Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/4

Rīgā 2019.gada 7.martā (prot. Nr.11, 6.p.)
Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē
I. Vispārīgais jautājums

1. Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. vispārējās atļaujas noteikumus, kurus pasta komersants ievēro pasta pakalpojumu sniegšanā;

1.2. kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) īsteno pasta komersanta vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu (turpmāk – pārkāpums) novēršanu un pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanu pārkāpuma gadījumā.

II. Kopējie nosacījumi

2. Pasta komersants ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus.

3. Pasta komersants sniedz Regulatoram informāciju normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

4. Pasta komersants pēc Regulatora pieprasījuma sniedz informāciju, kas nepieciešama Regulatora funkciju izpildei un vispārējās atļaujas noteikumu izpildes uzraudzībai.

5. Pasta komersants maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

6. Pasta komersants nodrošina atsevišķu iekšējās grāmatvedības uzskaiti katram pasta pakalpojuma veidam. Šī atsevišķā uzskaite iekšēji nodalāma no pārējās grāmatvedības uzskaites.

7. Pasta komersants veic iemaksas universālā pasta pakalpojuma kompensācijas fondā universālā pasta pakalpojuma tīro izmaksu kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Pasta komersants ievēro Latvijas Republikas nacionālos standartus, kuri ir obligāti piemērojami, sniedzot pasta pakalpojumus.

9. Pasta komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības par pasta sūtījumu noslēpumu un glabātās informācijas konfidencialitāti.

10. Pasta komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās patērētāju tiesību aizsardzības prasības.

11. Pasta komersants ievēro normatīvos aktus par pasta sūtījumu atvēršanu.

12. Pasta komersants izmanto kalendāra zīmogu pastmarku dzēšanai un pasta sūtījumu pieņemšanas, nosūtīšanas, saņemšanas vai izsniegšanas vietas un datuma, kā arī paša izdoto kvīšu apliecināšanai izmanto kalendāra zīmogu.

13. Pasta komersants, kas sniedz universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmus pakalpojumus, eksprespasta pakalpojumus vai kurjerpasta pakalpojumus, nosaka un publisko savā tīmekļvietnē, ja tādas nav – pasta pakalpojumu lietotājiem viegli pieejamā vietā –, savas kvalitātes prasības katra veida pakalpojumam attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu un piegādi (pasta sūtījuma pārsūtīšanas kopējais laiks, savākšanas un piegādes termiņi).

14. Pasta komersants, kas sniedz universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmus pakalpojumus, eksprespasta pakalpojumus vai kurjerpasta pakalpojumus, nosaka un publisko savā tīmekļvietnē, ja tādas nav – pasta pakalpojumu lietotājiem viegli pieejamā vietā –, materiālās atbildības apmērus un kompensēšanas kārtību sūtītājam par savu kvalitātes prasību neievērošanu.

15. Pasta komersants nodrošina, ka šo noteikumu 13. un 14.punktā minētajai informācijai ir norādīts pēdējais aktualizācijas datums un to tīmekļvietnē ir iespējams saglabāt un izdrukāt ar datuma un laika identifikāciju.

16. Pasta komersanta saistības un materiālo atbildību par pasta sūtījumiem nosaka ar lietotāju noslēgts līgums par pasta pakalpojumu sniegšanu. Līguma nosacījumos pasta komersants ietver normatīvajos aktos noteikto par pasta komersanta materiālo atbildību par pasta sūtījumiem.

17. Pasta komersants nodrošina lietotājam iespēju iepazīties ar pasta pakalpojumu sniegšanas noteikumiem valsts valodā.

18. Pasta komersants, kas sniedz tradicionālos pasta pakalpojumus, pārrobežu pasta sūtījumu pieņem sūtīšanai uz tām ārvalstīm, kuru pasta operators to atļauj.

