Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/10

Smiltenē 2010. gada 25. martā

Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 17/09 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
25.03.2010. lēmumu (prot. Nr. 3, 15. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 3. daļu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 3. daļu

1. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu jaunā, sekojošā redakcijā:

"2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumus no aprēķinātās Nodokļa summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām:

2.1.1. nestrādājošiem pirmās un otrās grupas invalīdiem - 50 % apmērā;

2.1.2. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz Latvijas Republikā noteikto minimālās mēnešalgas apmēru - 50 % apmērā. Vientuļie pensionāri šo saistošo noteikumu izpratnē ir personas, kurām nav laulātā un / vai pilngadīgu bērnu.

2.1.3. maznodrošinātiem pensionāriem - 50 % apmērā;

2.1.4. trūcīgām ģimenēm, kurās ir 2 vai vairāk nepilngadīgi bērni - 50 % apmērā;

2.1.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem - 50 % apmērā;

2.1.6. fiziskām un juridiskām personām par zemi, kas nepieciešama Pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai kā zaļā zona nepieciešama publiskai lietošanai - 70 % apmērā no izmantojamā zemes gabala Nodokļa summas;

2.1.7. fiziskām un juridiskām personām, kuras izbūvē Smiltenes novada teritorijā koplietošanas ielas (arī ietves) sabiedriskajām vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem - 90 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas aprēķināta par nekustamo īpašumu, uz kura tiek veikta koplietošanas ielas izbūve un/vai izbūvētai koplietošanas ielai pieguļošo īpašumu, pirms tam noslēdzot attiecīgu vienošanos ar Pašvaldību.

2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai atvieglojumus no aprēķinātā Nodokļa summas, papildus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām, piešķir personām, kurām ar Smiltenes novada Domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss - 70 % apmērā.

2.3. Saistošo noteikumu 2.1. un 2.2. punktos noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir:

2.3.1. par vienu nodokļa maksātājam piederošu zemes vienību, kuru persona norāda savā iesniegumā (attiecas uz 2.1. punkta apakšpunktiem, izņemot 2.1.6. un 2.1.7. apakšpunktu);

2.3.2. ja nekustamā īpašuma adrese ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta (attiecas uz 2.2.punktu);

2.3.3. ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izņemot, ja nekustamā īpašuma daļa tiek izmantota saimnieciskajā darbībā, tad nodokļa atlaidi piemēro par to daļu, kas netiek izmantota saimnieciskajā darbībā;

2.3.4. ja taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa zemes vienībai, kurai tiks piemērota atlaide, pārsniedz Ls 10, izņemot 2.2. punktā noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām;

2.3.5. ja par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem."

2. Saistošo noteikumu 3. punktu izteikt jaunā, sekojošā redakcijā:

"3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus:

3.1.nodokļa maksātājam jāiesniedz Pašvaldībā motivēts iesniegums par Nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, pievienojot šādus dokumentus:

3.1.1. parakstītu apliecinājumu, ka īpašumā vai tā daļā nenotiek saimnieciskā darbība (attiecas uz 2.1.1. - 2.1.5. apakšpunktu un 2.2. punktu);

3.1.2. Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu) vai invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) (attiecas uz 2.1.1. apakšpunktu);

3.1.3. parakstītu apliecinājumu, ka nodokļu maksātājs nav darbinieks vai darba ņēmējs normatīvo aktu noteiktajā izpratnē (attiecas uz 2.1.1. un 2.1.2. apakšpunktu);

3.1.4. pensionāra apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) (attiecas uz 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktu);

3.1.5. izziņu no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) par pensijas apmēru (attiecas uz 2.1.2. apakšpunktu);

3.1.6. Smiltenes novada Sociālās dienesta izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.1.3. un 2.1.4.apakšpunktu un 2.2.punktu);

3.1.7. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopiju uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.1.5. apakšpunktu);"

3. Saistošo noteikumu 4.1. punktu izteikt jaunā, sekojošā redakcijā:

"4.1. Saistošo noteikumu 2.1. punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 3.1. punktā norādītie dokumenti iesniedzami sākot no 1. janvāra līdz tekošā gada 30. jūnijam:"

4. Saistošo noteikumu 4.2. punktu izteikt jaunā, sekojošā redakcijā:

"Saistošo noteikumu 2.2. punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Nodokļa atvieglojumu dokumenti iesniedzami divu mēnešu laikā no trūcīgas ģimenes (personas) statusa vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa iegūšanas."

5. Saistošo noteikumu 4.3. punktu izteikt jaunā, sekojošā redakcijā:

"4.3. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku 2.1. punktā paredzēto nosacījumu pamata, Smiltenes novada dome piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam."

6. Izslēgt saistošo noteikumu 4.4. punktu.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis

28.08.2010