Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/9

Carnikavā 2019. gada 20. martā

Grozījums Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 20. marta lēmumu (prot. Nr. 3, 10. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 7. punktu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā", kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 16. §) (turpmāk - Saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

aizstāt 6.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus "līdz 140,00 euro, juridiskām personām - naudas sods līdz 280 euro" ar vārdiem "no 2 līdz 28 naudas soda vienībām, juridiskām personām - naudas sods no 2 līdz 56 naudas soda vienībām".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 20. martā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/9 "Grozījums Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izmaiņas saistošajos noteikumos nepieciešamas saistībā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos.
2. Īss projekta satura izklāsts 2020. gada 1. janvārī spēkā stāsies Administratīvās atbildības likums. Šī likuma 16. pants nosaka, ka naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme nav gaidāma. Nav paredzama.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekme nav gaidāma. Nav paredzama.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komitejas sēdē tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - saskaņā ar pašvaldības nolikumu: priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā) un izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā mailto: www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

01.01.2020