institūcijām" ar vārdiem "un Centrālajai statistikas pārvaldei".

12. 115. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "un būvdarbu valsts kontroles nodrošināšanā" ar vārdiem "būvdarbu valsts kontroles nodrošināšanā un darba samaksas statistikas analīzē";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "kontrolei un Būvniecības" ar vārdiem "kontrolei, Būvniecības";

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "bet Centrālā statistikas pārvalde darba samaksas statistikas analīzei un novērtējumam";

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "personas darba stundām kalendāra mēneša ietvaros par 10" ar vārdiem un skaitli "personas darba laiku kalendāra mēneša ietvaros ne vairāk kā par 20".

13. 116. pantā:

papildināt 1. punktu ar vārdiem un skaitli "atbilstoši šā likuma 113. pantā noteiktajam no brīža, kad būvdarbi uzsākti, līdz brīdim, kad būvdarbu žurnālā veikts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu, vai, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvdarbu žurnāls nav nepieciešams, līdz brīdim, kad būvdarbi būvlaukumā uzskatāmi par pabeigtiem atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem";

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) izmantot tādu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu, kura atbilst šā likuma prasībām un kurai ir nodrošināta ārējā drošības pārbaude;";

aizstāt 7. punktā skaitli un vārdus "1 miljons euro vai vairāk" ar skaitli un vārdiem "350 000 euro vai vairāk";

papildināt 7. punktu ar vārdiem "norādot arī informāciju par būvlaukumā izmantoto elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu (nosaukumu un sistēmas pārzini)";

papildināt 7. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē informāciju par būvdarbu pabeigšanu;";

papildināt 8. punkta ievaddaļu pēc vārda "ierosinātāju" ar vārdiem "un, ja mainās līguma summa, šā līguma grozījumiem";

papildināt 8. punkta "d" apakšpunktu ar vārdiem "vai, ja ar līguma grozījumiem mainās līguma summa, arī līguma jauno summu";

aizstāt 9. punkta ievaddaļā vārdus "vai vairāk, norādot" ar vārdiem "vai vairāk, un, ja mainās līguma summa, šā līguma grozījumiem, norādot";

papildināt 9. punkta "d" apakšpunktu ar vārdiem "vai, ja ar līguma grozījumiem mainās līguma summa, arī līguma jauno summu";

papildināt pantu ar 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"10) nodrošināt elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrēto datu aizsardzību (datu vai informācijas resursu aizsardzību, kuru īsteno ar programmatūras līdzekļiem, identificējot informācijas sistēmas lietotāju, pārbaudot tā pilnvaru atbilstību attiecīgajām darbībām elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā un pasargājot informāciju no tīšas vai nejaušas labošanas, mainīšanas vai dzēšanas);

11) nodrošināt šā likuma 113. panta pirmajā daļā noteikto datu reģistrāciju un uzskaiti arī par periodu, kad elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas darbībā būvlaukumā bijuši tādi traucējumi, kas liedza datu reģistrāciju vai uzskaiti šajā sistēmā;

12) nodrošināt apakšuzņēmējam elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrēto un uzkrāto datu izgūšanu (skatīšanās režīmā, elektroniski vai papīra formā) par tā darba ņēmējiem vai tā piesaistītajām personām, kuras galvenā būvdarbu veicēja būvlaukumā veic darbu būvdarbu līguma izpildei.";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 11. punktā minētajā sistēmas darbības traucējumu gadījumā datu reģistrāciju un uzskaiti visā traucējumu periodā veic manuāli vai, ja sistēmas darbības traucējumi neietekmē datu elektronisku reģistrāciju vai uzskaiti, ar individuāli pielāgoto ierīci vai informācijas tehnoloģiju risinājumu. Ja reģistrējamie un uzskaitāmie dati reģistrēti un uzskaitīti manuāli, ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc traucējumu novēršanas galvenais būvdarbu veicējs nodrošina datu reģistrēšanu sistēmā manuāli, bet, ja sistēmas darbības traucējumi nav ietekmējuši datu elektronisku reģistrāciju vai uzskaiti, minēto datu reģistrēšanu sistēmā nodrošina elektroniski. Reģistrējot šajā daļā noteiktajā kārtībā iegūtos datus sistēmā, tos papildus nodrošina ar attiecīgu pazīmi un veic notikumu auditācijas pierakstus par minēto datu reģistrāciju īpašā kārtībā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

