Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/15

Smiltenē 2015. gada 30. septembrī

Grozījumi 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 19/11 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2015. gada 30. septembra lēmumu (prot. Nr. 14, 1. §)

Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 19/11 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā" šādus grozījumus:

1.1. Papildināt noteikumus ar 29.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.12. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību izglītot atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu vākšanu.".

1.2. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

41.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Daibe";

41.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe", ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 41.1 punktu pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu;

41.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 41.1 punktu pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu."

1.3. Papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā līdz 1.aprīlim ir pienākums iesniegt pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā 10 %, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 

Saistošo noteikumu Nr. 16/15 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 19/11 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktam pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.

Dome 2011. gada 29. decembrī apstiprināja Smiltenes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 19/11 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā" (turpmāk - Noteikumi).

Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Smiltenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 19/11 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi) izstrādāti, ņemot vērā Valsts kontroles 2015. gada 20. janvāra revīzijas ziņojumā Nr. 2.4.1-14-11/2014 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām" (turpmāk - VK ziņojums) norādīto, kā arī SIA "ZAAO" 2015. gada 20. marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 1-2/1, 5. punkts) pieņemto lēmumu atbalstīt maksas par atkritumu apsaimniekošanu struktūras maiņu. VK ziņojumā ietverts ieteikums - lai nodrošinātu pamatotu izdevumu par atkritumu apglabāšanu iekļaušanu atkritumu rādītāju, tajā skaitā iedzīvotāju rēķinos SIA "ZAAO" kā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekotājam, veicot mērījumus un novērojumus, attiecībā uz poligona tarifu noteikt faktiskajai situācijai atbilstošu pārrēķinu koeficientu no atkritumu svara uz tilpuma mērvienībām un rosināt samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība 2.1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) atzinumā par saistošajiem noteikumiem minēto, saskaņā ar saistošo noteikumu 1.1. apakšpunktu Noteikumi tiek papildināti ar jaunu atkritumu apsaimniekotāja pienākumu, saskaņā ar kuru atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību izglītot atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu vākšanu ar mērķi sekmēt sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību.

2.2. Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti Noteikumu 41. punktā noteiktie kritēriji, kuri veido maksu par atkritumu apsaimniekošanu.

SIA "ZAAO" sagatavotajos un pašvaldību apstiprinātajos lēmumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu līdz šim netika atsevišķi izdalīta maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu, maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, kā arī izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā, neskatoties uz to, ka minētās izmaksu pozīcijas jau šobrīd faktiski ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Šo izmaksu segšana tika veikta no tiem ienākumiem, kas tika gūti no pārējām apstiprinātajām pozīcijām, nodrošinot, ka noteiktā maksa sedz visas pamatotās SIA "ZAAO" izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu visā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā. Minētās pozīcijas, kas nebija atsevišķi norādītas atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinā, nodrošināja prasību izpildi, par noglabājamo atkritumu daudzumu samazināšanu, tādēļ arī tika finansētas no ieņēmumiem par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Atbilstoši SIA "ZAAO" 2015. gada 20. marta dalībnieku sapulcē nolemtajam maksā par atkritumu apsaimniekošanu papildus esošajiem maksas veidojošajām komponentēm ir jāiekļauj trīs jaunas komponentes - maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu, maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, kā arī izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā. Šo komponenšu ietveršana ir pamatota ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmajā daļā noteikto.

Attiecībā uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā jānorāda, ka tā ir saistīta ar atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, jo vispārzināms ir fakts, ka, sabiedrībai neesot informētai par atkritumu dalītās savākšanas sistēmu un tās principiem, neefektīva būs atkritumu apsaimniekošanas sistēma tās kopumā. Saskaņā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta pirmās daļas 3. punktu izmaksas par sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanu, kas vērsti uz attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā, iekļaujamas tarifā par atkritumu apglabāšanu poligonos. Taču atkritumu radītāju sašķirotie atkritumi tiek nodoti otrreizējai pārstrādei un, pateicoties tam, nenonāk atkritumu poligonā apglabāšanai. Līdz ar to izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā gulstas ne vien uz atkritumu poligonu operatoriem, bet arī uz komersantiem, kas pašvaldības uzdevumā nodarbojas ar sadzīves atkritumu savākšanu. Pašvaldības ieskatā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās daļas pirmajā punktā norādītās izmaksu komponentes veido tās komersanta izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo darbību nodrošināšanu, tādēļ kā pamatota ir vērtējama pašvaldības prasība izdalīt kādas konkrētas komponentes veidojošo izdevumu apmēru, lai pašvaldība varētu objektīvi pārliecināties par maksas apmēra pareizību.

