Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošos noteikumus Nr. 32 "Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Talsos 2019. gada 11. aprīlī (prot. Nr. 8, 19. p., lēmums Nr. 284)
Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi
" 31. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība aprēķina nomas maksu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu (turpmāk – Neapbūvēts zemesgabals), kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

2. Neapbūvētam zemesgabalam lauku apvidū, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta:

2.1. par zemesgabalu līdz 500 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 5,00 EUR gadā;

2.2. par zemesgabalu no 501 m2 līdz 5000 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 7,00 EUR gadā;

2.3. par zemesgabalu ar platību no 5001 m2 līdz 20000 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 10,00 EUR gadā.

3. Neapbūvētam zemesgabalam pilsētās sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta:

3.1. par zemesgabalu ar platību līdz 300 m2 – 5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 7,00 EUR;

3.2. par zemesgabalu ar platību no 301 m2 līdz 2000 m2 – 5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 10,00 EUR,

3.3. par zemesgabalu ar platību no 2001 m2 un lielāku – 5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā EUR 12,00.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2019. gada 1. jūliju.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2012. gada 13. decembra saistošos noteikumus Nr. 32 "Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā".

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
Saistošo noteikumu Nr.14 "Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 31. punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā. Noteikumos noteiktā zemes nomas maksai ir jāsedz tās administrēšanas izdevumi.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka pašvaldības neapbūvēta zemesgabala, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
01.07.2019