Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/1

Carnikavā 2019. gada 20. februārī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2018. gada 20. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 18. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija lēmumu (prot. Nr. 12, 12. §)) šādus grozījumus:

Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Centrālā administrācija darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu, tai ir savs personāls un finanšu līdzekļi. Centrālajai administrācijai ir šāda struktūra:

6.1. Administratīvā nodaļa (struktūrvienība:

Klientu apkalpošanas centrs);

6.2. Attīstības un plānošanas nodaļa;

6.3. Administratīvās komisijas sekretārs;

6.4. Būvvalde;

6.5. Dzimtsarakstu nodaļa;

6.6. Finanšu vadības nodaļa;

6.7. Izglītības un kultūras nodaļa (struktūrvienības:

6.7.1. Tautas nams "Ozolaine";

6.7.2. Carnikavas novadpētniecības centrs);

6.8. Juridiskā nodaļa;

6.9. Pašvaldības policija;

6.10. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;

6.11. Sabiedrisko attiecību nodaļa;

6.12. Sporta stratēģijas nodaļa;

6.13. Tūrisma informācijas centrs."

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 20. februārī

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/1 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izmaiņas saistošajos noteikumos nepieciešamas saistībā ar strukturālām izmaiņām Carnikavas novada domes Centrālajā administrācijā.
2. Īss projekta satura izklāsts Tiek izteikts citā redakcijā saistošo noteikumu 6. punkts, uzskaitot pašvaldības iestādes "Centrālā administrācija" struktūrvienības.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms, jo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas un darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir domes deputāti, domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, domes komiteju priekšsēdētāji un pašvaldības izpilddirektors.

4.2. Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komitejas sēdē tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv.

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - saskaņā ar pašvaldības nolikumu: priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

21.02.2019