Turklāt neapstrīdams ir fakts, ka, augot sabiedrības izglītības līmenim atkritumu dalītās vākšanas jomā, arvien mazāk pašvaldības iedzīvotāju radītie sadzīves atkritumi nonāks apglabāšanai poligonā, tādējādi veicinot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 2. pantā ietvertos likuma mērķus, tostarp apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu.

Lai novērstu izmaksu par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā dublēšanos un nodalītu izmaksas, kuras gulstas uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā minēto komersantu, no izmaksām, kuras ir ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu, saistošo noteikumu 41.1. apakšpunkts atbilstoši VARAM ieteikumam papildināts ar atrunu: "tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Daibe"".

2.3. Noteikumi tiek papildināti ar jaunu 41.1 punktu. Tajā atkritumu apsaimniekotājam tiek noteikts pienākums ne retāk kā vienu reizi gadā līdz 1. aprīlim iesniegt pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Gadījumā, ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā 10 procentiem, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.

10 procentu slieksnis precizētas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķina iesniegšanai noteikts pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011. gada 9. marta lēmuma Nr. 1/1 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika" 19. punktā ietverto kārtību atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa pārskatīšanai.

Termiņš (1. aprīlis), līdz kuram atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums iesniegt pašvaldībā minēto informāciju, noteikts, ņemot vērā, ka pašvaldībai iesniedzamie dati ir atkarīgi no atkritumu apsaimniekotāja gada pārskatā ietvertās informācijas. Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 66. panta pirmo daļu pēdējais termiņš gada pārskata apstiprināšanai ir nākamā gada 30. aprīlis. Līdz ar to revidētajiem finanšu datiem komersanta rīcībā jābūt vismaz vienu mēnesi pirms gada pārskata apstiprināšanas, t.i., līdz 31. martam. Nolūkā operatīvi saņemt informāciju no atkritumu apsaimniekotāja par iepriekšējo gadu, lietderīgi ir noteikt termiņu informācijas iesniegšanai pašvaldībā līdz nākamā gada 1. aprīlim.

Ņemot vērā, ka šobrīd Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā sadzīves atkritumu poligona īpašnieks un atkritumu apsaimniekotājs ir viens komersants, tad saistošajos noteikumos netiek paredzēts, ka informāciju par no Smiltenes novada administratīvās teritorijas atvesto un poligonā apglabāto atkritumu apjomu pašvaldībai sniedz arī poligona īpašnieks. Ja faktiskā situācija mainīsies, tiks apsvērta nepieciešamība veikt attiecīgus grozījumus saistošajos noteikumos.

Lai nodrošinātu pamatotu maksas par atkritumu apsaimniekošanu apmēra noteikšanu, pašvaldība izvērtēs no atkritumu apsaimniekotāja saņemto informāciju savas kompetences ietvaros un, ja nepieciešams, pieprasīs no tā papildu informāciju, kā arī konsultēsies ar Valsts vides dienestu.

2.4. Plānots, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts Noteikumu 41. punkts un tie papildināti ar 29.12. apakšpunktu un 41.1 punktu.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu ieviešana un izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu struktūrā, kas saistītas ar tās papildināšanu ar trīs jaunām maksu veidojošajām pozīcijām, nemainīs šobrīd spēkā esošo kopējo maksas apmēru.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.

Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļa.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Pēc saistošo noteikumu un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www. smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc saistošo noteikumu publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

01.01.2016