Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 57

Rīgā 2019. gada 26. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 6. p.)

Grozījumi "Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
50. panta trešo daļu un 76. pantu,
Finanšu instrumentu tirgus likuma 114. panta pirmo daļu un
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 75.1 panta trešo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 24. februāra normatīvajos noteikumos Nr. 46 "Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.2. punktu šādā redakcijā:

"4.2. pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu vai pārskata perioda konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu;".

2. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Pielikumā iekļauj paskaidrojošu informāciju par bilances, ārpusbilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskata, naudas plūsmas pārskata, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata (konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata, konsolidētā kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata) posteņu saturu, komentārus par to risku kontroli un pārvaldīšanu, kas saistīti ar bankas darbību, kā arī atklāj citu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt bankas finansiālā stāvokļa, darbības rezultātu un naudas plūsmas novērtēšanu."

3. Papildināt 14.11. punktā aiz vārda "skaits" ar vārdiem un zīmēm "kredītiestādē (grupā)".

4. Izteikt 15.1. un 15.2. punktu šādā redakcijā:

"15.1. Aktīvi

15.1.1. Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

15.1.2. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

15.1.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

15.1.3.1 Kapitāla instrumenti

15.1.3.2. Parāda instrumenti

15.1.3.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

15.1.3.4. Kredīti un debitoru parādi

15.1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

15.1.4.1. Kapitāla instrumenti

15.1.4.2. Parāda instrumenti

15.1.4.3. Kredīti un debitoru parādi

15.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

15.1.5.1. Parāda instrumenti

15.1.5.2. Kredīti un debitoru parādi

15.1.6. Atvasinātie finanšu instrumenti - riska ierobežošanas uzskaite

15.1.7. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai

15.1.8. Ieguldījumi meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās

15.1.9. Materiālie aktīvi

15.1.9.1. Pamatlīdzekļi

15.1.9.2. Ieguldījumu īpašums

15.1.10. Nemateriālie aktīvi

15.1.11. Nodokļu aktīvi

15.1.12. Citi aktīvi

15.1.13. Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

15.1.14. Kopā aktīvi

15.2. Saistības

15.2.1. Saistības pret centrālajām bankām

15.2.2. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

15.2.3. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

15.2.3.1. Atvasinātie finanšu instrumenti

15.2.3.2. Emitētie parāda instrumenti

15.2.3.3. Noguldījumi

15.2.3.4. Citas finanšu saistības

15.2.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

15.2.4.1. Emitētie parāda instrumenti

15.2.4.2. Noguldījumi

15.2.4.3. Citas finanšu saistības

15.2.5. Atvasinātie finanšu instrumenti - riska ierobežošanas uzskaite

15.2.6. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai

15.2.7. Uzkrājumi

15.2.7.1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām

15.2.7.2. Pārējie uzkrājumi

15.2.8. Nodokļu saistības

15.2.9. Pārējās saistības

15.2.10. Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

15.2.11. Kopā saistības".

5. Izteikt 15.3.5. punktu šādā redakcijā:

"15.3.5. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos".

6. Izteikt 16.1. punktu šādā redakcijā:

"16.1. Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

Skaidrā nauda kasē ietver likumīgus maksāšanas līdzekļus, t.sk. Latvijas Republikas naudas vienības, kā arī citu dalībvalstu un ārvalstu valūtas (tālāk tekstā - ārvalstu valūta), kā banknotēs, tā arī monētās.

Šajā postenī uzrāda arī līdzekļus norēķinu kontos Latvijas Bankā un citas prasības pret Latvijas Banku uz pieprasījumu. Pārējās prasības pret Latvijas Banku uzrāda bilances aktīvu 15.1.3., 15.1.4. vai 15.1.5. postenī.

Šajā postenī uzrāda arī prasības uz pieprasījumu pret to dalībvalstu un ārvalstu centrālajām bankām, kurās bankai ir filiāles, kā arī pret Eiropas Centrālo banku."

