Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā

Izdarīt Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 173. nr.; 2013, 188. nr.; 2017, 231. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

papildināt pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) elektroniskais rēķins - rēķins, kurš izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt;";

izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16) pircēja profils - internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju;".

2. Papildināt I nodaļu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Elektroniskie rēķini

(1) Pasūtītājs pieņem elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību un, ja tas paredzēts iepirkuma līgumā, ietver papildu pamatelementus atbilstoši minētajiem normatīvajiem aktiem. Ministru kabinets nosaka piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.

(2) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta pirmo daļu un 54. panta 1.1 daļu, ja iepirkuma procedūrā noslēgtā iepirkuma līguma izpilde ir atzīta par slepenu vai uz to attiecas īpaši drošības pasākumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem."

3. 44. pantā:

izteikt pirmās daļas 5. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"kandidāts vai pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kurš izpaužas kā:";

aizstāt trešās daļas 1. punktā vārdu "pieci" ar vārdu "trīs";

aizstāt trešās daļas 4. punktā skaitli "18" ar skaitli "12".

4. Papildināt 54. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Pasūtītājs iepirkuma līgumā iekļauj nosacījumu, ka tad, ja piegādātājs iesniedz elektronisko rēķinu, tas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību. Iepirkuma līgumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību var paredzēt papildu pamatelementus, kas obligāti norādāmi elektroniskajā rēķinā."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Šā likuma 7.1 pantu un 54. panta 1.1 daļu tiešās pārvaldes iestādes piemēro to iepirkuma līgumu apmaksai, kuriem iepirkuma procedūra izsludināta, sākot ar 2019. gada 18. aprīli, pārējie pasūtītāji - sākot ar 2020. gada 18. aprīli."

6. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija direktīvas 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa direktīvas 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās."

Likums stājas spēkā 2019. gada 18. aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 21. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 5. martā

18.04.2019