19. Pasta komersants pārrobežu pasta sūtījumu adresātam Latvijas Republikas teritorijā izsniedz pēc tam, kad ir nokārtotas nepieciešamās muitas formalitātes un samaksāti nodokļi, ja to paredz attiecīgie normatīvie akti muitas lietās un nodokļu jomā.

20. Pasta komersants, kas sniedz tradicionālos pasta pakalpojumus, vienkāršus vēstuļu korespondences sūtījumus piegādā adresātam bez paraksta par saņemšanu, ievietojot tos adresāta pastkastītē.

21. Pasta komersants, kas sniedz tradicionālos pasta pakalpojumus, ierakstītus, apdrošinātus vai pēcmaksas vēstuļu korespondences sūtījumus, vienkāršas, apdrošinātas vai pēcmaksas pasta pakas izsniedz adresātam pret parakstu pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas vai pilnvarotajai personai – pēc pilnvaras uzrādīšanas, vai pēc pasta komersanta piešķirtā autorizācijas koda ievades pasta komersanta norādītajā iekārtā.

22. Informāciju par ierakstīta, apdrošināta vai pēcmaksas vēstuļu korespondences sūtījuma saņemšanu pasta komersants paziņo adresātam elektroniskā veidā, ja pasta komersants un adresāts par to ir vienojies, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kad attiecīgais pasta sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

23. Informāciju par vienkāršas, apdrošinātas vai pēcmaksas pasta pakas izsniegšanu pasta komersants var paziņot adresātam elektroniskā veidā, ja pasta komersants un adresāts par to ir vienojies, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kad attiecīgais pasta sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

24. Pasta komersants nodrošina adresātam iespēju pirms pasta pakas saņemšanas vizuāli novērtēt pasta pakas iepakojuma stāvokli.

25. Pasta komersants, kas sniedz tradicionālos pasta pakalpojumus, nodrošina, ka pārrobežu pasta sūtījumiem sūtītājs aizpilda attiecīgos pasta sūtījuma pavaddokumentus.

26. Pasta komersants, kas sniedz eksprespasta pakalpojumus vai kurjerpasta pakalpojumus, nodrošina, ka saņēmējs ar parakstu apliecina pasta sūtījuma piegādes faktu. Pasta sūtījumu pavaddokumentus pasta komersants glabā divus gadus.

III. Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršana

27. Ja Regulators pasta komersanta darbībā konstatē pārkāpuma pazīmes pasta pakalpojumu sniegšanā, Regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem administratīvās atbildības jomā.

28. Ja pasta komersants gada laikā atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu, Regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem administratīvās atbildības jomā un var pasta komersantam uz laiku līdz pieciem gadiem atņemt tiesības sniegt pasta pakalpojumus un var lemt par izslēgšanu no pasta komersantu reģistra.

29. Regulators tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv publicē paziņojumu par komersantiem, kuriem ar Regulatora lēmumu ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus, kā arī norāda pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanas termiņu.

30. Ja komersants, kuram ar Regulatora lēmumu ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus, nosūta Regulatoram jaunu pasta komersanta reģistrācijas paziņojumu pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanas termiņā, Regulators attiecīgo komersantu nereģistrē un nosūta komersantam vēstuli, kurā norāda atteikuma iemeslus.

31. Ja komersants, kuram ar Regulatora lēmumu ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus, nosūta Regulatoram jaunu pasta komersanta reģistrācijas paziņojumu pēc pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanas termiņa un nav novērsis pārkāpumu, Regulators attiecīgo komersantu nereģistrē un nosūta komersantam vēstuli, kurā norāda atteikuma iemeslus.

IV. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 2.oktobra lēmumu Nr. 1/27 "Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2013., 207.nr.).

33. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 12.februāra lēmumu Nr.1/4 "Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanas noteikumi pasta nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 33.nr.).

34. Šie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 15.aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 15.decembra direktīvas 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija direktīvas 2002/39/EK ar ko groza direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu turpmāko atvēršanu konkurencei;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 20.februāra direktīvas 2008/6/EK ar ko direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R.Šņuka
15.04.2019