Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 254. nr.; 2018, 89., 196. nr.) šādus grozījumus:

1. 5. pantā:

izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15) ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem ekspertu grupā augstskolas vai koledžas, vai studiju virziena akreditācijas vai studiju programmas licencēšanas procesā;";

papildināt pantu ar 18. punktu šādā redakcijā:

"18) Akadēmiskās informācijas centra vai Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem studiju virziena novērtēšanas procesā."

2. Izteikt 9. panta divdesmito daļu šādā redakcijā:

"(20) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta noteikumus, ja tiek slēgti šā likuma 10. pantā minētie iepirkuma līgumi, kā arī šā likuma 19. panta trešajā daļā minētajā gadījumā. Veicot iepirkumus attiecībā uz šā likuma 2. pielikuma sadaļā "Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi" minētajiem apsardzes pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 79710000-4, pasūtītājs piemēro šā panta astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu."

3. Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka un līgumu slēdz par šā likuma 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 13., 14., 19., 20., 21. un 22. pantā, III nodaļā, 28. panta otrajā daļā, 32. un 33. pantā, 36. panta pirmajā un trešajā daļā, 37., 38. un 39. pantā, 40. panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 60. un 61. pantā paredzētās prasības. Ja publisku pakalpojuma līgumu slēdz par šā likuma 2. pielikuma sadaļā "Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi" minētajiem apsardzes pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 79710000-4, pasūtītājs piemēro arī šā likuma 42. un 43. pantā paredzētās prasības."

4. 11. pantā:

izslēgt otrās daļas pēdējo teikumu;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja pasūtītājs sastāv no atsevišķām struktūrvienībām, kurām nav noteikta patstāvīga atbildība par iepirkumu veikšanu, paredzamo līgumcenu noteic kā visu struktūrvienību plānoto kopējo samaksu par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildi. Patstāvīga atbildība par iepirkuma veikšanu ir tad, ja pasūtītāja struktūrvienība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci neatkarīgi veic iepirkumu un slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un šo iepirkumu finansē no tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem, kas paredzēti konkrētā iepirkuma veikšanai."

5. Izteikt 60. panta desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, vispārīgā vienošanās vai to grozījumi, savā pircēja profilā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās komercnoslēpuma aizsardzības prasības un nodrošinot pieejamību visā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laikā, bet ne mazāku par šā likuma 40. panta piektajā daļā iepirkuma dokumentācijai noteikto glabāšanas laiku, ievieto:

1) iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos;

2) uz vispārīgās vienošanās pamata noslēgtu iepirkuma līgumu;

3) ja iepirkuma līgumu veido publiski pieejami un ar autortiesībām aizsargāti tipveida līguma noteikumi, - norādi uz šiem tipveida līguma noteikumiem, kā arī dokumentus, kuri ir iepirkuma līguma sastāvdaļa un ar kuriem groza vai papildina attiecīgos tipveida līguma noteikumus;

4) šīs daļas 1., 2. un 3. punktā minēto dokumentu grozījumus un šā likuma 61. panta otrajā un trešajā daļā minēto grozījumu pamatojumu."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"12. Šā likuma 9. panta divdesmitās daļas otrajā teikumā un 10. panta pirmās daļas otrajā teikumā minētās prasības iepirkumiem attiecībā uz apsardzes pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 79710000-4, neattiecina uz šiem iepirkumiem, ja tie uzsākti vai izsludināti pirms attiecīgo normu spēkā stāšanās dienas.

13. Šā likuma grozījumi par 60. panta desmitās daļas izteikšanu jaunā redakcijā neattiecas uz iepirkuma līgumiem, vispārīgo vienošanos vai to grozījumiem, kas noslēgti pirms šīs normas spēkā stāšanās dienas, un tie pircēja profilā uzglabājami saskaņā ar 60. panta noteikumiem, kuri bija spēkā pirms tā desmitās daļas jaunās redakcijas spēkā stāšanās dienas. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi, kas tiek veikti pēc dienas, kad stājusies spēkā 60. panta desmitās daļas jaunā redakcija, kā arī iepirkuma līgums, kas noslēgts uz tādas vispārīgās vienošanās pamata, kura noslēgta pirms minēto grozījumu spēkā stāšanās dienas, pircēja profilā ievietojami kopā ar konkrētā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās pamattekstu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 14. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 27. februārī

13.03.2019
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.