Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2019. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Dobeles novadā".
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2019. gada 11. janvārī
Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes 2019. gada 11. janvāra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 2. §),
ar precizējumu 2019. gada 21. februāra
sēdē (prot. Nr. 3, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi
" 31. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Tērvetes novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – pašvaldība) piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru atsevišķiem zemesgabalu veidiem.

2. Neapbūvēta zemesgabala, kas ir starpgabals vai neapbūvēts zemesgabals, kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai pieguļošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.

(Grozīts ar Tērvetes novada domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

3. Neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā par katru zemesgabalu.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
01.05.2019