Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-4

Jelgavā 2019.gada 28.februārī (prot. Nr.2, 4.p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234.nr.; 2016, 28., 41., 191.nr.; 2017, 49.nr.; 2018, 11.nr.) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. svītrot noteikumu 65.1.1.apakšpunktā aiz vārda "komisija" simbolus, vārdu un saīsinājumu "(turpmāk - VDEĀVK)";

1.2. svītrot noteikumu 66.2.apakšpunktu;

1.3. aizstāt noteikumu 81.punktā skaitli "30,00" ar skaitli "50,00".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.aprīlī.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.19-4 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai realizētu Jelgavas pilsētas pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pašvaldības pabalstu piešķiršanā. Tiek palielināts par 20,00 (divdesmit) euro ikgadējais pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam. No 01.04.2019. minētā pabalsta apmērs ir 50,00 (piecdesmit) euro.

Noteikumos precizēta pabalsta personas ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai aprūpei saņemšanas kārtība. Turpmāk pabalsta saņemšanai nepieciešamos datus JSLP pārbauda pieejamajās datu bāzēs, samazinot administratīvo slogu pabalsta pieprasītajam.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi nepieciešami, lai no 2019.gada 1.aprīļa realizētu Jelgavas pilsētas pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu, palielinot par 20,00 (divdesmit) euro ikgadējo pabalstu rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam.

Pieprasot pabalstu personas ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai aprūpei, turpmāk nav nepieciešams uzrādīt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma par invaliditāti kopiju (uzrādot oriģinālu), tas samazinās administratīvo slogu pabalsta pieprasītājiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2019.gada budžetā.

2019.gada JSLP budžetā papildus nepieciešami 1540,00 euro (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit euro) (77 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki X 20,00 euro ikgadējā pabalsta palielinājums).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

01.04.2019