Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 151

Rīgā 2019. gada 9. aprīlī (prot. Nr. 18 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 126. nr.; 2016, 117. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Pirms Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu, Zemkopības ministrija pieņem lēmumu par šajos noteikumos paredzētā publiskā finansējuma sadali starp Lauku atbalsta dienesta reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, ņemot vērā lauksaimniecības zemes platības saimniecībās ar lauksaimniecības zemi līdz 50 hektāriem (ha). Publisko finansējumu projektiem piešķir no tās Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes finansējuma, kuras teritorijā īsteno projektu."

2. Papildināt 9.1. apakšpunktu aiz vārdiem "neto apgrozījums" ar vārdiem "no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas".

3. Izteikt 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu ir iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas;".

4. Izteikt 10. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim."

5. Papildināt 10.1. apakšpunktu aiz vārda "mērķi" ar vārdiem "un rādītāji".

6. Papildināt 10.2. apakšpunktu aiz vārdiem "minimālo robežvērtību" ar vārdiem "un nav samazinājusies salīdzinājumā ar projekta iesniegšanas dienu".

7. Izteikt 11. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajā laikā tiek nodrošināta sasniegto rādītāju saglabāšana un Lauku atbalsta dienesta pārraudzība."

8. Aizstāt 30.4. apakšpunktā vārdu "apmeklē" ar vārdiem "darījumdarbības plāna īstenošanas pirmajā un pēdējā gadā apmeklē".

9. Aizstāt 34. punkta ievaddaļā vārdus "Lauku atbalsta dienestā" ar vārdiem "Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā".

10. Izteikt 34.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.1. projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu (1. pielikums);".

11. Aizstāt 34.5. apakšpunktā vārdus "minētā līguma kopiju" ar vārdiem "minēto līgumu".

12. Svītrot 34.6. apakšpunktā vārdu "kopiju".

13. Svītrot 35. punktu.

14. Izteikt 36. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"36. Pēc darījumdarbības plāna īstenošanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:".

15. Papildināt 36.1.4. apakšpunktu aiz vārda "mērķiem" ar vārdiem "un rādītājiem".

16. Aizstāt 36.5. apakšpunktā vārdus "apliecinoša dokumenta kopiju" ar vārdiem "apliecinošu dokumentu".

17. Aizstāt 38. punktā vārdus "Lauku atbalsta dienestā" ar vārdiem "Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā".

18. Izteikt 1. pielikuma A nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"A. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS BRĪDĪ (MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ) UN SASNIEDZAMAJIEM RĀDĪTĀJIEM (Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" 8.2 punktu)".

19. Izteikt 1. pielikuma C nodaļu šādā redakcijā:

"C. PAVADDOKUMENTI
Iesniedzamie dokumenti Aizpilda projekta iesniedzējs
Atzīmē ar X attiecīgo atbildi
Neattiecas
1. Projekta iesniegums      
2. Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā      
3. Līgums ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju      
4. Augstāko un vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību apliecinošs dokuments vai dokuments (sertifikāts), kas apliecina, ka ir iegūtas lauksaimniecības pamatzināšanas 160 stundu apmērā, ja izglītība iegūta līdz iesnieguma iesniegšanai      
5. Izziņa, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs      
6. Nomas līgums, kura nomas termiņš nav īsāks par pieciem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas      
7. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma statusam atbilstoši Regulai Nr. 702/2014      
Citi iesniedzamie dokumenti
8.       "

20. Izteikt 5. un 6. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 292

Saimniecības pārbaude apmeklējuma laikā pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"

Projekta numurs  
Atbalsta saņēmēja nosaukums/vārds, uzvārds  
Reģistrācijas Nr./personas kods  
LAD klienta Nr.  
Konsultanta vārds, uzvārds, uzņēmums  

Apmeklējuma datums _______________________

1. Plānoto ieguldījumu pozīcijas saimniecībā 
(Aizpilda pirms saimniecības apmeklējuma. Pēc apmeklējuma pievieno foto)

Nr.
p. k.
Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukums Darījumu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, datums Atzīme par ieguldījumu Lietotas tehnikas tehniskā stāvokļa novērtējums
atrodas
saimniecībā
neatrodas
saimniecībā*
labā
tehniskā stāvoklī
sliktā
tehniskā stāvoklī*
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

* Komentāri

2. Ražošanas resursu pārbaude (atzīmēt ar X)
(Informāciju par plānoto aizpilda pirms saimniecības apmeklējuma)

Rādītājs Resursu apjoms (ha, skaits)
atbilst darījumdarbības plānā norādītajam neatbilst darījumdarbības plānā norādītajam*
Zemes resursi    
Dzīvnieki    

* Komentāri

3. Klienta komentāri par novirzēm no mērķa un aprēķinos plānotā (ja tādas ir), secinājumi un priekšlikumi rādītāju un plānoto mērķu sasniegšanai

 

Grāmatvedība ir pārbaudīta, un situācija atbilst apmeklējuma laikā saimniecībā konstatētajam

 Jā

 Nē ……(skaidrojums)

Pārbaudītie grāmatvedības dokumenti (pievieno foto):

1.

2.

..

Konsultanta atzinums

 


6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 292

ELFLA LAP pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" (kods 6.3) 
ATBALSTA PIEPRASĪJUMS 
______. daļa

Projekta numurs  
LAD klienta Nr.  
   
Pieprasāmā atbalsta apmērs, EUR  
Iepriekš izmaksātais atbalsta apmērs, EUR  

Detalizēts izmaksu atšifrējums, EUR

Nr. p. k. Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukums Darījumu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, datums Iesniegtajā rēķinā vai darījumu apliecinošajā dokumentā norādītā summa, bez PVN
(ar PVN, ja nav reģistrējies kā PVN maksātājs)
Attiecināmās izmaksas no rēķinā vai darījumu apliecinošajā dokumentā norādītās summas
1.   X 0,00 0,00
2.   X 0,00 0,00
3.   X 0,00 0,00
4.   X 0,00 0,00
5.   X 0,00 0,00
KOPĀ, EUR 0,00

Piezīme. Ja ir nebūtiskas atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma vai grozījumi, kuriem nav ietekmes uz darījumdarbības plāna īstenošanas rezultāta sasniegšanu, lūdzam sniegt skaidrojumu.

  ".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

12.04.2019