7. Izteikt 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.7. un 16.8. punktu šādā redakcijā:

"16.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda patiesajā vērtībā novērtētos finanšu aktīvus, t.sk. akcijas, parāda instrumentus, atvasinātos finanšu instrumentus un kredītus, kurus, ievērojot 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, banka klasificē kā finanšu aktīvus, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumus aprēķinā, un arī tādus finanšu aktīvus, kurus sākotnējās atzīšanas brīdī banka neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

16.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

Šajā postenī uzrāda patiesajā vērtībā novērtētos finanšu aktīvus, t.sk. akcijas, parāda instrumentus un kredītus, kurus, pamatojoties uz 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā minētajiem faktoriem, t.i., komercdarbības modeli finanšu aktīvu pārvaldības jomā un finanšu aktīvu līgumisko naudas plūsmu iezīmēm, banka klasificē kā finanšu aktīvus, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos.

16.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda finanšu aktīvus, t.sk. parāda instrumentus un kredītus, kurus, pamatojoties uz 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā minētajiem faktoriem, t.i., komercdarbības modeli finanšu aktīvu pārvaldības jomā un finanšu aktīvu līgumisko naudas plūsmu iezīmēm, banka klasificē kā finanšu aktīvus, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā.

16.6. Atvasinātie finanšu instrumenti - riska ierobežošanas uzskaite

Šajā postenī uzrāda atvasināto finanšu instrumentu, kurus banka tur kā riska ierobežošanas instrumentus saskaņā ar 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības pieaugumu.

16.7. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai

Šajā postenī uzrāda pret procentu risku ierobežotā finanšu aktīva vai finanšu saistību daļas attiecīgo finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas, kas tiek atzītas par aktīva posteni, saskaņā ar 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto.

16.8. Ieguldījumi meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās

Šajā postenī uzrāda bankas ieguldījumus meitas sabiedrības, kopuzņēmuma un asociētās sabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar 27. starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto, izņemot, ja tie tiek klasificēti kā pārdošanai turēti ieguldījumi un uzrādīti bilances aktīva 15.1.13. postenī."

8. Papildināt noteikumus ar 16.9.1 punktu šādā redakcijā:

"16.9.1 Ieguldījumu īpašums

Šajā postenī uzrāda zemi vai nekustamo īpašumu vai tā daļu, kuru banka tur, lai iegūtu nomas maksu vai palielinātu kapitāla vērtību, vai abos nolūkos, saskaņā ar 40. starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto."

9. Aizstāt 16.12. punktā vārdus "Pārējie aktīvi" ar vārdiem "Citi aktīvi".

10. Papildināt noteikumus ar 16.13. punktu šādā redakcijā:

"16.13. Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

Šajā postenī uzrāda ilgtermiņa aktīvus un atsavināmās grupas aktīvus, kas klasificēti kā pārdošanai turēti saskaņā ar 5. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto."

11. Aizstāt 17.1. punktā skaitli "15.2.5." ar skaitli "15.2.4.".

12. Izteikt 17.3., 17.4., 17.5. un 17.6. punktu šādā redakcijā:

"17.3. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda tās patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības, t.sk. atvasinātos finanšu instrumentus, emitētos parāda instrumentus un noguldījumus, kuras, ievērojot 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, banka klasificē kā finanšu saistības, kuras tiek novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumus aprēķinā, un arī tādas finanšu saistības, kuras sākotnējās atzīšanas brīdī banka neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

17.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda tās finanšu saistības, t.sk. emitētos parāda instrumentus un noguldījumus, kuras, ievērojot 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, banka klasificē kā finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā.

17.5. Atvasinātie finanšu instrumenti - riska ierobežošanas uzskaite

Šajā postenī uzrāda atvasināto finanšu instrumentu, kurus banka tur kā riska ierobežošanas instrumentus saskaņā ar 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības samazinājumu.

17.6. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai

Šajā postenī uzrāda pret procentu risku ierobežotā finanšu aktīva vai finanšu saistību daļas attiecīgo finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas, kas tiek atzītas par saistību posteni, saskaņā ar 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto."

13. Izslēgt 17.7. un 17.8. punktu.

14. Papildināt noteikumus ar 17.12. punktu šādā redakcijā:

"17.12. Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

Šajā postenī uzrāda atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas, saistības saskaņā ar 5. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto."

