Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 97. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "nedalībvalsts" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "ārvalsts" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. 6. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "sniegt apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus" ar vārdiem "izplatīt apdrošināšanas pakalpojumus";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "sniegt pārapdrošināšanas starpnieka pakalpojumus" ar vārdiem "izplatīt pārapdrošināšanas pakalpojumus".

3. 10. pantā:

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) izplata apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus citam apdrošinātājam, dalībvalsts apdrošinātājam, ārvalsts apdrošinātājam, pārapdrošinātājam un dalībvalsts pārapdrošinātājam. Ārvalsts apdrošinātājam var izplatīt apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar šā panta trešās daļas noteikumiem;";

aizstāt trešajā daļā vārdus "sniegt starpnieka pakalpojumus" ar vārdiem "izplatīt apdrošināšanas pakalpojumus";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Apdrošinātājam Apdrošināšanas līguma likumā noteikto subrogācijas un regresa tiesību īstenošanai ir tiesības apstrādāt apdrošinātā un par nodarīto zaudējumu, ja iestājies apdrošināšanas gadījums, atbildīgās personas datus, tai skaitā informāciju par personas veikto pārkāpumu vai noziedzīgo nodarījumu, kas attiecas uz konkrēto apdrošināšanas gadījumu un ir nepieciešama subrogācijas un regresa tiesību īstenošanai."

4. Aizstāt 11. panta pirmās daļas 3. punktā vārdu "starpniecību" ar vārdu "izplatīšanu".

5. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

"12. pants. (1) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veikšanai Latvijas Republikā apdrošinātājs un dalībvalsts apdrošinātājs drīkst izmantot tikai tādu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāju pakalpojumus, kuri ir tiesīgi izplatīt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

(2) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veikšanai ārvalstī apdrošināšanas sabiedrība, ievērojot attiecīgās valsts normatīvos aktus, drīkst izmantot tikai tādu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāju pakalpojumus, kuri ir tiesīgi izplatīt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus attiecīgajā valstī.

(3) Pārapdrošināšanai Latvijas Republikā pārapdrošinātājs un dalībvalsts pārapdrošinātājs drīkst izmantot tikai tādu pārapdrošināšanas izplatītāju pakalpojumus, kuri ir tiesīgi izplatīt pārapdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

(4) Pārapdrošināšanai ārvalstī pārapdrošināšanas sabiedrība, ievērojot attiecīgās valsts normatīvos aktus, drīkst izmantot tikai tādu pārapdrošināšanas izplatītāju pakalpojumus, kuri ir tiesīgi izplatīt pārapdrošināšanas pakalpojumus attiecīgajā valstī."

6. Izteikt 51. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komerclikuma 20. panta pirmās daļas un 351. panta noteikumi par solidāru atbildību neattiecas uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu nodošanu. Ja sadalīšanas procesā tiek nodota tikai daļa no sadalāmās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības mantas, iegūstošā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība neatbild par sadalāmās sabiedrības saistībām, kas izriet no tiem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumiem, kuri reorganizācijas procesā netiek nodoti iegūstošajai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai."

7. Izteikt 70. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība nodrošina visu noslēgto ieguldījumu līgumu, cedētās pārapdrošināšanas līgumu un retrocesijas līgumu, kā arī ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītājiem noslēgto līgumu reģistrāciju. Reģistru kārto elektroniski, tas ietver minēto līgumu un to grozījumu tekstus, un reģistra programmnodrošinājums dod iespēju izsekot visiem iepriekš izdarītajiem ierakstiem un grozījumiem tajos.

(3) Ja riskus nodod cedētajā pārapdrošināšanā un retrocesijā, izmantojot pārapdrošināšanas izplatītāja pakalpojumus, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības rīcībā ir dokumenti, kuri atklāj cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu un pārapdrošināšanas izplatītājam samaksātās komisijas atlīdzības apmēru."

8. Papildināt 96. pantu pēc vārdiem "pārapdrošināšanas starpniekam" ar vārdiem "apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekam".

9. Izslēgt 138. pantu.

10. 141. pantā:

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "nozīmīgu tirgus daļu" ar vārdiem "vai kuru darījumdarbība aptver nozīmīgu ietekmēto darījumu veidu daļu";

izteikt sestās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Komisija var iesniegt EAAPI lūgumu, lai tā paziņo par šā panta piektajā daļā minēto ārkārtēju nelabvēlīgu apstākļu esību, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības, kuras pārstāv nozīmīgu tirgus daļu vai kuru darījumdarbība aptver nozīmīgu ietekmēto darījumu veidu daļu, nespēj izpildīt šā panta trešajā daļā minētos pasākumus. Ārkārtēji nelabvēlīgi apstākļi ir tad, ja to apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību finansiālo stāvokli, kurām ir būtiska ietekme tirgū vai kuru darījumdarbība aptver nozīmīgu ietekmēto darījumu veidu daļu, nopietni vai nelabvēlīgi ietekmē viens vai vairāki šādi apstākļi:".

11. Izteikt 173. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja Eiropas Komisija ir atzinusi ārvalsts maksātspējas režīmu par līdzvērtīgu vai noteikusi tā pagaidu līdzvērtību Eiropas Savienībā noteiktajam maksātspējas režīmam, tad uz pārapdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti ar tādu ārvalsts pārapdrošinātāja filiāli, kuras galvenais birojs atrodas šajā ārvalstī, attiecina tādus pašus nosacījumus kā uz pārapdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, kura licencēta Latvijas Republikā."

12. Izslēgt XXII nodaļu.

13. Papildināt 265. panta 1. punktu pēc vārdiem "Apdrošināto aizsardzības fonda" ar vārdiem un skaitļiem "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja prasījums, ja Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību no Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda tādas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības vietā, kurai anulēta apdrošināšanas licence šā likuma 19. panta pirmās daļas 10. punktā noteiktajā nedzīvības apdrošināšanas veidā, izņemot pārvadātāju atbildību".

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 25. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 9. maijā

23.05.2019