Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2020. gada 26. februāra saistošos noteikumus "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/10

Smiltenē 2010. gada 29. jūlijā
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2010. gada 29. jūlija lēmumu (prot. Nr. 9, 7. §)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu
aprites likuma
8. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada domē tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā (turpmāk – Atļauja) izsniedz Smiltenes novada domes izpilddirektors (Atļaujas paraugs pielikumā).

3. Lai saņemtu Atļauju, komersantam Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļā jāiesniedz:

3.1. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts iesniegums, kurā jānorāda:

3.1.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;

3.1.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

3.1.3. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un plānotais apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums kalendārajā gadā;

3.1.4. ražošanas vieta (adrese);

3.2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.

4. Smiltenes novada domes izpilddirektors izskata komersanta iesniegumu Atļaujas saņemšanai un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju.

5. Smiltenes novada domes izpilddirektors atsaka izsniegt Atļauju, ja:

5.1. komersants nav iesniedzis visus noteikumu 3. punktā minētos dokumentus;

5.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

5.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav tai pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

5.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

5.4.1. izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā;

5.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;

5.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;

5.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

6. Smiltenes novada domes izpilddirektors ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt izsniegto Atļauju, ja:

6.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

6.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

6.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

6.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

7. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu Smiltenes novada domes izpilddirektors pieņem desmit darba dienu laikā pēc 6. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to nekavējoties rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.

8. Atļauja tiek izsniegta bez maksas uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem.

9. Smiltenes novada dome atbild un nodrošina noteikumu izpildes kontroli.

10. Noteikumu ietvaros Smiltenes novada domes izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Smiltenes novada pašvaldības domei. Smiltenes novada pašvaldības domes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiesā.

11. Noteikumi publicējami pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis", un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
Pielikums
Smiltenes novada domes
2010. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/10

Paraugs

Smiltenes novada dome

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, reģ. Nr.900000000000, tālrunis 647, fakss 64707,
e-pasts: dome@smiltene.lv

ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI
SMILTENES NOVADĀ

___.___._______.SmiltenēNr._________

Smiltenes novada domes izpilddirektors izsniedz atļauju:

Komersanta nosaukums 
Komersanta juridiskā adrese 
Komersanta reģistrācijas apliecības Nr.: 
Ražošanas vieta: 
Ražošanas veids: 
Atļauja derīga: 

Atļauta izsniegta saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2010. gada 29. jūlija saistošo noteikumu Nr. 16/10 4. punktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Smiltenes novada domes izpilddirektors/V.Uzvārds/

Z.v.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
28.08.2010