15. Izteikt 18.1.5. punktu šādā redakcijā:

"18.1.5. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos šādā sadalījumā:

18.1.5.1. posteņi, kuri netiks pārklasificēti uz peļņu vai zaudējumiem, t.sk.:

18.1.5.1.1. pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve, kurā iekļauj pamatlīdzekļu pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu saskaņā ar Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos noteikto,

18.1.5.1.2. nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezerve saskaņā ar 38. starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto,

18.1.5.1.3. kapitāla instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas,

18.1.5.1.4. finanšu saistību, kuras klasificētas kā patiesajā vērtībā vērtētas ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas, kuras attiecināmas uz izmaiņām to kredītriskā,

18.1.5.2. posteņi, kurus var pārklasificēt uz peļņu vai zaudējumiem, t.sk.:

18.1.5.2.1. parāda instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas,

18.1.5.2.2. neto ārvalstu valūtas izmaiņu starpība un šādu izmaiņu starpības gada sākumā un beigās izlīdzinātā summa saskaņā ar 21. starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto,

18.1.5.2.3. riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezerve, kurā iekļauj riska ierobežošanas instrumentu patiesās vērtības izmaiņu efektīvo daļu, ja banka lieto naudas plūsmas riska ierobežošanu saskaņā ar 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto,

18.1.5.2.4. riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezerves efektīvā daļa, ja banka lieto neto ieguldījuma ārvalstu darbībās riska ierobežošanu saskaņā ar 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto."

16. Izteikt 20.6. punktu šādā redakcijā:

"20.6. Ja banka vienojusies par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu vai par atpārdošanas iespēju, tad šādus darījumus uzrāda saskaņā ar 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto."

17. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu izkārtojuma paraugs

21.1. Procentu ienākumi

21.2. Procentu izdevumi

21.3. Dividenžu ienākumi

21.4. Komisijas naudas ienākumi

21.5. Komisijas naudas izdevumi

21.6. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

21.7. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

21.8. Neto peļņa/zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites

21.9. Neto ārvalstu valūtu kursa starpības peļņa/zaudējumi

21.10. Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas

21.11. Pārējie darbības ienākumi

21.12. Pārējie darbības izdevumi

21.13. Administratīvie izdevumi

21.14. Nolietojums

21.15. Finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu izmaiņu rezultātā atzītā peļņa/zaudējumi

21.16. Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse

21.17. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse

21.17.1. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās

21.17.2. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās

21.18. Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā

21.19. Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi

21.20. Peļņa/zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

21.21. Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

21.22. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

21.23. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

21.24. Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju".

18. Aizstāt 22. punktā skaitli "15.1.7." ar skaitli "15.1.5.".

19. Aizstāt 23. punktā skaitli "15.2.5." ar skaitli "15.2.4.".

20. Aizstāt 24. punktā skaitļus un vārdu "15.1.3.-15.1.5. un 15.1.13." ar skaitļiem un vārdu "15.1.3., 15.1.4. un 15.1.8.".

21. Izteikt 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"26. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda peļņu vai zaudējumus no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti, un no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtēti ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, kā arī no finanšu saistību, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, atzīšanas pārtraukšanas.

27. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda patiesās vērtības izmaiņas finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kurus klasificē kā novērtētus patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuras sākotnējās atzīšanas brīdī banka neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā."

22. Izslēgt 28. un 29. punktu.

23. Izteikt 30., 31., 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

"30. Neto peļņa/zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites

Šajā postenī atspoguļo pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kurus lieto riska ierobežošanas uzskaitē, un pret risku ierobežoto posteņu pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu, izņemot bilances 15.1.7. un 15.2.6. postenī uzrādītās izmaiņas.

31. Neto ārvalstu valūtu kursa starpības peļņa/zaudējumi

Šajā postenī uzrāda peļņu/zaudējumus no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu un ārvalstu valūtās denominēto aktīvu un saistību pārvērtēšanas peļņu/zaudējumus.

32. Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas

Šajā postenī uzrāda peļņu/zaudējumus no īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas, t.i., gadījumos, kad aktīvi tiek atsavināti vai kad no attiecīgo aktīvu lietošanas vai atsavināšanas nav sagaidāmi nākotnes saimnieciskie labumi.

