Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.73

Rīgā 2019.gada 27.martā (prot. Nr.49, 88.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.punktā vārdu "vietnieku" ar vārdu "vietniekus".

2. Aizstāt 7.punktā vārdu "vietnieks" ar vārdu "vietnieki".

3. Izteikt 19.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.7. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku biroji (ar Domes priekšsēdētāja reglamentu izveidotas struktūrvienības);".

4. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki. Domes priekšsēdētāja vietnieku kompetence tiek noteikta ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu."

5. Papildināt saistošo noteikumu IV nodaļu ar 33.1punktu šādā redakcijā:

"33.1 Domes priekšsēdētāja vietnieki:

33.11. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

33.12. veic ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus;

33.13. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā lieto Rīgas domes zīmogu ar lielo Rīgas pilsētas ģerboni."

6. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Ja komitejas priekšsēdētājs nesasauc Domes pastāvīgās komitejas sēdi šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, tad to sasauc Domes priekšsēdētājs vai viens no viņa vietniekiem; Domes priekšsēdētājam (viņa vietniekam) šajā gadījumā nav balsstiesību."

7. Aizstāt 137. un 151.punktā vārdu "vietnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "vietnieki" (attiecīgā locījumā).

8. Aizstāt 152.punktā vārdus "Domes priekšsēdētāja vietnieks" ar vārdiem "viens no Domes priekšsēdētāja vietniekiem".

9. Izdarīt atbilstošus labojumus 2.pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.73 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar grozījumiem Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Saistošie noteikumi) tiek noteikts, ka Rīgas domes priekšsēdētājam ir vairāki vietnieki, atjaunojot situāciju, kāda bija līdz 2009.gada 1.jūlijam. Saistošie noteikumi paredz, ka Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku kompetence tiek noteikta ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai radītu tiesisku pamatu izveidot otru Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka amata vietu, kā arī piešķirtu tiesības Rīgas domes priekšsēdētājam noteikt savu vietnieku kompetenci.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Vienas Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka amata vietas izveidošanai papildus Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā ir nepieciešami 26 667 euro mēnešalgas nodrošināšanai (9 mēnešiem no aprīļa līdz decembrim) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai 6424 euro. Kopā papildus Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā 9 mēnešiem nepieciešami 33 091 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

29.03.2019