Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemes pārvaldības likumā

Izdarīt Zemes pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 228. nr.; 2016, 189. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 201. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ir augstāks par 45 ballēm, bet nepārsniedz 50 balles, vietējā pašvaldība var noteikt ierobežojumus zemes sadrumstalošanai un zemes lietošanas kategorijas maiņai;".

2. Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zemes konsolidācijas projektā iekļauj zemes gabalus, attiecībā uz kuriem zemes konsolidācijas dalībnieki noslēguši līgumu ar Valsts zemes dienestu par dalību zemes konsolidācijā, šā likuma 17. panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus, Latvijas zemes fonda zemes gabalus, zemes gabalus pēc ceļa rekultivācijas, vietējai pašvaldībai piekritīgos starpgabalus, kas robežojas ar zemes konsolidācijas dalībnieku zemes gabaliem, kā arī citu vietējai pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, kas nav nepieciešama vietējās pašvaldības funkciju īstenošanai."

3. Izteikt 13. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6) izdod noteikumus par degradēto teritoriju un augsnes degradācijas kritērijiem un to klasifikāciju, kā arī par kārtību, kādā konstatē un novērtē degradētās teritorijas un augsnes degradāciju, nosaka augsnes degradācijas novēršanas pasākumus un uzrauga to īstenošanu;

7) izdod noteikumus par Augšņu informācijas sistēmas izveidošanu un par augsnes kartēšanas, zemes kvalitātes vērtēšanas un iegūtās informācijas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtību;".

4.  15. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Par vides aizsardzību atbildīgā ministrija ir valdītājs iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas atrodas dabas rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā, un jūras piekrastes sauszemes daļai, kas atrodas dabas liegumos un nacionālo parku dabas lieguma zonā un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Par vides aizsardzību atbildīgā ministrija un vietējās pašvaldības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti, nodrošina grāmatvedības uzskaiti par to valdījumā esošajiem šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, jūras piekrastes ūdeņiem un jūras piekrastes sauszemes daļu."

5.  Izslēgt 17. panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus "jaunu ēku būvniecība un".

6. Izteikt 19. pantu šādā redakcijā:

"19. pants. Augsnes kartēšana un zemes kvalitātes vērtēšana

(1) Augsnes kartēšanu un zemes kvalitātes vērtēšanu veic lauksaimniecībā izmantojamai zemei ne retāk kā reizi 20 gados.

(2) Augšņu kartētājiem un zemes kvalitātes vērtētājiem, kā arī vides vai nacionālā meža monitoringa veicējiem, pildot darba pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem pārvietoties un ņemt augsnes paraugus lauksaimniecības un meža zemēs, ja nepieciešams, uzrādot dienesta vai darba apliecību.

(3) Teksta un telpisko informāciju par augsnes kartēšanu un augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem, kā arī datus par citiem augsni un zemes kvalitāti raksturojošiem rādītājiem apkopo, uzglabā un aktualizē valsts informācijas sistēmā - Augšņu informācijas sistēmā."

7. 22. panta pirmajā daļā:

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6) Augšņu informācijas sistēma - datiem par augšņu kartēšanas un augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem, kā arī citiem augsni un zemes kvalitāti raksturojošiem rādītājiem;";

izslēgt 7. punktu;

papildināt daļu ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14) Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata - datiem par zemes īpašuma tiesībām."

8. Pārejas noteikumos:

izteikt 5. punkta 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) līdz 2019. gada 31. decembrim izdod šā likuma 13. panta pirmās daļas 6. punktā minētos noteikumus;";

papildināt 5. punktu ar 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) līdz 2024. gada 31. decembrim izdod šā likuma 13. panta pirmās daļas 7. un 8. punktā minētos noteikumus.";

papildināt pārejas noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šā likuma 19. panta trešā daļa stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.";

aizstāt 8. punktā vārdus un skaitļus "bet 7. punkts - 2020. gada 1. janvārī" ar vārdiem un skaitļiem "bet 6. punkts - 2028. gada 1. janvārī";

izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Pirmo augsnes kartēšanu un zemes kvalitātes vērtēšanu lauksaimniecībā izmantojamai zemei uzsāk līdz 2028. gada 1. janvārim."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 7. martā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 21. martā

04.04.2019