14. 117. pantā:

aizstāt 4. punkta ievaddaļā vārdus "vai vairāk, norādot" ar vārdiem "vai vairāk, un, ja mainās līguma summa, šā līguma grozījumiem, norādot";

papildināt 4. punkta "d" apakšpunktu ar vārdiem "vai, ja ar līguma grozījumiem mainās līguma summa, arī līguma jauno summu".

15. Pārejas noteikumos:

izslēgt 194. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 194.1 punktu šādā redakcijā:

"194.1 Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. oktobrim izdod šā likuma 112. panta ceturtajā daļā paredzētos noteikumus.";

aizstāt 196. punktā skaitļus un vārdus "2019. gada 1. septembri" ar skaitļiem un vārdiem "2020. gada 1. februāri";

izslēgt 197. punktā vārdus "otro un";

aizstāt 198. punkta 2. apakšpunktā vārdus un skaitļus "līdz 2019. gada 30. septembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2018. gada 31. decembrim";

papildināt pārejas noteikumus ar 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226. un 227. punktu šādā redakcijā:

"220. Kredītiestāde līdz grozījumu šā likuma 18.2 panta otrās daļas 1. punktā un trešās daļas 1. punktā, 34. panta sestajā daļā un 34.1 panta sestās daļas 5. punktā attiecībā uz nodokļu administrācijas rīkojuma par nodokļu maksātāja norēķinu operāciju daļēju apturēšanu izslēgšanu spēkā stāšanās dienai nodokļu administrācijas paziņoto rīkojumu par nodokļu maksātāja norēķinu operāciju daļēju apturēšanu turpina izpildīt kā rīkojumu par nodokļu maksātāja norēķinu operāciju apturēšanu, ievērojot rīkojumā ietverto nosacījumu attiecībā uz fiziskajai personai saglabājamo summu.

221. Grozījums šā likuma 18.2 panta desmitajā daļā par otrā teikuma izslēgšanu stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

222. Grozījums šā likuma 22.2 panta trešās daļas 9. punktā par skaitļa "60 000" aizstāšanu ar skaitli "10 000" stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

223. Grozījums šā likuma 107. pantā un 116. panta 7. punktā par skaitļa un vārda "1 miljons" aizstāšanu ar skaitli "350 000" stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

224. Šajā likumā noteiktās prasības par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvlaukumā un tās ieviešanai noteikto termiņu, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī, nepiemēro attiecībā uz jaunu trešās grupas būvju būvniecību un būvdarbiem, kuru izmaksas ir 350 000 euro vai vairāk, bet mazāk par 1 miljonu euro, ja būvatļaujā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš nepārsniedz divus mēnešus no iepriekš minēto prasību spēkā stāšanās dienas.

225. Šā likuma XIV nodaļā noteikto prasību par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējās drošības pārbaudes nodrošināšanu piemēro ar 2020. gada 1. jūniju. Galvenajam būvdarbu veicējam, kas līdz 2020. gada 1. jūnijam ir uzsācis elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas, kurai nav nodrošināta ārējā drošības pārbaude, izmantošanu, ir tiesības turpināt izmantot šādu sistēmu šajā konkrētajā būvlaukumā līdz būvdarbu pabeigšanai tajā, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 1. janvārim.

226. Ministru kabinets līdz 2019. gada 31. decembrim izdod šā likuma 110. panta trešajā daļā un 113. panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.

227. Šā likuma 113. panta piektā daļa un 116. panta otrā daļa stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 30. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 12. jūnijā

13.06.2019