Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Daugavpilī 2019.gada 14.martā (prot. Nr.10, 10.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 14.marta lēmumu Nr.114

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13.punktu
un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.247 (5819), 2017., Nr.90 (5917), Nr.252 (6079), 2018., Nr.190 (6276), 2019., 39 (6378), (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai:

17.1. katastrofu vai stihiskas nelaimes gadījumos - līdz 3000 EUR vienai ģimenei (personai);

17.2. citu, no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (zādzība, smaga saslimšana, ar vardarbību saistīti gadījumi, smags ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās, pēkšņa ģimenes locekļa nāve, un citos gadījumos, kuru dēļ ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības) - psihosociālu un/vai materiālu palīdzību - līdz 1500 EUR vienai ģimenei (personai).";

2. Papildināt noteikumus ar 20.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. psihosociālās palīdzības izdevumu apmēru".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.marta saistošo noteikumu Nr.6 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Projekta nepieciešamības pamatojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrā daļa paredz, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, saskaņā ar 1.panta 11.punktu, pamatvajadzības ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība un 39.punktu, krīzes situācija ir situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai gan katastrofu vai stihiskas nelaimes gadījumos - līdz 3000 EUR vienai ģimenei (personai), gan citu, no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (zādzība, smaga saslimšana, ar vardarbību saistīti gadījumi, smags ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās, pēkšņa ģimenes locekļa nāve, un citos gadījumos, kuru dēļ ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības) - psihosociālu un/vai materiālu palīdzību - līdz 1500 EUR vienai ģimenei (personai).

Par cik saistošo noteikumu grozījumi paredz krīzes situācijās ģimenei (personai) sniegt arī psihosociālu palīdzību (piemēram, psihologa, psihiatra, psihoterapeita, ģimenes terapeita pakalpojumu), ir nepieciešams papildināt noteikumus ar 20.4.apakšpunktu, kurā tiek paredzēts, ka, nosakot pabalsta apmēru, ņem vērā arī psihosociālās palīdzības izdevumus.

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz grozījumus, ar kuriem:

- 17.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā;

- noteikumi tiek papildināti ar 20.4.apakšpunktu.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta ietvaros.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

09.04.2019