Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23. nr.; 1996, 9., 14., 23. nr.; 1997, 23. nr.; 1998, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 10., 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2., 12., 23. nr.; 2005, 13., 14. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 7., 12. nr.; 2008, 14., 23. nr.; 2009, 6., 7., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160. nr.; 2011, 4. nr.; 2012, 50., 56., 92. nr.; 2013, 61., 106., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 29., 97., 124., 140., 248., 251. nr.; 2016, 117., 241. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 45., 225. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6. pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Uz citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles Latvijas Republikā darbiniekiem attiecas arī šā likuma 34.5 pants par prasībām kredītiestāžu darbiniekiem."

2. Izteikt 60. pantu šadā redakcijā:

"60. pants. Kredītiestādes un klienta attiecības regulē normatīvie akti, kā arī starp kredītiestādi un klientu noslēgtie līgumi, tostarp izmantojot distances saziņas līdzekļus."

3. 62. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "nepārprotami piekritis ar kredītiestādi noslēgtajā līgumā" ar vārdiem "nepārprotami ir piekritis";

papildināt pantu ar 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(42) Kredītiestāde ziņas par klientu, viņa kontiem un veiktajiem darījumiem sniedz arī klienta - fiziskās personas - mantiniekam, mantojuma masas aizgādnim vai testamenta izpildītājam, pamatojoties uz tā motivētu iesniegumu tiesību un likumisko interešu nodrošināšanai, un tas attiecas uz informāciju par laikposmu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem pirms klienta nāves dienas.";

aizstāt septītajā daļā vārdus "pamatojoties uz pieprasījumu, kuram pievienots tiesas lēmuma noraksts par maksātnespējas procesa administratora iecelšanu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas procesā" ar vārdiem "pamatojoties uz motivētu pieprasījumu";

papildināt pantu ar 9.1 un 9.2 daļu šādā redakcijā:

"(91) Kredītiestāde ziņas par klientu, viņa kontiem un veiktajiem darījumiem citām personām sniedz, ja to nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.

(92) Kredītiestāde ziņas par klientu, viņa kontiem un veiktajiem darījumiem citām personām sniedz, ja to nosaka Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums."

4. Papildināt 63. panta pirmo daļu ar 19., 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"19) Valsts ieņēmumu dienestam - likumā "Par nodokļiem un nodevām" minētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā ziņas par maksājumu saņēmējam veiktajiem maksājumiem no kredītiestādē atvērtajiem kontiem, neietverot maksātājus identificējošus datus;

20) Maksātnespējas kontroles dienestam - klienta, kas ir vai ir bijis maksātnespējīga juridiskā persona, - konta izrakstu, pamatojoties uz Maksātnespējas kontroles dienesta pieprasījumu, lai izvērtētu maksātnespējas procesa administratora rīcību;

21) informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai - saskaņā ar Informācijas tehnoloģiju drošības likumu pēc kredītiestādes iniciatīvas informācijas tehnoloģiju drošības incidenta vai incidenta aizdomu gadījumā, vai pamatojoties uz informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas pieprasījumu."

5. Aizstāt 65. panta 1.2 daļā vārdus "daļēju vai pilnīgu apturēšanu veic" ar vārdiem "(šīs nodaļas izpratnē par norēķinu operāciju ir uzskatāma debeta operācija, kuras rezultātā var samazināties kontā esošo naudas līdzekļu atlikums) apturēšanu veic" un vārdus "daļēju vai pilnīgu apturēšanu šā" - ar vārdiem "apturēšanu šā".

6. Izslēgt 66. panta ceturtajā daļā un 66.1 panta pirmās daļas 1. punktā vārdus "daļēju vai pilnīgu".

7. 66.2 pantā:

papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem "norēķinu operācijas" ar vārdiem un skaitļiem "un šā likuma 66.1 panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā un otrajā daļā noteikto rīkojumu izpildi";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Šā likuma 66.1 panta pirmās daļas 2. punktā vai otrās daļas 1. punktā noteikto un izpildei pieņemto rīkojumu turpina izpildīt līdz brīdim, kad ir uzsākta minētā panta pirmās daļas 3. punktā vai otrās daļas 2. punktā noteiktā rīkojuma izpilde. Ja rīkojuma devējs šā likuma 66.1 panta pirmās daļas 3. punktā vai otrās daļas 2. punktā noteikto rīkojumu nav paziņojis kredītiestādei piecu darbdienu laikā pēc tam, kad kredītiestāde ir paziņojusi par rīkojuma izpildi atbilstoši šā panta ceturtajai daļai, kredītiestāde izbeidz šā likuma 66.1 panta pirmās daļas 2. punktā vai otrās daļas 1. punktā noteiktā rīkojuma izpildi, atbrīvojot no apķīlājuma naudas līdzekļus.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Saņēmusi vairākus rīkojumus, kredītiestāde tos pieņem izpildei un izpilda tādā secībā, kādā tie paziņoti, izņemot šā likuma 66.1 panta pirmās daļas 1. punktā noteikto rīkojumu, kas atbilstoši šā panta trešās daļas otrajam teikumam izpildāms nekavējoties pēc pieņemšanas izpildei un neatkarīgi no citu rīkojumu saņemšanas vai precizēšanas. Rīkojums, kas nosūtīts, izmantojot šā panta otrās daļas 1. punktā noteikto datu apmaiņas veidu, uzskatāms par paziņotu brīdī, kad tas ievietots Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmu savietotājā, un ir pieņemams izpildei piešķirto unikālo numuru secībā. Šā likuma 66.1 panta pirmās daļas 4. punktā un otrās daļas 3. punktā noteiktais rīkojums (turpmāk - rīkojums par naudas līdzekļu apmēra precizēšanu) pieņemams izpildei piešķirto unikālo numuru secībā un izpildāms tādā secībā, kāda tika noteikta sākotnējā (aizstājamā) rīkojuma izpildei. Ja rīkojums par naudas līdzekļu apmēra precizēšanu palielina sākotnējā (aizstājamā) rīkojumā norādītās naudas summas apmēru, palielinājums noformējams un pieņemams izpildei kā jauns rīkojums par naudas līdzekļu pārskaitīšanu, izņemot gadījumus, kad rīkojums dots izpildu lietā par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai vecākam, vai Uzturlīdzekļu garantijas fondam."

8. Papildināt 139.2 panta 2. punktu ar vārdiem "izņemot tos noguldījumus, kas piesaistīti, izmantojot Latvijā reģistrētas kredītiestādes filiāli, kura atrodas ārpus Eiropas Savienības".

9. 139.3 pantā:

aizstāt 1. punktā vārdus "(pamatsummas bez procentiem)" ar vārdiem "(pamatsumma kopā ar procentiem)";

izslēgt 2. punktu;

papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) prasījumi, kas izriet no emitēta parādu vērtspapīra, kura sākotnējais dzēšanas termiņš saskaņā ar prospektu ir vismaz viens gads, kurš nav uzskatāms par atvasinātu finanšu instrumentu, kurā nav ietverts atvasināts finanšu instruments un attiecībā uz kuru prospektā ir noteikta zemāka prioritāte nekā tiem kreditoru prasījumiem, kuri ir līdzīgi šā likuma 139.2 pantā un šā panta 1. un 3. punktā noteiktajiem. Emitētu parāda vērtspapīru ar mainīgu procentu likmi, kas nosakāma, pamatojoties uz finanšu tirgū vispāratzīti lietotu bāzes procentu likmi, un emitētu parāda vērtspapīru, kas nav izteikts emitenta valsts valūtā, ar nosacījumu, ka pamatsumma, atmaksas summa un procentu likme ir izteikta vienā un tajā pašā valūtā, neuzskata par tādu emitētu parāda vērtspapīru, kurā ietverts atvasināts finanšu instruments tikai šajā teikumā minēto pazīmju dēļ;".

10. Aizstāt 159. pantā vārdus "zemesgrāmatu nodaļai" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesai".

11. Aizstāt 161. panta otrās daļas 12. punktā vārdus "zemesgrāmatu nodaļām" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesām".

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 80. un 81. punktu šādā redakcijā:

"80. Grozījumi šā likuma 65. panta 1.2 daļā, 66. panta ceturtajā daļā, 66.1 panta pirmās daļas 1. punktā, 66.2 panta trešās daļas otrajā teikumā un septītās daļas pirmais teikums (jaunā redakcijā) attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu par nodokļu maksātāja norēķinu operāciju apturēšanu stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām".

81. Grozījumi šā likuma 159. pantā un 161. panta otrās daļas 12. punktā par vārdu "zemesgrāmatu nodaļa" (attiecīgā skaitlī un locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesa" (attiecīgā skaitlī un locījumā) stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā."

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 25. punktu šādā redakcijā:

"25) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra direktīvas (ES) 2017/2399, ar ko groza direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 28. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 14. martā

28.03.2019