Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2

Ventspilī 2019. gada 14. martā (prot. Nr. 6; 2. §)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2011. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par Tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
"
8. un 9. punktu, 15.8., 19.7. un 26.9. apakšpunktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2011. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 44) šādus grozījumus:

1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8. un 9. punktu, 15.8., 19.7. un 26.9. apakšpunktu";

2. papildināt 1.3.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Noteikumu izpratnē publiska vieta ir Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 2.4. apakšpunktā minētā vieta."

3. izteikt 2.3. punktu šādā redakcijā:

"2.3. Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā rakstveida iesniegumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 2.";

4. izteikt 2.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.4. pašu vai rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces.";

5. izteikt 2.6. un 2.7. punktu šādā redakcijā:

"2.6. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, izņemot Atļauju par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu.

2.7. Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība un tirdzniecības organizēšana ir atļauta vietās (novietnēs), kuras tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram ir saskaņojusi pašvaldība.";

6. papildināt ar 2.7.1 punktu šādā redakcijā:

"2.7.1 Šo noteikumu 2.7. punktu nepiemēro gadījumos, ja ielu tirdzniecība paredzēta publiska pasākuma laikā, kurš saskaņots ar pašvaldību vai tā rīkotājs ir pašvaldība.";

7. svītrot 2.9. punktu;

8. izteikt 2.10. punktu šādā redakcijā:

"2.10. Atļauju tirdzniecības dalībniekam tirdzniecībai publiskā vietā (Pielikums Nr. 3), tirdzniecības organizatoram tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās (Pielikums Nr. 4), kā arī atļauju tirdzniecības dalībniekam tirdzniecībai publiskās vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (Pielikums Nr. 5) izdod Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs.";

9. izteikt 4.2. punktu šādā redakcijā:

"4.2. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 6.";

10. svītrot 4.3. punktu;

11. izteikt 4.6. punktu šādā redakcijā:

"4.6. Atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai konkrētajam komersantam pirmreizēji izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu. Ja konkrētajam komersantam netiek konstatēti pārkāpumi saistībā ar sabiedriskās kārtības ievērošanu, atkārtoti Atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai var tikt izsniegta ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem, bet, ja īpašums sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek nomāts - nepārsniedzot tā nomas termiņu.";

12. izteikt 5. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"5. Atļaujas neizsniegšana vai anulēšana un kvalitātes prasības ielu tirdzniecības vietai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai";

13. izteikt 5.1. punktu šādā redakcijā:

"5.1. Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt Atļauju, konstatējot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 29. punktā minētos gadījumus.";

14. papildināt ar 5.5. punktu šādā redakcijā:

"5.5. Kvalitātes prasības ielu tirdzniecības vietai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai ir sekojošas:

5.5.1. jāparedz konkrētās pilsētvides apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums, nav pieļaujama publiskai ārtelpai nepiemērotu, nekvalitatīvu un fiziski nolietotu materiālu izmantošana;

5.5.2. aizsargājamās apbūves teritorijā, tiešā sabiedriski nozīmīga objekta, arhitektūras pieminekļa vai mākslas objekta tuvumā nedrīkst traucēt tā kopējā tēla uztveres iespēju;

5.5.3. aprīkojuma elementiem jābūt stilistiski vienotiem, mobiliem un viegli pārvietojamiem;

5.5.4. aizsargājamās apbūves teritorijās sabiedriskās ēdināšanas vietām publiskā ārtelpā jāveido maksimāli caurredzams risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu; atsevišķos gadījumos pieļaujams pielietot teltis vai nojumes ar nolaižamām sienām ar nosacījumu, ka norobežojošās sienas ir caurredzamas un estētiski kvalitatīvas, nav pieļaujama necaurredzamu nožogojumu izmantošana.";

15. izteikt 10.1. punktu šādā redakcijā:

"10.1. Ekonomikas nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram.";

16. izteikt pielikumu Nr. 1-Nr. 5 šādā redakcijā:

"Pielikums Nr. 1
2011. gada 15. jūlija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

Ventspils pilsētas domei

1.  
(fiziskās personas vārds, uzvārds; juridiskās personas nosaukums)
2.  
(personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību); nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
3.  
(fiziskas personas adrese; juridiskās personas juridiskā adrese)
4.      
(kontaktpersona, tālruņa nr.)   (e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Ventspilī