33. Pārējie darbības ienākumi/izdevumi

Šajos posteņos uzrāda ienākumus un izdevumus, kas saistīti ar bankas pamatdarbību, bet nav uzrādāmi atbilstoši 22.-32. punktā noteiktajām prasībām. Kā citus ienākumus uzrāda saņemto soda naudu. Kā citus izdevumus uzrāda samaksāto soda naudu, bankas dalības maksu un tai pielīdzināmos izdevumus (t.sk. Latvijas Finanšu nozares asociācijas biedra maksu un maksājumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā - Komisija))."

24. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu izmaiņu rezultātā atzītā peļņa/zaudējumi

Šajā postenī uzrāda peļņu/zaudējumus no finanšu aktīva uzskaites vērtības pārrēķina, kas radies finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu pārskatīšanas vai maiņas rezultātā, šī pārskatīšana vai maiņa neizraisa finanšu aktīva atzīšanas pārtraukšanu."

25. Izteikt 36. un 37. punktu šādā redakcijā:

"36. Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse

Šajā postenī uzrāda uzkrājumu veidošanas rezultātu saskaņā ar 37. starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto, ņemot vērā arī iepriekšējos periodos atzīto uzkrājumu apvērstās summas.

37. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse

Šajā postenī uzrāda finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās zaudējumus, kas samazināti par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām.

Šajā postenī uzrāda arī īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu, t.sk. pozitīvās nemateriālās vērtības, vērtības samazinājumu, kas samazināta par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām."

26. Papildināt noteikumus ar 37.1, 37.2 un 37.3 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda izdevīga iegādes darījuma, kas ir uzņēmējdarbības apvienošana saskaņā ar 3. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, rezultātā gūtos ieņēmumus, kas atzīti iegādes datumā.

37.2 Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi

Šajā postenī uzrāda to peļņas vai zaudējumu daļu no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīta uzskaitē, izmantojot pašu kapitāla metodi.

37.3 Peļņa/zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

Šajā postenī uzrāda peļņu/zaudējumus no ilgtermiņa aktīvu un atsavināmo grupu, kas klasificētas kā pārdošanai turētas, pārvērtēšanas."

27. Izteikt 47.1. punktu šādā redakcijā:

"47.1. bankas pārskata gada pārējo apvienoto ienākumu kopējo apmēru, kā arī iepriekšējos periodos uzkrāto pārējo apvienoto ienākumu apmēru;".

28. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Aktīvus un ārpusbilances saistības, ja tiem ir aprēķināts vērtības samazinājums, uzrāda, atskaitot šo vērtības samazinājumu."

29. Aizstāt 56. punkta otrajā teikumā vārdus "Pārvērtēšanas rezerves" ar vārdiem "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos".

30. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Grāmatvedības politikā banka nosaka katra finanšu instrumentu veida vērtēšanas metodi un to konsekventi piemēro. Finanšu instrumentus klasificē šādi:

59.1. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

59.2. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos;

59.3. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā."

31. Izteikt 62.4. punktu šādā redakcijā:

"62.4. kritērijiem, pēc kuriem notiek finanšu instrumentu klasifikācija 59. punktā minētajās kategorijās;".

32. Izteikt 62.7. punktu šādā redakcijā:

"62.7. aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājuma noteikšanas principiem, neatgūstamo parādu norakstīšanas kārtību;".

33. Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Kredīti

Sniedz informāciju par kredītu veidiem, t.sk. par finanšu nomu (līzingu), uzrādot kredītu vērtību pirms to vērtības samazinājuma, vērtības samazinājuma apmēru, kā arī citu informāciju, kas ļauj novērtēt kredīta atgūstamības iespēju."

34. Izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Emitētie parāda instrumenti

Uzrāda pārskata gadā emitēto parāda instrumentu skaitu, nominālvērtību un dzēšanas termiņus, minēto parāda instrumentu uzskaites vērtību pārskata gada sākumā un beigās. Atsevišķi uzrāda pārskata gada laikā atpirktos parāda instrumentus. Ja banka emitē hipotekārās ķīlu zīmes, tad šeit sniedz pārskatu par hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistru, iekļaujot tajā Komisijas "Hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistra noteikumos" pieprasīto informāciju."

