Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā

Izdarīt Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 249. nr.; 2017, 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) parādnieks ir noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, bet noslēgto vienošanos nepilda;".

2. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Parādnieka šaujamieroča atļaujas darbības apturēšana

(1) Medību, sporta, kolekcijas un pašaizsardzības šaujamieroča iegādāšanās, realizēšanas, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas darbības apturēšana (turpmāk - šaujamieroča atļaujas darbības apturēšana) parādniekam tiek piemērota, lai aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu - uzturlīdzekļu maksāšanu.

(2) Fonda administrācija var lemt par šaujamieroča atļaujas darbības apturēšanu, ja:

1) parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Fonda saskaņā ar šā likuma 11. pantu un parādnieks nav noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus;

2) parādnieks ir noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, bet noslēgto vienošanos nepilda;

3) parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Fonda saskaņā ar šā likuma 12. pantu un no zvērināta tiesu izpildītāja nav saņemti trīs parādnieka maksājumi pēc kārtas parāda segšanai.

(3) Fonda administrācija pirms lēmuma pieņemšanas nosūta parādniekam lūgumu sniegt paskaidrojumu, kurā norādāmi apstākļi, kuru dēļ šaujamieroča atļaujas darbības apturēšana varētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka interesēm. Parādnieks paskaidrojumam pievieno pierādījumus, kas apliecina tajā minēto. Paskaidrojums sniedzams 20 dienu laikā no Fonda administrācijas lūguma saņemšanas dienas, un tā nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

(4) Fonda administrācija pēc parādnieka lūguma saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas var lemt par šaujamieroča atļaujas darbības atjaunošanu šādos gadījumos:

1) parādnieks ir noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par parāda maksāšanas grafiku un veicis trīs maksājumus pēc kārtas, ja uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tiek veikta šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā;

2) no zvērināta tiesu izpildītāja saņemti trīs parādnieka maksājumi pēc kārtas parāda segšanai, ja uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tiek veikta šā likuma 12. pantā noteiktajā kārtībā.

(5) Fonda administrācija lēmumu par šaujamieroča atļaujas darbības apturēšanu vai atjaunošanu nosūta parādniekam un Valsts policijai izpildei."

3. 11. pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja parādnieks nav deklarējis savu dzīvesvietu, lūgums sniegt paskaidrojumu netiek sūtīts un paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksas uzsākšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".";

papildināt piekto daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) pastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja vecāks, kuram ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus, pierādījis, ka veicis uzturlīdzekļu maksājumu par kārtējo mēnesi bērna uzturam vismaz tādā apmērā, kāds par attiecīgo bērnu tiktu izmaksāts no Fonda, Fonda administrācija pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu uz četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja parādnieks iesniedzis pierādījumus, ka četru mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu, viņš nodrošinājis maksājumus vismaz par trim secīgiem mēnešiem, Fonda administrācija pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus."

4. Izslēgt 12. panta ceturtajā daļā vārdus "un Fonda administrācijas mājaslapā".

5. 13. pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Uzturlīdzekļus no Fonda neizmaksā par periodu, kurā iesniedzējs ir saņēmis uzturlīdzekļus vismaz tādā apmērā, kāds tiktu izmaksāts no Fonda.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Pilngadīgai personai uzturlīdzekļus no Fonda neizmaksā par periodu, kurā tā gūst ienākumus vismaz Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā."

6. 14. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) persona pēc pilngadības sasniegšanas nav uzsākusi vai ir pārtraukusi iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā;";

izslēgt pirmās daļas 3. punktu;

papildināt pirmo daļu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) pilnībā segts parāds Fondam.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja iestājies šā panta pirmās daļas 9. vai 10. punktā minētais apstāklis, attiecīgā bāriņtiesa par to paziņo Fonda administrācijai."

7. Izteikt 17. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) iesniedzējs ir saņēmis uzturlīdzekļus, tostarp ja uzturlīdzekļu maksājumi veikti ar trešās personas starpniecību (izņemot zvērinātu tiesu izpildītāju), iesniegumā norādot saņemto uzturlīdzekļu apmēru un datumu, kad uzturlīdzekļi saņemti;".

8. Papildināt likumu ar 19. pantu šādā redakcijā:

"19. pants. Parādnieka izvairīšanās no uzturlīdzekļu nodrošināšanas

Ja parādnieks nenodrošina bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru un līdz ar to nepilda tiesas vai Fonda administrācijas lēmumu, atzīstams, ka parādnieks izvairās no bērna uzturēšanas, izņemot gadījumus, kad:

1) parādniekam nav mantas vai ienākumu, uz kuriem vērst piedziņu, un parādnieks ir reģistrējies kā bezdarbnieks Nodarbinātības valsts aģentūrā;

2) parādnieks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti un parādniekam nav mantas vai ienākumu, izņemot invaliditātes pensiju;

3) parādnieks ir nonācis valsts apgādībā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā vai daļēji finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;

4) parādnieks un Fonda administrācija ir noslēguši vienošanos par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, un parādnieks noslēgto vienošanos pilda."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10. Laika periodā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam Fonda administrācija labprātīgi veiktos parādnieka maksājumus Fondā, kā arī piespiedu izpildes procesā iegūtos līdzekļus novirza uzturlīdzekļu pamatparāda segšanai un dzēš likumiskos procentus, kas aprēķināti par šā likuma 11. un 12. pantā noteiktajā kārtībā izmaksāto uzturlīdzekļu parādu, ja minētajā termiņā pamatparāds ir segts pilnā apmērā. Likumiskie procenti turpina pieaugt līdz pamatparāda segšanai pilnā apmērā, izņemot šā likuma 18. panta otrajā daļā minēto gadījumu.

11. Šā likuma 13. panta 3.1 daļa stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 3. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 12. aprīlī

26.04.2019