     
(iesnieguma iesniegšanas datums)  

5. Lūdzu atļaut veikt ielu tirdzniecību Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā:
 
(norādīt tirdzniecības adresi)
     
6. Realizējamo preču grupas:  
     
7. Licencējamo komercdarbības veidu veikšanai izsniegtās licences:
Pārtikas un veterinārā dienesta reģ.nr.:  
  Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtās speciālās atļaujas (licences) sērija un nr.:  
     
8. Paredzētās tirdzniecības laiks (datums) un ilgums:  
     
9. Publiska pasākuma nosaukums:  
    (norādīt, ja tirdzniecība paredzēta publiska pasākuma laikā)
     
10. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15.6.1 punktu apliecinu:
  Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases esību;
  Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
     
11. Pielikumā (atzīmēt iesniegtos):
  saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
  saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
  tirdzniecības vietas novietnes skice, kuru ir saskaņojis nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
  krāsainas tirdzniecības vietas aprīkojuma vizualizācijas vai foto fiksācijas, kas to attēlo no nozīmīgākajiem skatu punktiem, ar norādītiem tirdzniecības vietas aprīkojuma elementu gabarītizmēriem un materiālu aprakstu;
  pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks (ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās).
     
12. Norādīt atļaujas saņemšanas veidu (atzīmēt vienu vēlamo):
  klātiene;
  pasts;
  e-pasts ar drošu e-parakstu.

         
(ja juridiska persona, amata nosaukums)   (paraksts)   (vārds, uzvārds)

Datu pārzinis ir Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils, datu apstrādes mērķis - iesnieguma izskatīšana, pamatojums - 2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15. punkts un 2011. gada 15. jūlija Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā" 2.2. punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama internetā https://www.ventspils.lv/personasdati/ vai klātienē Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā.

Pielikums Nr. 2
2011. gada 15. jūlija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

Ventspils pilsētas domei

1.  
(fiziskās personas vārds, uzvārds; juridiskās personas nosaukums; publiskas personas nosaukums)
2.  
(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
3.  
(fiziskas personas adrese; juridiskās personas juridiskā adrese, publiskas personas adrese)
4.      
(kontaktpersona, tālruņa nr.)   (e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Ventspilī

     
(iesnieguma iesniegšanas datums)  

5. Lūdzu atļaut organizēt ielu tirdzniecību Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā:
 
(norādīt tirdzniecības adresi)
     
6. Realizējamo preču grupas:  
     
7. Paredzētās tirdzniecības organizēšanas laiks (datums) un ilgums:  
     
8. Publiska pasākuma nosaukums:  
    (norādīt, ja tirdzniecības organizēšana paredzēta publiska pasākuma laikā)
     
9. Pielikumā (atzīmēt iesniegtos):
  saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
  saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
  visu tirdzniecības vietu novietņu kopējo skici, kuru ir saskaņojis nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (nav nepieciešams, ja ielu tirdzniecība paredzēta publiska pasākuma laikā, kuru pasākuma organizators saskaņojis ar pašvaldību vai tā rīkotājs ir pašvaldība);
  krāsainas visu tirdzniecības vietu aprīkojumu vizualizāciju vai foto fiksāciju, kas tās attēlo no nozīmīgākajiem skatu punktiem, ar norādītiem tirdzniecības vietu aprīkojumu elementu gabarītizmēriem un materiālu aprakstu (nav nepieciešams, ja ielu tirdzniecība paredzēta publiska pasākuma laikā, kuru pasākuma organizators saskaņojis ar pašvaldību vai tā rīkotājs ir pašvaldība);
  tirdzniecības dalībnieku saraksts.
     
10. Norādīt atļaujas saņemšanas veidu (atzīmēt vienu vēlamo):
    klātiene;
    pasts;
    e-pasts ar drošu e-parakstu.

         
(ja juridiska persona, amata nosaukums)   (paraksts)   (vārds, uzvārds)

Datu pārzinis ir Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils, datu apstrādes mērķis - iesnieguma izskatīšana, pamatojums - 2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 19. punkts un 2011. gada 15. jūlija Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā" 2.3. punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama internetā https://www.ventspils.lv/personasdati/ vai klātienē Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā.

