Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.76

Rīgā 2019.gada 28.martā (prot. Nr.14, 2.p.)

Par akciju sabiedrības "MADONAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2018.gada 11.decembrī saņēma akciju sabiedrības "MADONAS ŪDENS", vienotais reģistrācijas numurs: 47103001173, juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, Madonas novads, LV-4801 (turpmāk - AS "MADONAS ŪDENS"), iesniegumu (2018.gada 11.decembris Nr.1.9/89) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2019.gada 21.februārī, 19.martā un 20.martā - papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2019.gada 21.februāris Nr.1.8/12, 2019.gada 19.marts Nr.1.8/22, 2019.gada 20.marts Nr.1.8/23) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. AS "MADONAS ŪDENS" 2018.gada 11.decembrī iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 1,18 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,48 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. AS "MADONAS ŪDENS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2018.gada 17.decembrī (Latvijas Vēstnesis, 2018, 247.nr.) un 2018.gada 12.decembrī nosūtīja Madonas novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

4. Regulators 2018.gada 27.decembrī nosūtīja Madonas novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem Madonas novada Madonas pilsētas, Aronas, Barkavas, Dzelzavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Ošupes, Praulienas un Sarkaņu pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

5. Regulators 2019.gada 18.janvārī saņēma Madonas novada pašvaldības vēstuli Nr.2.-2.56/4013, kurā Madonas novada pašvaldība informē, ka atbalsta vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem Madonas novada Madonas pilsētas, Aronas, Barkavas, Dzelzavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Ošupes, Praulienas un Sarkaņu pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

6. 2019.gada 1.februārī Madonas novada pašvaldības ēkas 2.stāva zālē, Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, Regulators rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par AS "MADONAS ŪDENS" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās Madonas novada pašvaldības pārstāvis, AS "MADONAS ŪDENS" pārstāvji, divi Madonas reģiona laikraksta "STARS" pārstāvji un četri ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi netika izteikti.

7. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu AS "MADONAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

8. Regulatora padomes sēdē AS "MADONAS ŪDENS" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu - 2019.gada 1.maijs.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "MADONAS ŪDENS" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,18 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,48 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.

3. atcelt no 2019.gada 1.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 3.oktobra lēmumu Nr.237 "Par akciju sabiedrības "MADONAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 159.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

28.03.2019