Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Daugavpilī 2019.gada 14.februārī (prot. Nr.7, 16.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 14.februāra lēmumu Nr.58

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 51.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.8. atzīmei par komitejā sniegto atzinumu.".

2. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Lēmuma projekts, kas komitejas sēdē nav atbalstīts ar klātesošo Domes deputātu balsu vairākumu, virzāms izskatīšanai citā komitejas sēdē un domes sēdē ar atzīmi, ka lēmuma projekts ir ieguvis negatīvu atzinumu attiecīgajā komitejas sēdē.".

3. Papildināt ar 74.2punktu šādā redakcijā:

"74.2 Pirms tiek atklāta Domes sēde, ziņotājam ir tiesības lūgt izslēgt izskatāmo jautājumu no sēdes darba kārtības.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmo daļu, pašvaldības nolikums nosaka lēmumu pieņemšanas kārtību un pašvaldības darba organizāciju.

Domes un komiteju sēžu darba organizācijas uzlabošanai nepieciešams izdarīt grozījumus nolikumā.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem:

1) nolikums tiek papildināts ar 51.8.apakšpunktu par Domes lēmuma projektā iekļaujamo norādi par komitejā sniegto atzinumu;

2) nolikuma 57.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, precizējot rīcību, ja lēmuma projekts komitejas sēdē ir ieguvis negatīvu atzinumu;

3) nolikums tiek papildināts ar 74.2punktu, nosakot ziņotājam tiesības lūgt izslēgt izskatāmo jautājumu no sēdes darba kārtības pirms tiek atklāta Domes sēde.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

15.02.2019