35. Izteikt 81. punktu šādā redakcijā:

"81. Zaudējumi no vērtības samazinājuma

Uzrāda izmaiņas aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam pārskata perioda laikā, t.i., aktīvu vērtības samazinājuma apmēru pārskata gada sākumā, papildus atzīto vērtības samazinājumu un vērtības samazinājuma apvērsi pārskata perioda laikā, atlikumu pārskata perioda beigās, atsevišķi uzrādot darījumiem ar saistītām personām atzīto vērtības samazinājumu. Sniedz informāciju par to kredītu, kuriem ir pārtraukta procentu uzkrāšana, kopsummu un skaidro šo kredītu vērtības noteikšanā lietotās metodes. Uzrāda pārskata gadā norakstīto neatgūstamo parādu kopsummu."

36. Papildināt noteikumus ar 95.1 punktu šādā redakcijā:

"95.1 Papildus 95. punktā minētajam kredītiestāde, kurai saistošas Kredītiestāžu likuma 36.3 panta piektajā daļā noteiktās prasības, un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saistošas Finanšu instrumentu tirgus likuma 123.2 panta 1.2 daļā noteiktās prasības, konsolidētā gada pārskata pielikumā par katru grupā ietilpstošo sabiedrību sadalījumā pa to mītnes valstīm norāda vismaz:

95.11. aprakstu par darbības organizatorisko struktūru sabiedrības un grupas pārvaldības līmenī, t.sk., norādot galvenos ziņošanas kanālus un pienākumu uzskaiti vismaz attiecībā uz grupā ietilpstošo sabiedrību valdes un padomes locekļiem;

95.12. informāciju par jebkādām būtiskām izmaiņām sabiedrības un grupas pārvaldības darbības organizatoriskajā struktūrā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu un būtisko izmaiņu pieņemšanas datumus;

95.13. grupā ietilpstošo sabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, t.sk. neatkarīgo locekļu skaitu, informāciju par šo locekļu dažādības aspektiem, ņemot vērā kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības izveidotās dažādības politikas mērķus, kā arī termiņu, cik ilgi esošie locekļi veic konkrētā amata pienākumu izpildi;

95.14. informāciju par grupā ietilpstošo sabiedrību padomes līmeņa izveidotajām komitejām, t.sk., norādot locekļu skaitu katrā komitejā;

95.15. aprakstu par interešu konflikta situāciju novēršanas politiku, kas attiecas uz grupā ietilpstošajām sabiedrībām, to padomes un valdes locekļiem;

95.16. aprakstu par izveidoto iekšējās kontroles sistēmu;

95.17. aprakstu par izveidoto darbības nepārtrauktības pārvaldības ietvaru."

37. Papildināt noteikumu XIV nodaļu "Pārejas noteikumi" ar 96.7 punktu šādā redakcijā:

"96.7 Grozījumi, kas apstiprināti 2019. gada ...martā, piemērojami, sagatavojot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, sākot ar 2018. gadu.

38. Izteikt noteikumu XVI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XVI. Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām un Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm".

39. Papildināt Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām un Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm ar 9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9) Eiropas Banku iestādes 2018. gada 21. marta pamatnostādnēm EBA/GL/2017/11 "Pamatnostādnes par iekšējo pārvaldību"."

40. Izteikt noteikumu 1., 2. un 3. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietniece G. Razāne

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
26.03.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 57

"1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
24.02.2006. noteikumiem Nr. 46

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1. Finanšu instruments (financial instrument) - 32. starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

2. Finanšu aktīvs (financial asset) - 32. starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

3. Finanšu saistības (financial liability) - 32. starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

4. Atvasinātie finanšu instrumenti (derivative) - 9. starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial asset at fair value through profit or loss) - 9. starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.4. punkta izpratnē.

6. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (financial asset at fair value through other comprehensive income) - 9. starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.2A punkta izpratnē.

7. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial liability at fair value through profit or loss) - 9. starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

8. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (financial asset at amortised cost) - 9. starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.2. punkta izpratnē.

