Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā

Izdarīt Tiesu izpildītāju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 20. nr.; 2006, 2. nr.; 2008, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 26., 65. nr.; 2013, 21., 188. nr.; 2014, 228. nr.; 2015, 245. nr.; 2016, 31. nr.; 2018, 84. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 71. pantu ar ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendāra gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Šādu izpildu dokumentu skaitu, kuru atļauts pieņemt izpildei, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome līdz katra kārtējā gada 15. janvārim attiecībā uz katras apgabaltiesas darbības teritorijā esošajiem iecirkņiem aprēķina atsevišķi, izmantojot šādu formulu:

(X: iecirkņu skaits) + P = Y, kur

X - Izpildu lietu reģistrā iepriekšējā kalendāra gada laikā attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā esošajos iecirkņos kopā izpildei iesniegto izpildu dokumentu skaits par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro;

P - 10 procentu no rezultāta, kas iegūts, X izdalot ar apgabaltiesas darbības teritorijā esošo iecirkņu skaitu;

Y - izpildu dokumentu skaits par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro, kādu vienā attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā esošajā iecirknī atļauts pieņemt izpildei kārtējā kalendāra gada ietvaros.

(5) Ja kārtējā kalendāra gada ietvaros mainās attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā esošo iecirkņu skaits, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pārrēķina izpildu dokumentu skaitu, kuru atļauts pieņemt izpildei, izmantojot šā panta ceturtajā daļā noteikto formulu.

(6) Ja kārtējā kalendāra gada laikā visos attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā esošajos iecirkņos izpildei iesniegto izpildu dokumentu skaits par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro, kopā sasniedz 80 procentus no šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā aprēķinātā izpildu dokumentu skaita, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pārrēķina izpildu dokumentu skaitu, kuru attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā esošajiem iecirkņiem atļauts pieņemt izpildei kārtējā kalendāra gada ietvaros, izmantojot šā panta ceturtajā daļā noteikto formulu, kur P ir 20 procentu no rezultāta, kas iegūts, X izdalot ar apgabaltiesas darbības teritorijā esošo iecirkņu skaitu.

(7) Šā panta ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā kārtībā iegūto aritmētisko rezultātu, ja nepieciešams, noapaļo uz augšu līdz veselam skaitlim. Ja iegūtais aritmētiskais rezultāts ir nulle, izpildu dokumentu skaitu, kuru apgabaltiesas darbības teritorijā esošajos iecirkņos atļauts pieņemt izpildei kārtējā kalendāra gada laikā, nosaka atbilstoši attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā esošajiem iecirkņiem iepriekšējā kalendāra gadā noteiktajam šādu izpildu dokumentu skaitam."

2. Papildināt 74. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma, pamatojoties uz zvērināta notāra aicinājumu, sastāda mantojuma inventāra sarakstu."

3. 87. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "saskaņo" ar vārdu "piešķir";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Par zvērināta tiesu izpildītāja prombūtni un zvērināta tiesu izpildītāja aizvietotāju Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome informē Tieslietu ministriju triju dienu laikā no attiecīgā Tieslietu ministrijas pieprasījuma saņemšanas dienas."

4. Papildināt 127. pantu ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15) nodrošina statistikas pārskatu sagatavošanu par nolēmumu izpildi un izpildu dokumentu izpildes ilgumu:

a) civillietās,

b) krimināllietās daļā par mantiskām piedziņām,

c) administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskām piedziņām."

5. Izslēgt 153. pantā vārdus "zemesgrāmatu nodaļu priekšniekiem, publisko reģistru vadītājiem".

6. Papildināt likumu ar 155.1 pantu šādā redakcijā:

"155.1 pants. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome nosaka lietu nomenklatūru un glabāšanas termiņus, kā arī zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedības un statistiskās uzskaites kārtību."

7. Izslēgt 156. pantu.

8. Papildināt likumu ar 160.1 pantu šādā redakcijā:

"160.1 pants. (1) Zvērināts tiesu izpildītājs lietvedībā esošās informācijas izsniegšanu un iepazīšanos ar izpildu lietvedībā esošajiem dokumentiem nodrošina piedzinējam, parādniekam un šajā likumā un Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos arī citām personām. Zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz personas rakstveida iesniegumu, var izsniegt savā lietvedībā esoša dokumenta atvasinājumu vai informatīvu izziņu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir tiesības iepazīties ar izpildu lietu, izdarīt no tās izrakstus un izgatavot kopijas zvērināta tiesu izpildītāja, viņa palīga vai zvērināta tiesu izpildītāja darbinieka klātbūtnē. Persona, kura iepazīstas ar izpildu lietu, sniedz rakstveida apliecinājumu, ka ar iegūto informāciju par izpildu lietu un tās dokumentu saturu netiks veiktas tādas darbības, kuras būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.

(3) Pirms iepazīšanās ar izpildu lietu persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un, ja šī persona nav izpildu lietas dalībnieks, papildus uzrāda pārstāvību apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas apliecina personas tiesības iepazīties ar izpildu lietu."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 42., 43., 44., 45. un 46. punktu šādā redakcijā:

"42. Grozījumi šā likuma 153. pantā, kas paredz izslēgt zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu visiem zemesgrāmatu nodaļu priekšniekiem un publisko reģistru vadītājiem nosūtīt sava paraksta un zīmoga nospieduma, kā arī sava palīga paraksta paraugu, stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā.

43. Šā likuma 74. panta 2.1 daļa par deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma, pamatojoties uz zvērināta notāra aicinājumu, sastāda mantojuma inventāra sarakstu, stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

44. Šā likuma 71. panta ceturtā, piektā, sestā un septītā daļa, kas paredz tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro, stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

45. Šā likuma 71. panta ceturtajā daļā noteikto izpildu dokumentu skaitu, kuru atļauts pieņemt izpildei 2019. gada otrajā pusgadā, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome attiecībā uz katras apgabaltiesas darbības teritorijā esošajiem iecirkņiem šā likuma 71. panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā aprēķina līdz 2019. gada 30. jūnijam. Aprēķinam tiek izmantoti Izpildu lietu reģistra dati par attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā izpildei iesniegto izpildu dokumentu skaitu laikposmā no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. decembrim.

46. Līdz šā likuma 155.1 pantā noteiktās lietu nomenklatūras un glabāšanas termiņu, kā arī lietvedības un statistikas kārtības apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 1. novembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2006. gada 14. marta noteikumi Nr. 202 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedību"."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 7. martā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 21. martā

04.04.2019