Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Daugavpilī 2019.gada 28.martā (prot. Nr.12, 19.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 28.marta lēmumu Nr.161

PRECIZĒTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 30.maija lēmumu Nr.328

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 27.2 panta piekto daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2015., Nr.58 (5376), 2016., Nr.191 (5763), 2017., Nr.247 (6074)) (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai piešķir šādām aktivitātēm:

4.1.1. brauktuves, ietves, stāvlaukuma būvniecībai, atjaunošanai - 70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 35,00 EUR bez PVN uz 1m2 būvdarbu veikšanai nepieciešamās teritorijas;

4.1.2. apgaismojuma būvniecībai, atjaunošanai - 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 EUR bez PVN vienam apgaismojuma punktam (apgaismojuma stabam);

4.1.3. bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai - 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 EUR bez PVN;

4.1.4. atkritumu konteineru nojumes izbūvei, zālienu un apstādījumu atjaunošanai, soliņu un urnu uzstādīšanai - 70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 0,50 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas dzīvojamās platības."

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.1.1 un 4.1.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.1 Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas pasākumu īstenošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, piešķir šādām aktivitātēm:

4.1.11. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas konstruktīvo elementu atjaunošanas darbiem - 50% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 10,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības;

4.2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas balkonu atjaunošanas darbiem - ne vairāk kā 60% no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 900 EUR bez PVN vienam balkonam;

4.1.2 Pašvaldības līdzfinansējumu līdzfinansējamo pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādei piešķir 100% apmērā, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN".

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.3.5. un 4.3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.5. zālienu, apstādījumu un dobju ierīkošana;

4.3.6. būvuzraudzība un autoruzraudzība (ja ir nepieciešama)."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.7 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 27.2 panta piektās daļas noteikumiem pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā tiek sniegta attiecīgā palīdzība, un palīdzības apmēru.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek palielināts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs šādām aktivitātēm:

- brauktuves, ietves, stāvlaukuma būvniecībai, atjaunošanai piešķirt līdzfinansējumu 70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 35,00 EUR bez PVN uz 1m2 būvdarbu veikšanai nepieciešamās teritorijas;

- apgaismojuma būvniecībai, atjaunošanai - 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 EUR bez PVN vienam apgaismojuma punktam (apgaismojuma stabam);

- bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai - 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 EUR bez PVN;

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konstruktīvo elementu atjaunošanas darbiem - 50% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 10,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības;

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu atjaunošanas darbiem - ne vairāk kā 60% no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 900 EUR bez PVN vienam balkonam;

- tehniskās dokumentācijas izstrādei - 100% apmērā, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN.

Kā arī tiek noteikts līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistīta zemesgabala labiekārtošanai - atkritumu konteineru nojumes izbūvei, zālienu un apstādījumu atjaunošanai, soliņu un urnu uzstādīšanai - 70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 0,50 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas dzīvojamās platības.

Tiek paredzēts, ka par atbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas zālienu, apstādījumu un dobju ierīkošana, kā arī būvuzraudzība un autoruzraudzība (ja ir nepieciešama).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Dokumentus, iesniegumus izskatīs un lēmumus pieņems Mājokļu komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar dzīvojamo māju pārvaldniekiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

08.06.2019