Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2020. gada 26. februāra saistošos noteikumus "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Smiltenes novadā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/17

Smiltenē 2017. gada 25. oktobrī
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2017. gada 25. oktobra lēmumu (prot. Nr. 17, 1. §)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes
2017. gada 29. novembra lēmumu (prot. Nr. 18, 7. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) atzīstama par maznodrošinātu.

2. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir ģimenēm (personām), kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Smiltenes pašvaldības administratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

4. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Smiltenes novada domes Sociālais dienests (turpmāk – sociālais dienests) izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana

5. Ģimene (persona), kura pretendē uz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu pēc deklarētās dzīvesvietas iesniedz sociālā dienesta darbiniekam iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju un ir atbildīga par iztikas līdzekļu deklarācijā norādīto ziņu patiesīgumu, ko apliecina ar parakstu un apliecinošiem dokumentiem.

6. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.

7. Sociālais dienests ģimenes (personas) dzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietā tiesīgs veikt arī bez iepriekšējas saskaņošanas ar ģimeni (personu).

8. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu.

9. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

10. Sociālais dienests var pieņemt lēmumu atteikt maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, ja:

10.1. ģimene (persona) neatbilst nevienam no šo noteikumu 12. punktā noteiktajam kritērijam;

10.2. ģimene (persona) sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli;

10.3. ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietā.

11. Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, sociālais dienests no jauna izvērtē atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un pieņem atbilstošu lēmumu.

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu

12. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:

12.1. tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 (triju) mēnešu laikā nepārsniedz 234,00 euro;

12.2. ģimenē (mājsaimniecībā) dzīvo tikai nestrādājošs pensionārs(-i) un/vai persona ar invaliditāti, un/vai ar tiem kopā dzīvo nepilngadīgi bērni un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 (triju) mēnešu laikā nepārsniedz 306,00 euro.

IV. Lēmuma pārsūdzības kārtība

13. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada domē.

14. Smiltenes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2009. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 5/09 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Smiltenes novadā".

17. Izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas izdota līdz 2017. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja nav pamata no jauna izvērtēt ģimenes (personas) materiālos resursus.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
Saistošo noteikumu Nr. 13/17 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Smiltenes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŠobrīd Smiltenes novada pašvaldībā ir spēkā 2009. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 5/09 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Smiltenes novadā".

Pašlaik spēkā esošie 2010. gada 30. marta MK noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" ar 2018. gada 1. janvāri zaudēs spēku, jo stāsies spēkā 2017. gada 20. jūnijā pieņemtie noteikumi Nr. 356 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"", kuros 19.4. punkts izteikts citā redakcijā, kurš iepriekš atļāva pašvaldībām saistošajos noteikumos noteikt kustamo un nekustamo īpašumu, kas varēja būt trūcīgas/maznodrošinātas personas īpašumā, kā arī noteikt citus atvieglojumus izvērtējot ienākumus.

Latvijas Republikas likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 14. panta sestā daļa nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets.

Ievērojot Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktu, saistošo noteikumu grozījumus sagatavot nav lietderīgi, tāpēc ir izstrādāts jauns saistošo noteikumu "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Smiltenes novadā" projekts (turpmāk – projekts).

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi, lai nodrošinātu MK noteikumu ieviešanu no 2018. gada 1. janvāra.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsAr šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Smiltenes novadā atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 14. panta sestajai daļai.

Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī maznodrošinātas ģimenes/personas statusa noteikšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.

Plānots, ka nepalielināsies to personu loks, kuriem ir tiesības saņemt sociālo palīdzību vai normatīvajos aktos noteiktos atvieglojumus, jo ienākumu apmērs, no kura nosaka maznodrošinātā statusu, nemainīsies.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāPašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem spētu apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Par maznodrošinātām atzītās ģimenes (personas) var saņemt normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus, kurus nodrošina gan valsts, gan pašvaldība, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Smiltenes novada domes Sociālajā dienestā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
01.01.2018