Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/19

Smiltenē 2019. gada 30. janvārī

Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2019. gada 30. janvāra
lēmumu Nr. 108 (prot. Nr. 1, 25. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka pilnvaras";

2. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki:

21.1. Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos;

21.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks.";

3. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos ieņem algotu amatu Domē. Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos:

22.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā, Domes lēmumos un šajā nolikumā paredzētajos gadījumos;

22.2. iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās Administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

22.3. pārrauga Domes izveidoto darba grupu un komisiju darbu;

22.4. koordinē un pārrauga komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

22.5. koordinē Administrācijas darbu, t.sk. dokumentu apriti;

22.6. uzrauga pašvaldības budžeta izlietojumu;

22.7. koordinē pašvaldības darbības līdzsvarotas vides attīstībā;

22.8. koordinē un pārrauga pretplūdu pasākumu organizēšanu, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

22.9. Domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā;

22.10. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi tiesā;

22.11. šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem apmeklētājus;

22.12. veic citus Domes priekšsēdētāja uzdotus un ar Domes lēmumiem noteiktus uzdevumus.";

4. Izteikt 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Domes priekšsēdētāja vietnieks:

22.11. koordinē jautājumus, kas saistīti ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu ģimenēm un personām;

22.12. koordinē novada pašvaldības teritoriālajās vienībās izvietoto sociālo, izglītības, sporta un kultūras iestāžu darbu, nodrošinot pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi, kā arī sniegto pakalpojumu apjoma un kvalitātes uzlabošanu;

22.13. darbojas Domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā;

22.14. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tā tiesības Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos prombūtnes laikā vai viņu uzdevumā;

22.15. veic citus Domes priekšsēdētāja uzdotus un ar Domes lēmumiem noteiktus uzdevumus.";

5. Papildināt Noteikumus ar 22.2 punktu šādā redakcijā:

"22.2 Rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāja vietniekiem izdod un paraksta Domes priekšsēdētājs, bet rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāju izdod un paraksta Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos.";

6. Izteikt 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas Domes amatpersonas, kā arī izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un citi Administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu ar Domes lēmumu apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.";

7. Izteikt 97. punktu šādā redakcijā:

"97. Domes priekšsēdētājam divas reizes nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki - pirmdienās no plkst. 13:00-17:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00-12:00. Domes priekšsēdētāja vietniekam tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos divas reizes nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki - pirmdienās no plkst. 13:00-17:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00-12:00. Izpilddirektoram iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir trešdienās no plkst.16:00-18:00.";

8. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības
2009. gada 20. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/09

"

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 

Saistošo noteikumu Nr. 1/19 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz spēkā esošie saistošie noteikumi Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" apstiprināti 2009. gada 20. jūlijā (sēdes protokols Nr. 3 1. §), turpmāk tekstā arī - Noteikumi. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana, funkciju precizēšana.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts 1. Tiek grozīts Noteikumu II nodaļas nosaukums.

2. Tiek grozīts Noteikumu 21. punkts, nosakot, ka turpmāk domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki - domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieks.

3. Tiek grozīts Noteikumu 22. punkts, nosakot, ka domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos amats ir algots amats domē, un noteikta domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos pilnvaras un kompetence.

4. Tiek grozīts Noteikumu 22.1 punkts, nosakot otra domes priekšsēdētāja vietnieka pilnvaras un kompetenci.

5. Noteikumi papildināti ar jaunu 22.2 punktu, kurā noteikta rīkojumu izdošanas kārtība attiecībā uz domes priekšsēdētāju un domes priekšsēdētāja vietniekiem.

6. Grozīts Noteikumu 24.1 punkts, kurā noteikts, ka priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas domes amatpersonas, kā arī izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un citi Administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu domes noteiktajā kārtībā.

7. Grozīts Noteikumu 97. punkts, nosakot domes amatpersonām iedzīvotāju pieņemšanas laikus.

8. Atbilstoši veiktajām izmaiņām pašvaldības pārvaldes struktūrā tiek grozīts Noteikumu 1. pielikums, ietverot tajā domes priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieku.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.

Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildu slogu administratīvajām procedūrām.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

31.01.2019