Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Jūrmalā 2019.gada 24.janvārī (prot. Nr.1, 18.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei" ("Latvijas Vēstnesis", 83 (4686), 2013., LV, 10 (4816), 2013., LV, 29 (4835), 2013., LV, 237 (5043)) šādus grozījumus:

Aizstāt 5.1. un 5.2.apakšpunktā skaitli "285" ar skaitli "500".

1. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Bērna, kurš ir piedzimis 2019.gadā, vecākam, aizbildnim vai adoptētājam, kura deklarētā dzīvesvieta Jūrmalas pilsētā ir vairāk kā 6 mēneši pirms bērna piedzimšanas, ir tiesības pieprasīt pabalstu jaundzimušo aprūpei 500 EUR apmērā. Ja pabalsts par 2019.gadā dzimušu bērnu ir saņemts pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, tad pabalsta saņēmējam ir tiesības iesniegt iesniegumu pabalsta pārrēķināšanai, lai varētu saņemt starpību starp 500 EUR un iepriekš izmaksāta pabalsta summu. Attiecībā uz pabalsta aprēķināšanu par 2018.gadā dzimušu bērnu, piemērojama šo saistošo noteikumu redakcija, kas bija spēkā uz bērna piedzimšanas brīdi."

2. Svītrot 15.1, 15.2 un 16.punktu.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa noteic, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi paredz palielināt Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei līdz 500,00 EUR.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Jūrmalas pašvaldības pabalsts jaundzimušo aprūpei tiek palielināts, lai varētu nodrošināt lielāku atbalstu jaundzimušā bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīvesvieta pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšana ir bijusi Jūrmalas pilsētā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2019.gadā tiek plānoti papildus izdevumi 132 212 EUR apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pabalsta administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā. Nav nepieciešamas konsultācijas, jo saistošo noteikumu regulējums ir labvēlīgs privātpersonām.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

12.02.2019