Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/7

Carnikavā 2019. gada 20. februārī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/15 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 20. februāra lēmumu (prot. Nr. 2, 31. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu,
Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/15 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra lēmumu (prot. Nr. 22, 14. §)) šādus grozījumus:

1. Svītrot 14. punktu.

2. Papildināt 15. punktu aiz vārda "lēmumam" ar vārdiem "sākot no marta mēneša pirmās darba dienas".

3. Izteikt III.1 nodaļu šādā redakcijā:

"III.1 Bērnu grupu komplektēšana iestādē

23.1 Iestādē bērnu grupas komplektē:

23.11. maija mēnesī - grupas izglītojamajiem, kuri apmeklē pirmsskolu;

23.12. jūnija mēneša pēdējās darba dienās - grupas bērniem, kurus uzņem iestādē no 1.septembra.

23.2 Bērnu grupu komplektēšanu paralēlgrupās veic šādā kārtībā:

23.21. bērnu grupu komplektēšanu paralēlgrupās veic ar datorprogrammas palīdzību, izmantojot nejaušas atlases principu, Domes priekšsēdētājas vietnieka, pašvaldības informācijas tehnoloģiju (IT) speciālista un izglītības speciālista, pirmsskolas vadītājas un kancelejas pārzines klātbūtnē;

23.22. bērnu grupas komplektē atbilstoši izglītojamo vietu skaitam tajās, iespēju robežās ievērojot zēnu un meiteņu skaita vienādas proporcijas principu;

23.23. komplektējot bērnus grupās, pēc vecāku lūguma tiek ievērots princips, ka paralēlgrupās netiek sadalīti vienas ģimenes bērni (dvīņi vai brāļi/māsas, kuru vecuma starpība ir mazāka par gadu);

23.24. ja kādā no grupām ir palikusi brīva vieta, tā tiek piešķirta bērnam dokumentu iesniegšanas secībā;

23.25. bērnu sarakstus izdrukā vienā eksemplārā un ievieto katras grupas aploksnē, uz tās norādot gadu un grupas kārtas numuru. Aploksnes aizlīmē un apzīmogo ar iestādes apaļo ģerboņzīmogu, un tās paraksta domes priekšsēdētājas vietnieks, pašvaldības IT speciālists, iestādes vadītāja. Aploksnes nodod iestādes vadītājai to glabāšanai un ievietošanai iestādes seifā. Aploksnes atver bērnu vecāku kopsapulcē.

23.3 Maija pēdējā nedēļā iestāde organizē kopsapulci vecākiem, kuru bērni jau apmeklē iestādi, lai iepazīstinātu ar:

23.31. grupu pirmsskolas izglītības skolotājiem;

23.32. bērnu sarakstu paralēlgrupās;

23.33. mācību procesa organizāciju bērnu grupās.

23.4 Augusta pēdējās nedēļās iestāde organizē kopsapulci vecākiem, kuru bērni apmeklēs iestādi no 1.septembra, lai iepazīstinātu ar:

23.41. grupu pirmsskolas izglītības skolotājiem;

23.42. bērnu sarakstu paralēlgrupās;

23.43. mācību procesa organizāciju izglītojamo grupās."

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 20. februārī

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/7 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/15 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs). Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katrai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Carnikavas novada dome 2017. gada 25. oktobrī apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 2017/15 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju";

1.2. saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu jaunu vienotu pieeju izglītojamo grupu komplektēšanai Carnikavas novada pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka izglītojamo grupu komplektēšanas kārtību Carnikavas novada pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināma.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Carnikavas novada dome un Carnikavas novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes;

5.2. saistošie noteikumi attiecas uz bērna vecākiem, kuri vēlas, lai bērnu grupas Carnikavas novada pašvaldības dibinātajās pirmsskolās tiktu komplektētas, ievērojot vienlīdzīgas pieejas principu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse. Grozījumi saistošajos noteikumos izstrādāti sadarbībā ar pirmsskolu vadītājiem un darbiniekiem.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

28.03.2019