Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Jēkabpilī 2019.gada 9.maijā

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes 09.05.2019.
lēmumu Nr.204 (prot. Nr.14, 23.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Aizstāt nolikuma 14.22.apakšpunktā vārdus "Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā" ar vārdiem "Jēkabpils Izglītības pārvaldē".

2. Papildināt nolikumu ar 14.26.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.26. saskaņo bezpilota gaisa kuģa lidojumu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

 

Jēkabpils pilsētas domes 09.05.2019. saistošo noteikumu Nr.7 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības uzdevumu izpildi, tiek noteikts pilnvarojums izpilddirektoram saskaņot bezpilota gaisa kuģa lidojumu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts pilnvarojums izpilddirektoram saskaņot bezpilota gaisa kuģa lidojumu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Tiek veikts redakcionāls precizējums, jo Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra nosaukums ir mainīts uz Jēkabpils Izglītības pārvaldi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

10.05.2019