Tirdzniecības dalībnieku saraksts

Nr.p.k. Tirdzniecības dalībnieks (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds) Personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (juridiskām personām) Realizējamo preču grupa Tirdzniecības vietu skaits
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Apliecinu, ka visi norādītie tirdzniecības dalībnieki, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15.6.1 punktu, ir apliecinājuši par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

         
(ja juridiska persona, amata nosaukums)   (paraksts)   (vārds, uzvārds)

Datu pārzinis ir Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils, datu apstrādes mērķis - iesnieguma izskatīšana, pamatojums - 2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 19. punkts un 2011. gada 15. jūlija Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā" 2.3. punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama internetā https://www.ventspils.lv/personasdati/ vai klātienē Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā.

Pielikums Nr. 3
2011. gada 15. jūlija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

VENTSPILS PILSĒTAS DOME
(Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601)

ATĻAUJA Nr.____
TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKAM

TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS

tirdzniecības dalībnieka nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods juridiskai personai vai vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) fiziskajai personai, kontaktinformācija

Realizējamo preču grupa
 
Tirdzniecības norises vieta
 
Atļaujas derīguma termiņš, laiks
 
Atļaujas izdošanas datums

Ekonomikas nodaļas vadītājs Vārds Uzvārds

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā

Pielikums Nr. 4
2011. gada 15. jūlija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

VENTSPILS PILSĒTAS DOME
(Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601)

ATĻAUJA Nr.____
TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORAM

TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI PUBLISKĀS VIETĀS

 
tirdzniecības organizatora nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas, kontaktinformācija
 
Tirdzniecības organizēšanas vieta
 
Atļaujas derīguma termiņš

N.p.k.. Tirdzniecības dalībnieks Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods Realizējamo preču grupa
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      

   
Atļaujas izdošanas datums  

Ekonomikas nodaļas vadītājs Vārds Uzvārds

Atļaujai jāatrodas pie tirdzniecības organizatora

Pielikums Nr. 5
2011. gada 15. jūlija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

VENTSPILS PILSĒTAS DOME
(Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601)

ATĻAUJA Nr.____
TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKAM

TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS
SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

tirdzniecības dalībnieka nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods juridiskai personai vai vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) fiziskajai personai, kontaktinformācija

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta
 
Darbības veids, realizējamo preču grupas
 
Darba laiks
 
Atļaujas derīguma termiņš
 
Atļaujas izdošanas datums  

Ekonomikas nodaļas vadītājs Vārds Uzvārds

Atļaujai jāatrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā"

17. papildināt noteikumus ar pielikumu Nr. 6 šādā redakcijā:

"Pielikums Nr. 6
2011. gada 15. jūlija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

Ventspils pilsētas domei

1.  
(fiziskās personas vārds, uzvārds; juridiskās personas nosaukums)
2.  
(personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību); nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
3.  
(fiziskas personas adrese; juridiskās personas juridiskā adrese)
4.      
(kontaktpersona, tālruņa nr.)   (e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Ventspilī

     
(iesnieguma iesniegšanas datums)  

5. Lūdzu atļaut veikt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā:
 
(norādīt tirdzniecības adresi)
   
6. Darbības periods, darba laiks:  
     
7. Realizējamo preču grupas:  
     
8. Licencējamo komercdarbības veidu veikšanai izsniegtās licences:
Pārtikas un veterinārā dienesta reģ.nr.:  
Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtās speciālās atļaujas (licences) sērija un nr.:  
     
9. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15.6.1 punktu apliecinu:
  Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases esību;
  Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
     
