Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Jēkabpilī 2019.gada 2.maijā

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019.
lēmumu Nr.182 (prot. Nr.13, 9.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt II nodaļas nosaukumā vārdu "vietnieki" ar vārdu "vietnieks";

1.2. Svītrot nolikuma 8.punktu;

1.3. Izteikt nolikuma 9.un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

9.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā;

9.2. izskata Domē saņemto korespondenci un izdara rezolūcijas;

9.3. bez papildus pilnvarojuma paraksta līgumus un citus dokumentus;

9.4. nosaka tās Domes darbības sfēras, kurās nav panākta pietiekoša atklātība, un sniedz priekšlikumu šo jautājumu risināšanai;

9.5. darbojas Domes pretkorupcijas jomā;

9.6. pilda citus Domes un Domes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus;

9.7. paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

9.8. koordinē komisiju un darba grupu darbību atbilstoši savai kompetencei.

10. Papildus šī nolikuma 9. punktā noteiktajam domes priekšsēdētāja vietnieks pārrauga:

10.1. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem;

10.2. ar iedzīvotāju izglītību saistītos jautājumus;

10.3. pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;

10.4. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites veikšanu;

10.5. ar veselības aprūpes pieejamību un veselības aprūpi saistītos jautājumus;

10.6. sporta iestāžu darbu un sporta attīstības jautājumus;

10.7. kultūras iestāžu darbu un kultūras pasākumu organizēšanu;

10.8. ar tūrismu saistītos jautājumus;

10.9. komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, tai skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

10.10. pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, organizē pretplūdu pasākumus, kapsētu un apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu;

10.11. palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

10.12. saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā, tai skaitā tās veicināšanu;

10.13. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

10.14. pašvaldības pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu, tai skaitā pakalpojumu elektronizāciju."

1.4. Svītrot nolikuma 11.punktu;

1.5. Aizstāt nolikuma 12.punktā vārdu "vietnieku" ar vārdu "vietnieka";

1.6. Aizstāt nolikuma 15., 74., 75., 76. un 81. punktā vārdu "vietnieki" ar vārdu "vietnieks";

1.7. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Ja Domes priekšsēdētājs ir aizkavēts vadīt domes vai Finanšu komitejas sēdes, tās vada domes priekšsēdētāja vietnieks."

1.8. Aizstāt nolikuma tekstā vārdus "vpa@jekabpils.lv" ar vārdiem "pasts@jekabpils.lv".

2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

 

Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošo noteikumu Nr.4 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības uzdevumu izpildi, tiek noteikts, ka domes priekšsēdētājam ir viens, nevis divi vietnieki.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.

Tiek veikti redakcionāli precizējumi, tajā skaitā norādīta jaunā elektroniskā pasta adrese.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Tiks radīta budžeta līdzekļu ekonomija.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

02.05.2019