Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 67

Rīgā 2019. gada 12. februārī (prot. Nr. 7 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
50.3 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 154. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. persona ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē, ietverot, piemēram, mācības par bērna attīstības vecumposmiem, rīcību situācijās, kas apdraud bērna drošību, mediāciju), ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums. Minētā izglītības programma nav jāapgūst, ja pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona:

9.4.1. ir ieguvusi vidējo profesionālo pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību;

9.4.2. iegūst augstāko pedagoģisko izglītību;

9.4.3. ir ieguvusi aukles profesionālo kvalifikāciju;

9.4.4. ir ieguvusi vismaz piecu gadu darba pieredzi skolotāja palīga vai pedagoga amatā izglītības iestādē."

2. Aizstāt 17. punktā vārdus un skaitli "rakstisku iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam" ar vārdiem un skaitļiem "iesniegumu, norādot šo noteikumu 20.1, 20.2 un 20.3 punktā minētās ziņas (izņemot šo noteikumu 20.1 10., 20.1 11., 20.1 12., 20.3 5. un 20.3 6. apakšpunktā minētās ziņas)".

3. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ja ir pieņemts lēmums par pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu, dienests piešķir pakalpojuma sniedzējam reģistrācijas numuru un reģistrā veic ierakstu par pakalpojuma sniedzēju. Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu dienests triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē Valsts izglītības informācijas sistēmā un informācijai piešķir publiskas ticamības statusu."

4. Papildināt noteikumus ar 20.1, 20.2, 20.3 un 20.4 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Par pakalpojuma sniedzēju (fizisku personu) reģistrā iekļauj šādu informāciju:

20.1 1. vārds, uzvārds;

20.1 2. personas kods, dzimšanas datums;

20.1 3. pakalpojuma sniedzēja nosaukums (ja tāds ir);

20.1 4. pakalpojuma sniegšanas adrese un pakalpojuma sniegšanas vieta;

20.1 5. kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, tīmekļvietnes adrese, ja tāda ir);

20.1 6. pakalpojuma sniegšanas forma: īslaicīga (norāda stundu skaitu) vai pilna laika (norāda stundu skaitu);

20.1 7. tā bērna vecums, kuram tiek sniegts pakalpojums;

20.1 8. norāde par pakalpojuma sniedzēja prasmēm sniegt pirmo palīdzību;

20.1 9. informācija par pakalpojuma sniedzēja iegūto izglītību;

20.1 10. nodokļu maksātāja statuss (individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs);

20.1 11. norāde, vai informācija par personu pieejama Sodu reģistrā;

20.1 12. datums, kad pārbaudīts, vai šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā informācija par personu pieejama Iedzīvotāju reģistrā.

20.2 Par pakalpojuma sniedzēju (juridisku personu vai valsts vai pašvaldības iestādi) reģistrā iekļauj šādu informāciju:

20.2 1. nosaukums, reģistrācijas numurs (juridiskai personai);

20.2 2. nosaukums, juridiskais statuss, iestādes dibinātājs (valsts vai pašvaldības iestādei);

20.2 3. pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

20.2 4. pakalpojuma sniegšanas adrese un pakalpojuma sniegšanas vieta;

20.2 5. tā bērna vecums, kuram tiek sniegts pakalpojums;

20.2 6. kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, tīmekļvietnes adrese, ja tāda ir);

20.2 7. pakalpojuma sniegšanas forma: īslaicīga (norāda stundu skaitu) vai pilna laika (norāda stundu skaitu);

20.2 8. pakalpojuma sniedzēja vadītāja vārds, uzvārds;

20.2 9. pakalpojuma sniedzēja vadītāja personas kods.

20.3 Par pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu (iesaistītajām personām) reģistrā iekļauj šādu informāciju:

20.3 1. vārds, uzvārds;

20.3 2. personas kods, dzimšanas datums;

20.3 3. norāde par prasmēm sniegt pirmo palīdzību;

20.3 4. informācija par izglītību;

20.3 5. norāde, vai informācija par personu pieejama Sodu reģistrā;

20.3 6. datums, kad pārbaudīts, vai šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā informācija par personu pieejama Iedzīvotāju reģistrā.

20.4 Šo noteikumu 20.1 1., 20.1 3., 20.1 6., 20.1 9., 20.2 1., 20.2 2., 20.2 3., 20.2 6. un 20.3 1. apakšpunktā minētās ziņas ir publiski pieejamas. Šo noteikumu 20.1 5. un 20.2 5. apakšpunktā minētās ziņas tiek publicētas pēc pakalpojuma sniedzēja piekrišanas."

5. Izteikt 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"21. Ja ir mainījušās šo noteikumu 9. punktā vai 20.1, 20.2 un 20.3 punktā minētās ziņas, pakalpojuma sniedzējam ir pienākums triju darbdienu laikā par to informēt dienestu, pievienojot ziņas apliecinošu dokumentu kopijas. Minētais nosacījums (par apliecinošu dokumentu pievienošanu) neattiecas uz ziņām, kuras dienests iegūst no citiem reģistriem (piemēram, Iedzīvotāju reģistra un Sodu reģistra). Dienests 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izdara grozījumus reģistrā.

22. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc dienesta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vai tās pašvaldības rakstiska pieprasījuma, kuras administratīvajā teritorijā tiek sniegts pakalpojums, sniegt šo noteikumu II nodaļā, 20.1, 20.2 un 20.3 punktā minēto informāciju, uzrādot apliecinošos dokumentus vai elektroniski iesniedzot apliecinošo dokumentu kopijas, ja iestāde vai pašvaldība nepieciešamo informāciju nevar iegūt no reģistriem."

6. Svītrot 1. un 2. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

15.02.2019