Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 152

Rīgā 2019. gada 9. aprīlī (prot. Nr. 18 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma 5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 127. nr.; 2016, 115., 137. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 6. punkta otro teikumu.

2. Aizstāt 18. punkta ievaddaļā vārdus "Lauku atbalsta dienestā" ar vārdiem "Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā".

3. Izteikt 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;".

4. Aizstāt 18.3. apakšpunktā vārdus "kopiju nomas līgumam" ar vārdiem "nomas līgumu".

5. Aizstāt 18.6. apakšpunktā vārdus "izglītību apliecinoša dokumenta kopiju" ar vārdiem "izglītību apliecinošu dokumentu".

6. Svītrot 19. punktu.

7. Izteikt 21. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"21. Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim un, to īstenojot:".

8. Izteikt 24. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"24. Pēc darījumdarbības plāna īstenošanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:".

9. Papildināt 24.1.4. apakšpunktu aiz vārda "mērķiem" ar vārdiem "un rādītājiem".

10. Aizstāt 24.2. apakšpunktā vārdus "izglītību apliecinoša dokumenta kopiju" ar vārdiem "izglītību apliecinošu dokumentu".

11. Aizstāt 26. punkta pirmajā teikumā vārdus "Lauku atbalsta dienestā" ar vārdiem "Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā".

12. Papildināt 28.1. apakšpunktu aiz vārda "mērķus" ar vārdiem "un rādītājus".

13. Izteikt 28.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.4. atbalsta pretendents pārtrauc darījumdarbības plāna īstenošanu, neveic saimniecisko darbību vai to turpina ar projektu nesaistītā nozarē;".

14. Izteikt 1. pielikuma A nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"A. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS BRĪDĪ (MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ) UN SASNIEDZAMAJIEM RĀDĪTĀJIEM (Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" 8.2 punktu)".

15. Izteikt 1. pielikuma C nodaļu šādā redakcijā:

"C. PAVADDOKUMENTI
C.1. Iesniedzamie dokumenti

Aizpilda projekta iesniedzējs

Atzīmē ar X attiecīgo atbildi

Neattiecas

1. Projekta iesniegums      
2. Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā      
3. Izglītību apliecinošs dokuments      
4. Mācību iestādes izziņa par to, ka izglītojamais apgūst lauksaimniecisko izglītību      
5. Izziņa, ja atbalsta pretendents ir atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs      
6. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedra statusu apliecinošs dokuments - ja atbalsta pretendents ir šādas sabiedrības biedrs      
7. Zemes nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par pieciem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, - ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek nomāta      
8. Dokuments, kas apliecina uzņēmuma vai saimniecības pārņemšanas, pirkšanas, dāvinājuma vai mantošanas faktu (tostarp var būt pirkšanas vai pārdošanas līgums, mantojuma apliecība vai citi šo faktu apliecinoši dokumenti). Iesniedz, ja saimniecība tiek pirkta, mantota vai pārņemta citā veidā      
9. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma statusam atbilstoši Regulai Nr. 702/2014      

Citi iesniedzamie dokumenti

10.      

"

16. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 323

ELFLA LAP pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākuma "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" (kods 6.1)
ATBALSTA PIEPRASĪJUMS
_________. daļa

Projekta numurs  
LAD klienta Nr.  
   
Pieprasāmā atbalsta apmērs, EUR  
Iepriekš izmaksātais atbalsta apmērs, EUR  

Detalizēts izmaksu atšifrējums, EUR

Nr.

p. k.

Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukums

Darījumu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, datums

Iesniegtajā rēķinā vai darījumu apliecinošajā dokumentā norādītā summa, bez PVN
(ar PVN, ja nav reģistrējies kā PVN maksātājs)

Attiecināmās izmaksas no rēķinā vai darījumu apliecinošajā dokumentā norādītās summas

1.

 

X

0,00

0,00

2.

 

X

0,00

0,00

3.

 

X

0,00

0,00

4.

 

X

0,00

0,00

5.

 

X

0,00

0,00

KOPĀ, EUR

0,00

Piezīme. Ja ir nebūtiskas atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma vai grozījumi, kam nav ietekmes uz darījumdarbības plāna īstenošanas rezultāta sasniegšanu, lūdzam sniegt skaidrojumu.

 

"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

12.04.2019