Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 58

Rīgā 2019. gada 26. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 7. p.)

Grozījumi "Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma
14. panta pirmo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 7. jūlija normatīvajos noteikumos Nr. 120 "Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 19.1.2. punktu šādā redakcijā:

"19.1.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

19.1.2.1. Parāda instrumenti

19.1.2.2. Kapitāla instrumenti

19.1.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti".

2. Izslēgt 19.1.3. punktu.

3. Izteikt 19.1.4. un 19.1.5. punktu šādā redakcijā:

"19.1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

19.1.4.1. Parāda instrumenti

19.1.4.2. Kapitāla instrumenti

19.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

19.1.5.1. Parāda instrumenti

19.1.5.2. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

19.1.5.3. Debitoru parādi".

4. Izslēgt 19.1.6. punktu.

5. Izteikt 19.2.2. punktu šādā redakcijā:

"19.2.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā".

6. Izslēgt 19.2.3. punktu.

7. Izteikt 19.2.4. punktu šādā redakcijā:

"19.2.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā".

8. Izteikt 20.2., 20.3. un 20.4. punktu šādā redakcijā:

"20.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (ieguldījumu plāna gadījumā - ienākumu un izdevumu pārskatā), un arī tādi finanšu aktīvi, kurus sākotnējās atzīšanas brīdī līdzekļu pārvaldītājs neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, piemēram, parāda instrumenti, kapitāla instrumenti un atvasinātie finanšu instrumenti.

20.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

Šajā postenī uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (ieguldījumu plāna gadījumā - ienākumu un izdevumu pārskatā), piemēram, parāda un kapitāla instrumenti.

20.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda finanšu aktīvus, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, piemēram, parāda instrumenti, termiņnoguldījumi kredītiestādēs un debitoru parādi."

9. Izslēgt 20.5. punktu.

10. Izteikt 21.2., 21.3. un 21.4. punktu šādā redakcijā:

"21.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda finanšu saistības pret klientiem no tirdzniecības nolūkā turētiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, īsās pozīcijas finanšu instrumentiem un pārējās saistības, kuras klasificē kā finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto.

21.3. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda finanšu saistības pret klientiem, kuras klasificē kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto.

21.4. Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības

Šajā postenī uzrāda saņemtās atlīdzības apmēru par finanšu aktīviem, kuri nodoti kādai citai personai, taču ieguldījumu plāns saglabā būtisku riska un ieguvumu daļu, kas izriet no nodotā finanšu aktīva saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, piemēram, no vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo). Pielikumā sniedz informāciju par attiecīgajiem finanšu aktīvu veidiem un tiem atbilstošajām finanšu saistībām."

11. Izteikt 24.1.2. punktu šādā redakcijā:

"24.1.2. Procentu ienākumi par parāda instrumentiem".

12. Izteikt 26., 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

"26. Procentu ienākumi par parāda instrumentiem

Šajā postenī uzrāda pārskata gadā radušos procentu ienākumus par parāda instrumentiem neatkarīgi no ienākumu aprēķināšanas metodes, t.sk. ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas mazāka nekā nominālvērtība, kuru ieguldījumu plāns saņems, iestājoties šo aktīvu atmaksas termiņam. Kā procentu ienākumu samazinājumu iekļauj izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas lielāka nekā nominālvērtība, kuru ieguldījumu plāns saņems, iestājoties šo aktīvu atmaksas termiņam.

Kā procentu ienākumus uzrāda ienākumus, kas radušies vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo) rezultātā aktīvu pircējam, amortizējot pozitīvo starpību starp nopirkto aktīvu pārdošanas cenu un pirkšanas cenu.

Kā procentu ienākumus uzrāda ienākumus no riska ierobežošanas nolūkā iegādātajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuri sadalīti atbilstoši faktiskajam līguma termiņam un pēc būtības līdzīgi procentiem.

27. Ienākumi no dividendēm

Šajā postenī uzrāda no ieguldījumiem kapitāla instrumentos saņemamās dividendes.

