Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 126

Rīgā 2019. gada 19. martā (prot. Nr. 14 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
24. panta pirmo daļu un 29. panta 1., 2., 3. un 4. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 142. nr.; 2017, 253. nr.; 2018, 133. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai tās pilnvarota institūcija reizi gadā atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajam ziņojuma formātam elektroniski nosūta Eiropas Komisijai datus par iekārtu atkritumu apsaimniekošanu. Minētos datus kopā ar kvalitātes pārbaudes ziņojumu nosūta 18 mēnešu laikā pēc tā pārskata gada beigām, par kuru attiecīgie dati ir savākti. Eiropas Komisijai nosūtītā informācija ir brīvi pieejama sabiedrībai."

2. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas 2018/849/ES, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem."

3. Izteikt 5. un 6. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 8. jūlija
noteikumiem Nr. 388

Ziņojums par Latvijas tirgū laisto iekārtu daudzumu

Laikposms no ______. gada ____._____________ līdz ______. gada ____._____________.

1. Informācija par iekārtu ražotāju vai tā pilnvarotu pārstāvi (ja šo ziņojumu iesniedz iekārtu atkritumu apsaimniekotājs, šajā punktā minēto informāciju sniedz atsevišķi par katru iekārtu ražotāju vai tā pilnvarotu pārstāvi, ar kuru tam ir noslēgts līgums par iekārtu atkritumu apsaimniekošanu):

1.1. firma  
1.2. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā  
1.3. juridiskā adrese  
1.4. reģistrācijas apliecinājuma numurs un datums iekārtu ražotāju reģistrā  
1.5. informācija par ražotāju, kuru pārstāv pilnvarots pārstāvis:  
1.5.1. firma  
1.5.2. citas valsts komercsabiedrību reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs  
1.5.3. juridiskā adrese  

2. Latvijas tirgū laistais iekārtu daudzums

Nr. p. k. Iekārtu kategorija atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumu Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" 1. pielikumam Latvijas tirgū laisto iekārtu apjoms (kg)
1. 1. kategorija. Temperatūras maiņas iekārtas  
2. 2. kategorija. Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm2  
3. 3. kategorija. Spuldzes  
4. 4. kategorija. Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas)  
5. 5. kategorija. Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas)  
6. 6. kategorija. Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm)  

Apliecinu, ka ziņojumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums1 ___________________

Iekārtu ražotājs vai tā pārstāvis vai iekārtu atkritumu apsaimniekotājs vai tā pārstāvis2:

vārds, uzvārds  
amats vai pilnvaras numurs un izsniegšanas datums  
Paraksts1  
  Z. v.1

Piezīmes.

1 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2 Paraksta persona atbilstoši komercsabiedrības dibināšanas dokumentos noteiktajām tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību vai saskaņā ar attiecīgu pilnvaru. Ziņojuma iesniedzējs uzrāda dokumentu, kas apliecina tā pārstāvības tiesības vai attiecīgu pilnvarojumu.

6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 8. jūlija
noteikumiem Nr. 388

Ziņojums par dalīti savākto iekārtu atkritumu daudzumu un par to iekārtu atkritumu daudzumu, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas, kā arī par atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto un reģenerēto iekārtu atkritumu daudzumu

Laikposms no ______. gada ____._____________ līdz ______. gada ____.__________.

1. Informācija par iekārtu ražotāju vai tā pilnvarotu pārstāvi (ja šo ziņojumu iesniedz iekārtu atkritumu apsaimniekotājs, šajā punktā minēto informāciju sniedz atsevišķi par katru iekārtu ražotāju vai tā pilnvarotu pārstāvi, ar kuru tam ir noslēgts līgums par iekārtu atkritumu apsaimniekošanu):

1.1. firma  
1.2. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā  
1.3. juridiskā adrese  
1.4. reģistrācijas apliecinājuma numurs un datums iekārtu ražotāju reģistrā  
1.5. informācija par ražotāju, kuru pārstāv pilnvarots pārstāvis:  
1.5.1. firma  
1.5.2. citas valsts komercsabiedrību reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs  
1.5.3. juridiskā adrese  

2. Ziņojums par dalīti savākto iekārtu atkritumu daudzumu un par to iekārtu atkritumu daudzumu, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas

Nr. p. k. Iekārtu kategorija atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumu Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" (turpmāk - noteikumi) 2. pielikumam Latvijas teritorijā dalīti savākto iekārtu atkritumu apjoms (kg) Apstrādāto iekārtu atkritumu apjoms (kg) Apglabātais apjoms
(kg)
mājsaim-
niecības1
citu (izņemot mājsaim-
niecības)1
kopā2 (3 + 4) Latvijas teritorijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī ārpus Eiropas Savienības kopā3 (6 + 7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Temperatūras maiņas iekārtas                
2. Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm2                
3. Spuldzes                
4. Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot noteikumu 2. pielikuma 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas)                
5. Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot noteikumu 2. pielikuma 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas)                
6. Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm)                

3. Ziņojums par atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto un reģenerēto iekārtu atkritumu daudzumu

Nr. p. k. Iekārtu kategorija atbilstoši noteikumu 2. pielikumam Atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto iekārtu atkritumu apjoms (kg) Reģenerēto (tai skaitā atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto) iekārtu atkritumu apjoms (kg)
Latvijas teritorijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī ārpus Eiropas Savienības kopā4 (3 + 4 + 5) Latvijas teritorijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī ārpus Eiropas Savienības kopā5 (7 + 8 + 9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Temperatūras maiņas iekārtas                
2. Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm2                
3. Spuldzes                
4. Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot noteikumu 2. pielikuma 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas)                
5. Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot noteikumu 2. pielikuma 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas)                
6. Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm)                

Apliecinu, ka ziņojumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums6 ___________________

Iekārtu ražotājs vai tā pārstāvis vai iekārtu atkritumu apsaimniekotājs vai tā pārstāvis7:

vārds, uzvārds    
amats vai pilnvaras numurs un izsniegšanas datums    
Paraksts6
  Z. v.6

Piezīmes.

1 Informāciju norāda, ja tāda ir pieejama.

2 Pielikuma 1. punkta 3. un 4. ailē norādīto datu summa attiecīgajai iekārtu un to atkritumu kategorijai atbilstoši noteikumu 2. pielikumam.

3 Pielikuma 1. punkta 6., 7. un 8. ailē norādīto datu summa attiecīgajai iekārtu un to atkritumu kategorijai atbilstoši noteikumu 2. pielikumam.

4 Pielikuma 2. punkta 3., 4. un 5. ailē norādīto datu summa attiecīgajai iekārtu un to atkritumu kategorijai atbilstoši noteikumu 1. pielikumam.

5 Pielikuma 2. punkta 7., 8. un 9. ailē norādīto datu summa attiecīgajai iekārtu un to atkritumu kategorijai atbilstoši noteikumu 1. pielikumam.

6 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7 Paraksta persona atbilstoši komercsabiedrības dibināšanas dokumentos noteiktajām tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību vai saskaņā ar attiecīgu pilnvaru. Ziņojuma iesniedzējs uzrāda dokumentu, kas apliecina tā pārstāvības tiesības vai attiecīgu pilnvarojumu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

28.03.2019