10. Pielikumā (atzīmēt iesniegtos):
  gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta publiskā vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, jāiesniedz īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu par pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu;
  publiskā ārtelpā paredzētās sabiedriskās ēdināšanas vietas skici, kurā norādīts:
    sabiedriskās ēdināšanas vietas novietne - situācijas plāns atbilstošā, vizuāli uztveramā mērogā (M 1:200, 1:250 vai 1:500) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tās ārējie izmēri, kas saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
    sabiedriskās ēdināšanas vietas iekārtojuma plāns mērogā, ne mazākā kā 1:100, kurā norādīts norobežojošo barjeru, saulessargu, mēbeļu, grīdas seguma un cita iecerētā aprīkojuma izvietojums;
    visu aprīkojuma elementu skices vai foto fiksācijas ar norādītiem gabarītizmēriem un materiālu aprakstu;
    sabiedriskās ēdināšanas vietas kopskata krāsaina vizualizācija vai iepriekšējo gadu foto fiksācija, ja netiek paredzētas izmaiņas;
    ja sabiedriskās ēdināšanas vietas darbības nodrošināšanai nepieciešams izveidot jaunu pagaidu elektropieslēgumu un tā izveides rezultātā tiks skartas trešo personu intereses, sabiedriskās ēdināšanas vietas skicei ir jāpievieno pagaidu elektroapgādes pieslēguma principiālā shēma, kas saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, elektroapgādes tīkla īpašnieku un trešajām personām, kuru tiesības tiek vai var tikt skartas;
  pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks (ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana paredzēta vairākās publiskās vietās).
     
11. Norādīt atļaujas saņemšanas veidu (atzīmēt vienu vēlamo):
    klātiene;
    pasts;
    e-pasts ar drošu e-parakstu.

         
(ja juridiska persona, amata nosaukums)   (paraksts)   (vārds, uzvārds)

Datu pārzinis ir Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils, datu apstrādes mērķis - iesnieguma izskatīšana, pamatojums - 2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8.4. punkts un 2011. gada 15. jūlija Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā" 4.2. punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama internetā https://www.ventspils.lv/personasdati/ vai klātienē Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2011. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2011. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā" (turpmāk - saistošie noteikumi) ir nepieciešami, lai samazinātu administratīvo slogu un samazinātu birokrātisko procedūru apjomu, kā arī lai paaugstinātu pašvaldības darba efektivitāti.

2013. gada 21. decembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību", ar kuriem tika svītrots 15.7. punkts, kurš noteica, ka fiziskajām personām jāiesniedz apliecinājums, ka tās neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbināt citas personas.

2017. gada 14. jūlijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15. un 19. punktā, ar kuriem tiek noteikts pienākums atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanai apliecināt Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz, ka turpmāk atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pirmreizēji konkrētajam komersantam tiek izsniegta uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu, bet turpmākajos gados, ja nav konstatētas problēmas sabiedriskās kārtības ievērošanā atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem, bet, ja īpašums sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek nomāts - nepārsniedzot nomas termiņu. Savukārt atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu.

Saistošajos noteikumos tiek precizēta kārtība, kādā Pašvaldība saskaņo ielu tirdzniecības vietas (novietnes) un sabiedriskās ēdināšanas vietas, kā arī tiek noteiktas konkrētas kvalitātes prasības ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai. Gadījumā, ja tirdzniecība paredzēta publiska pasākuma laikā, kurš saskaņots ar pašvaldību vai tā rīkotājs ir pašvaldība, nav nepieciešams saskaņot ielu tirdzniecības vietu (novietņu) vizuālo veidolu.

Lai paaugstinātu pašvaldības darba efektivitāti, turpmāk atļaujas ielu tirdzniecībai, tirdzniecības organizēšanai un tirdzniecībai publiskās vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izdos Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa. Lai samazinātu birokrātisko procedūru apjomu, pakalpojuma sniedzējam turpmāk netiks pieprasīts iesniegt saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju, Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopiju un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju. Iepriekš minētā informācija ir pieejama publiski pieejamās Valsts ieņēmumu dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta uzturētajās datubāzēs.

Ņemot vērā saistošo noteikumu grozījumus, tiek precizētas arī iesniedzamās iesniegumu formas atļauju saņemšanai, izsniedzamo atļauju formas, līdz ar to saistošo noteikumu pielikumi tiek izteikti jaunā redakcijā un saistošie noteikumi tiek papildināti ar Pielikumu Nr. 6 - iesnieguma formu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanai.

Turpmāk netiks pieprasīts fizisko personu apliecinājums, ka tās neveic saimniecisko darbību, vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Likumības komisijas 2018. gada 9. augusta un 29. novembra sēdēs, Ekonomikas un budžeta komisijā 2019. gada 19. februāra sēdē un Finanšu komitejas 2019. gada 1. marta sēdē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

28.03.2019