Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 239

Rīgā 2019. gada 4. jūnijā (prot. Nr. 27 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Pacientu tiesību likuma
16. panta trešo daļu un 17. panta pirmo un trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 228. nr.; 2016, 14. nr.; 2018, 128. nr.; 2019, 12. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Ārstniecības riska fonda darbību nodrošina šādas iestādes:

2.1. Veselības inspekcija (turpmāk - inspekcija), kas veic ekspertīzi, sagatavo atzinumu un nosaka kaitējuma apmēru procentos, kā arī vērtē ārstniecības izdevumu saistību ar pacientam nodarītā kaitējuma seku mazināšanu vai novēršanu un pieņem lēmumu par atlīdzības izmaksāšanu vai par atteikumu to izmaksāt;

2.2. Nacionālais veselības dienests (turpmāk - dienests), kas administrē Ārstniecības riska fonda līdzekļus, kā arī izmaksā atlīdzību no Ārstniecības riska fonda."

2. Aizstāt 3., 4.1 un 5. punktā vārdu "dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "inspekcija" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Inspekcija, izvērtējot atlīdzības prasījuma iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, uzsāk ekspertīzi vai pieņem lēmumu par atteikumu izskatīt atlīdzības prasījuma iesniegumu:

6.1. ja iesniegumā nav iekļauta visa nepieciešamā informācija un iesniedzējs attiecīgo informāciju nav iesniedzis arī pēc inspekcijas pieprasījuma;

6.2. ja nav ievēroti Pacientu tiesību likuma 16. panta piektajā daļā norādītie atlīdzības prasījuma termiņi;

6.3. ja pacienta nāves gadījumā nav iesniegta apliecība par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecība."

4. Svītrot 7. punkta ievaddaļā vārdus "saņemot no dienesta atlīdzības prasījuma iesniegumu".

5. Izteikt 10. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10. Pēc šo noteikumu 7., 8. un 9. punktā minēto pasākumu veikšanas inspekcija Pacientu tiesību likuma 16. panta sestajā daļā noteiktajos termiņos pieņem lēmumu par atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt atlīdzību. Lēmumā norāda:".

6. Svītrot 11. punktu.

7. Aizstāt 12. punkta ievaddaļā vārdu "Dienests" ar vārdu "Inspekcija".

8. Papildināt noteikumus ar 12.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.7. attiecībā uz ārstniecības izdevumiem - ja atlīdzības prasījuma iesniegumam nav pievienoti ārstniecības izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti un iesniedzējs attiecīgos dokumentus nav iesniedzis arī pēc inspekcijas pieprasījuma."

9. Aizstāt 13. punktā vārdu "dienests" ar vārdu "inspekcija".

10. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Atlīdzības izmaksu par kaitējumu un ārstniecības izdevumiem dienests atbilstoši inspekcijas lēmumam par atlīdzības izmaksāšanu nodrošina 90 darbdienu laikā pēc inspekcijas lēmuma spēkā stāšanās, pārskaitot atlīdzību uz bankas kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas kontu, kas atvērts uz šo noteikumu 15. punktā minētās personas vārda."

11. Izteikt 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Ja inspekcija pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt atlīdzību par ārstniecības izdevumiem, tā atdod iesniedzējam šo noteikumu 4. punktā minēto dokumentu oriģinālus.

14.2 Ja inspekcija pieņem lēmumu izmaksāt atlīdzību par ārstniecības izdevumiem, tā neatdod iesniedzējam šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētos dokumentus."

12. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 5. novembra
noteikumiem Nr. 1268

Atlīdzības prasījuma iesniegums

 
 

(vārds, uzvārds)

 
 

(personas kods)

 
 

(dzīvesvietas adrese)

 
 

(kontakttālrunis, e-pasts)

   

Lūdzu izmaksāt man atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par pacientam

 
 

(pacienta vārds, uzvārds, personas kods)

ārstniecības iestādē ārstniecības personas darbības/bezdarbības rezultātā radītiem
(atzīmēt atbilstošo)

nemateriāliem zaudējumiem - pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu)

materiāliem zaudējumiem - ārstniecības izdevumiem

Sniedzu šādas ziņas:

Ārstēšanās periods no 20____. gada _____. __________________
  līdz 20____. gada _____. _________________

Ārstniecības persona:

specialitāte
vārds, uzvārds
Ārstniecības iestāde

Situācijas apraksts un papildu informācija, kas apliecina pacientam nodarīto kaitējumu:

Aprēķināto atlīdzību lūdzu ieskaitīt:

norēķinu iestādes nosaukums
bankas kods
konta numurs

Pacienta pārstāvja, mantinieka vārds, uzvārds un personas kods, uz kura vārda atvērts norēķinu konts

Atlīdzības prasījuma iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, un apņemos septiņu dienu laikā pēc tam, kad būšu uzzinājis(-usi) par izmaiņām atlīdzības prasījuma iesniegumā minētajās ziņās, paziņot par tām Veselības inspekcijai.

2. Esmu informēts(-a), ka Nacionālais veselības dienests piedzīs izmaksāto atlīdzību, ja apzināti sniegtas nepatiesas ziņas, lai saņemtu atlīdzību.

3. Esmu informēts(-a), ka Nacionālais veselības dienests piedzīs visu izmaksāto atlīdzību no ārstniecības iestādes, kas nav veikusi ārstniecības riska maksājumu Pacientu tiesību likumā noteiktajā kārtībā.

4. Piekrītu, ka Veselības inspekcija un Nacionālais veselības dienests veiks personas datu apstrādi, ievērojot normatīvo aktu prasības, kas reglamentē fizisko personu datu aizsardzību.

5. Atlīdzību par atlīdzības prasījuma iesniegumā minēto ārstniecību neesmu saņēmis(-usi) civilprocesa vai kriminālprocesa ietvaros, no apdrošinātāja vai citā veidā. Ja šajā punktā minētā informācija mainīsies, apņemos septiņu dienu laikā par to informēt Veselības inspekciju.

Lēmumu piekrītu saņemt*:

uz šajā atlīdzības prasījuma iesniegumā norādīto e-pasta adresi

personīgi Veselības inspekcijā

nosūtītu pa pastu uz atlīdzības prasījuma iesniegumā norādīto pasta adresi

Datums** ______________

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts**)

Piezīmes.

1. * Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, lēmums tiks nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

08.06.2019