Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. jūlijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 199

Rīgā 2019. gada 14. maijā (prot. Nr. 24 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumos Nr. 156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā"

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma
50. panta trešo daļu un Autopārvadājumu likuma
12. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumos Nr. 156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 39. nr.; 2009, 97. nr.; 2011, 48. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 50. panta trešo daļu un Autopārvadājumu likuma 12. panta sesto daļu".

2. Svītrot 2. punktā vārdus "minimālās prasības un kārtību drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas iegūšanai, kā arī".

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Par drošības konsultanta (padomnieka) iecelšanu uzņēmumā komersants mēneša laikā iesniedz paziņojumu (1. pielikums) valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk - Autotransporta direkcija) (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar autotransportu) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar dzelzceļa transportu). Autotransporta direkcija un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija veido attiecīgā transporta veida drošības konsultantu (padomnieku) uzskaites reģistru. Valsts policija (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar autotransportu) un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar dzelzceļa transportu) kontrolē drošības konsultantu (padomnieku) darbību uzņēmumos."

4. Papildināt II nodaļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Par drošības padomnieka (konsultanta) pienākumu pildīšanas izbeigšanu uzņēmumā drošības padomnieks (konsultants) un komersants informē attiecīgi Autotransporta direkciju vai Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju (atbilstoši transporta veidam)."

5. Aizstāt 13. punktā skaitli un vārdu "15 dienu" ar vārdu "mēneša".

6. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Drošības konsultants (padomnieks) uzrauga ar komersanta darbību saistītās procedūras, kas norādītas ADR noteikumu vai RID noteikumu 1.8.3. apakšpunktā."

7. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Personas tiesības veikt drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus apliecina attiecīgs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts:

15.1. bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikātu (4. pielikums) izsniedz personai, kura saskaņā ar šo noteikumu 31. un 33. punktā minētajām prasībām ir ieguvusi kvalifikāciju darbam ar visām bīstamo kravu klasēm;

15.2. bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) ar konkrētu tiesību apjomu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu (5. pielikums) izsniedz personai, kura saskaņā ar šo noteikumu 31. un 33. punktā minētajām prasībām ir ieguvusi kvalifikāciju darbam ar atsevišķām bīstamo kravu klasēm."

8. Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. ar šādu bīstamo kravu pārvadāšanu:

17.1.1. visu klašu bīstamās kravas;

17.1.2. atsevišķu klašu bīstamās kravas;".

9. Izteikt 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"18. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi, skaitot no eksāmena nokārtošanas dienas, izņemot:

18.1. šo noteikumu 20., 33. un 34. punktā minētos gadījumus, kad sertifikātu izsniedz uz termiņu, kas atbilst iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņam;

18.2. šo noteikumu 19. punktā minēto gadījumu - ja līdz iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņa beigām ir ne vairāk kā 12 mēneši, sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem, skaitot no iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņa beigu datuma.

19. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina, izsniedzot personai jaunu sertifikātu, ja sertifikāta īpašnieks pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām ir apguvis šo noteikumu 27. punktā minēto papildmācību kursu, kas atbilst drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijai, un sekmīgi nokārtojis eksāmenu saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļu. Šajā gadījumā šo noteikumu 42.2. apakšpunktā minētais situācijas analīzes uzdevums nav jākārto. Ja eksāmena rezultāts ir nesekmīgs un atkārtots eksāmens tiek kārtots pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām, persona kārto arī situāciju analīzes uzdevumu."

10. Izteikt 20. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Sertifikātu apmaina vai atjauno šo noteikumu VIII nodaļā norādītajā kārtībā."

11. Papildināt V nodaļu ar 29.1 un 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Pamatmācību un papildmācību kursus pasniedz pasniedzēji, kuriem ir vismaz 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, drošības konsultanta (padomnieka) profesionālā kvalifikācija darbam ar visu veidu bīstamajām kravām attiecīgajā transporta veidā un vismaz trīs gadus ilga praktiskā darba pieredze drošības konsultanta (padomnieka) darbā.

29.2 Mācību iestāde pirms apmācības uzsākšanas sniedz šo noteikumu 35. punktā minētajai eksaminācijas komisijai informāciju, kas apliecina šajā nodaļā minēto prasību izpildi, kā arī informāciju par apmācāmajām personām, mācību norises laiku un vietu. Eksaminācijas komisija izskata iesniegto informāciju un reģistrē apmācāmās personas mācību grupā."

12. Svītrot 31.2. apakšpunktu.

13. Izteikt 31.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.4. tiesības darbam ar 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9. klases bīstamām kravām. Eksāmenu kārto par pamatmācību vispārējo daļu un speciālo daļu par 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9. klasi."

14. Svītrot 31.5. apakšpunktu.

15. Svītrot 32. punktu.

16. Izteikt 33. un 34. punktu šādā redakcijā:

"33. Ja personai ir kvalifikācija darbam ar atsevišķām bīstamu kravu klasēm, tad, lai iegūtu kvalifikāciju darbam vēl ar kādu no šo noteikumu 31.1., 31.3. un 31.4. apakšpunktā minētajām bīstamo kravu klasēm, tā apgūst pamatmācību speciālo daļu par izvēlēto klasi (klasēm) un saskaņā ar šo noteikumu 45.2. apakšpunktu sekmīgi nokārto eksāmenu tikai par šo klasi (klasēm).

34. Persona, kas ieguvusi kvalifikāciju autopārvadājumu vai dzelzceļa pārvadājumu jomā, var iegūt kvalifikāciju par otru pārvadājuma veidu, ja apgūst attiecīgā pārvadājuma veida pamatmācību attiecīgās speciālās daļas kursu un saskaņā ar šo noteikumu 45.3. apakšpunktu sekmīgi nokārto eksāmenu."

17. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Eksāmenu pieņem Satiksmes ministrijas apstiprināta eksaminācijas komisija. Komisijas sastāvā ir pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas un Valsts dzelzceļa administrācijas. Eksaminācijas komisijas darbību materiāltehniski nodrošina Autotransporta direkcija un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija (atbilstoši transporta veidam)."

18. Aizstāt 36. punktā vārdus "personas kodu" ar vārdiem "dzimšanas datumu".

19. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Lai varētu kārtot eksāmenu, persona eksaminācijas komisijai uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu par eksāmena kārtošanu."

20. Izteikt 41. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Eksāmenā nedrīkst izmantot nekādas elektroniskās saziņas iekārtas."

21. Aizstāt 45.1., 47.1. un 50.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "31. un 32. punktā" ar skaitli un vārdu "31. punktā".

22. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Atkārtots eksāmens ir pieļaujams ne agrāk kā pēc piecām darbdienām, skaitot no dienas, kad paziņots lēmums par atteikumu izsniegt sertifikātu."

23. Svītrot 58.2. un 58.4. apakšpunktu.

24. Papildināt noteikumus ar 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Sertifikāti, kas izdoti līdz 2019. gada 30. jūnijam, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām."

25. Izteikt 2. pielikuma 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. Pārvadātas šādas bīstamās kravas:

Autopārvadājumi Dzelzceļa pārvadājumi
bīstamo kravu klase kravas identifi­kācijas numurs iepakošanas grupa kravas daudzums (tonnās) bīstamo kravu klase kravas identifi­kācijas numurs iepakošanas grupa kravas daudzums (tonnās)
1.       1.      
2.       2.      
3.       3.      
4.1.       4.1.      
4.2.       4.2.      
4.3.       4.3.      
5.1.       5.1.      
5.2.       5.2.      
6.1.       6.1.      
6.2.       6.2.      
7.       7.      
8.       8.      
9.       9.      

(norādīt daudzumu katrai kravai ar atšķirīgu identifikācijas numuru un iepakošanas grupu)".

26. Izteikt 2. pielikuma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. Iekrautas vai izkrautas šādas bīstamās kravas:

Autopārvadājumi Dzelzceļa pārvadājumi
bīstamo kravu klase kravas identifi­kācijas numurs un iepakošanas grupa kravas daudzums (tonnās) bīstamo kravu klase kravas identifi­kācijas numurs un iepakošanas grupa kravas daudzums (tonnās)
iekraušana izkraušana iekraušana izkraušana
1.       1.      
2.       2.      
3.       3.      
4.1.       4.1.      
4.2.       4.2.      
4.3.       4.3.      
5.1.       5.1.      
5.2.       5.2.      
6.1.       6.1.      
6.2.       6.2.      
7.       7.      
8.       8.      
9.       9.      

(norādīt daudzumu katrai kravai ar atšķirīgu identifikācijas numuru un iepakošanas grupu)".

27. Aizstāt 2. pielikuma 2.3. apakšpunktā vārdus "(Norādīt iekraušanas un izkraušanas vietas, kā arī tajās izpildāmās darbības. Nav jānorāda izkraušanas vietas, kurās izkrautā krava tiek pārdota mazumtirdzniecībā.)" ar vārdiem "(norādīt iekraušanas un izkraušanas vietas)".

28. Papildināt 2. pielikumu ar 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. Manevru darbus dzelzceļa pārvadājumos ar bīstamo kravu veic:

2.5.1. pats komersants, iestāde, organizācija

2.5.2. šādi komersanti, iestādes, organizācijas:

 
   
   
   
    "

29. Izteikt 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 21. februāra
noteikumiem Nr. 156

Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāta paraugs

5. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 21. februāra
noteikumiem Nr. 156

Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas ar konkrētu tiesību apjomu sertifikāta paraugs

"

30. Svītrot 6. pielikuma II nodaļas 2. punktu.

31. Izteikt 6. pielikuma II nodaļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Daļā par 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9. klases bīstamām kravām atbilstoši pārvadājumu veidam ietver šādas tēmas:

4.1. bīstamo kravu klasifikācijas principi;

4.2. vielu un priekšmetu apraksta struktūra;

4.3. speciālās prasības dažādu veidu kravu iepakojumiem;

4.4. bīstamo kravu iepakojumu apzīmēšana;

4.5. vielu un priekšmetu jauktā iepakošana;

4.6. speciālās prasības cisternām un cisternkonteineriem;

4.7. cisternu un cisternkonteineru marķēšana un apzīmēšana;

4.8. cisternu un cisternkonteineru periodiskās pārbaudes;

4.9. bīstamo kravu pārvadāšanas pamatnoteikumi;

4.10. prasības kravu pārvadāšanai noteiktā temperatūras režīmā;

4.11. to transportlīdzekļu apzīmēšana, kuri pārvadā kravas;

4.12. speciālās prasības kravu pavadzīmēs ietveramajai informācijai;

4.13. speciālās prasības kravu pārvadāšanai cisternās un cisternkonteineros paredzētajiem transportlīdzekļiem, to sertifikācija;

4.14. speciālās prasības kravu iekraušanas un izkraušanas procesiem;

4.15. dažādu kravu jauktā iekraušana;

4.16. bīstamo kravu ierobežotais un izņēmuma daudzums, prasības, veicot šādus pārvadājumus;

4.17. drošības pasākumi, lai novērstu negadījumu rašanās iespēju vai negadījumu radītās sekas kravu pārvadājumos;

4.18. prasības dažādu veidu 2. klases gāzu spiedientvertnēm."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

17.05.2019