9. Patiesā vērtība (fair value) - 13. starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

10. Finanšu aktīvu vai finanšu saistību amortizētā iegādes vērtība (amortised cost of a financial asset or financial liability) - 9. starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

11. Faktisko procentu metode (effective interest method) - 9. starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

12. Vērtības samazināšanās zaudējumi (impairment losses) - 36. starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

13. Uzskaites vērtība (carrying amount) - 36. starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

14. Meitas sabiedrība (subsidiary) - 10. starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

15. Mātes sabiedrība (parent) - 10. starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

16. Asociētā sabiedrība (associate) - 28. starptautiskā grāmatvedības standarta 3. punkta izpratnē.

17. Nemateriālā vērtība (goodwill) - 3. starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

18. Ieguldījumu īpašums (investment property) - 40. starptautiskā grāmatvedības standarta 5. punkta izpratnē.

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
24.02.2006. noteikumiem Nr. 46

Naudas plūsmas pārskats
par 20___.gadu
(pārskata periods)

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums Pārskata gadā Iepriekšējā pārskata gadā
1. Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā    
1.1. Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas    
1.2. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/nolietojums    
1.3. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās zaudējumi, kas atzīti postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos"    
1.4. Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu pieaugums/(samazinājums)    
1.5. Ārvalstu valūtas nerealizētā (peļņa)/zaudējumi    
1.6. Nerealizētā (peļņa)/zaudējumi no patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu novērtētajiem nefinanšu aktīviem    
1.7. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošanas (peļņa)/zaudējumi    
1.8. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu atsavināšanas (peļņa)/zaudējumi    
1.9. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no naudas plūsmas riska ierobežošanas    
1.10. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas    
1.11. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās [1.1.+...+1.10.]    
1.12. Prasību pret centrālajām bankām (pieaugums)/samazinājums    
1.13. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības (pieaugums)/samazinājums    
1.14. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības (pieaugums)/samazinājums    
1.15. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (aktīvu posteņu) (pieaugums)/samazinājums    
1.16. Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu (pieaugums)/samazinājums    
1.17. Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums    
1.18. Saistību uz pieprasījumu pret centrālajām bankām pieaugums/(samazinājums)    
1.19. Termiņnoguldījumu no centrālajām bankām pieaugums/(samazinājums)    
1.20. Noguldījumu no pārējiem klientiem pieaugums/(samazinājums)    
1.21. Finanšu saistību, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības pieaugums/(samazinājums)    
1.22. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (saistību posteņu) pieaugums/(samazinājums)    
1.23. Uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums/(samazinājums)    
1.24. Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums)    
1.25. Naudas un naudas ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā    
1.26. (Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis)    
1.27. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums pamatdarbības rezultātā [1.11.+…+1.26.]    
2. Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā    
2.1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu (iegāde)    
2.2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana    
2.3. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde)    
2.4. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana    
2.5. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, (iegāde)    
2.6. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošana    
2.7. Pārējā ieguldījumu darbības rezultātā saņemtā/(izmaksātā) nauda    
2.8. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā [2.1.+...+2.7.]    
3. Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā    
3.1. Akciju emisija    
3.2. Pakārtoto saistību piesaistīšana    
3.3. Naudas (izmaksa) pakārtoto saistību atmaksai    
3.4. Parāda vērtspapīru emisija    
3.5. Parāda vērtspapīru (atpirkšana)    
3.6. Dividenžu (izmaksas)    
3.7. Pašas akciju (atpirkšana)/pārdošana    
3.8. Pārējā finansēšanas darbības rezultātā saņemtā/(izmaksātā) nauda    
3.9. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) finansēšanas darbības rezultātā [3.1.+...+3.8.]    
4. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) [1.27.+2.8.+3.9.]    
5. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā    
6. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)    
7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās [4.+5.+6.]    

 

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
24.02.2006. noteikumiem Nr. 46

Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

  Apmaksātais pamatkapitāls
(atbilstoši
akciju
veidiem)
Akciju
emisijas uzcenojums
Pašas akcijas Rezerves
kapitāls
Pārējās rezerves Nesadalītā
peļņa/
zaudējumi
Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos Kopā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā                
Grāmatvedības politiku izmaiņas                
Pārrēķinātais atlikums                
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts                
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts                
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts                
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts                
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtē- šanas rezultāts                
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)                
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi                
Dividendes                
Akciju emisija/dzēšana                
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana                
Atlikums pārskata gada sākumā                
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts                
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts                
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts                
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts                
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts                
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinā-jums (kopā)                
Pārskata gada peļņa/zaudējumi                
Dividendes                
Akciju emisija/dzēšana                
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana                
Atlikums pārskata gada beigās                
09.04.2019