28. Pārējie ienākumi

Šajā postenī uzrāda iepriekšējos gados atzītā vērtības samazinājuma (izņemot aktīvu un saistību pārskata 19.1.2., 19.1.4. un 19.1.5. postenī uzrādītajiem aktīviem) apvērsi, ienākumus no iepriekšējos gados norakstīto aktīvu (izņemot aktīvu un saistību pārskata 19.1.2., 19.1.4. un 19.1.5. postenī uzrādīto aktīvu) atgūšanas, kā arī citus ienākumus, kas saistīti ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, bet nav uzrādāmi 24.1.1.-24.1.3. postenī."

13. Papildināt 29. punktu aiz skaitļa "19.2.1." ar zīmēm, skaitļiem un vārdu ", 19.2.2., 19.2.4. un".

14. Izteikt 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

"32. Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

Šajā postenī uzrāda atlīdzību, kas pienākas zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, kā arī citus ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumus, kurus neuzrāda 24.2.1.-24.2.4. postenī.

33. Pārējie izdevumi

Šajā postenī uzrāda pārskata gadā atzītos vērtības samazināšanās zaudējumus, izņemot aktīvu un saistību pārskata 19.1.2., 19.1.4. un 19.1.5. postenī uzrādītajiem aktīviem. Šajā postenī ietver zaudējumus, kas radušies attiecīgu aktīvu (izņemot aktīvus, kas uzrādīti aktīvu un saistību pārskata 19.1.2., 19.1.4. un 19.1.5. postenī) norakstīšanas rezultātā, ja tiem iepriekš nav atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi vai arī atzītie zaudējumi izrādījušies mazāki par norakstāmo summu."

15. Papildināt 34. punktu aiz skaitļa "19.1.2." ar zīmi, skaitli un vārdu ", 19.1.4. un".

16. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Šajā postenī uzrāda aktīvu un saistību pārskata 19.1.2., 19.1.4. un 19.1.5. postenī uzrādīto aktīvu pārvērtēšanas rezultātā iegūto vērtības pieaugumu/samazinājumu, t.sk. patiesajā vērtībā vērtēto ieguldījumu pārvērtēšanu, ieguldījumu ārvalstu valūtās pārvērtēšanu, kā arī vērtības samazināšanās zaudējumus."

17. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Aktīvu un saistību pārskatā aktīvus, ja tiem ir atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi, uzrāda, atskaitot šo vērtības samazinājumu."

18. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Līdzekļu pārvaldītājs ieguldījumu plāna grāmatvedības politikā nosaka katra finanšu instrumentu veida vērtēšanas metodi un to konsekventi piemēro. Finanšu instrumentus klasificē šādi:

50.1. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

50.2. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos;

50.3. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā."

19. Izteikt 53.6. punktu šādā redakcijā:

"53.6. aktīvu vērtības samazinājuma noteikšanas principiem un neatgūstamo parādu norakstīšanas kārtību;".

20. Papildināt 55. un 62. punktu aiz skaitļa "19.1.2." ar zīmi, skaitli un vārdu ", 19.1.4. un".

21. Papildināt noteikumus ar 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Noteikumu grozījumi, kas apstiprināti 2019. gada 26. martā, piemērojami, sagatavojot ieguldījumu plāna gada pārskatu, sākot ar 2018. gadu."

22. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P. Putniņš

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
26.03.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 58

"Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
07.07.2006. noteikumiem Nr. 120

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1. Finanšu instruments (financial instrument) - 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

2. Finanšu aktīvs (financial asset) - 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

3. Finanšu saistības (financial liability) - 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

4. Atvasinātie finanšu instrumenti (derivative) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar astpoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial asset at fair value through profit or loss) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.4. punkta izpratnē.

6. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (financial asset at fair value through other comprehensive income) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.2.A punkta izpratnē.

7. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial liability at fair value through profit or loss) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

8. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (financial asset at amortised cost) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.2. punkta izpratnē.

9. Patiesā vērtība (fair value) - 13. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

10. Finanšu aktīvu vai finanšu saistību amortizētā iegādes vērtība (amortised cost of a financial asset or financial liability) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

11. Vērtības samazināšanās zaudējumi (impairment losses) - 36. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

12. Uzskaites vērtība (carrying amount) - 36. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

13. Iegādes vērtība (cost) - 16. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē."

09.04.2019