Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Daugavpilī 2019.gada 17.janvārī (prot. Nr.2, 4.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26.panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.254 (5826), 2017., Nr.90 (5917), 125 (5952), 130 (5957), 2018., 11 (6097), 63 (6149), 73 (6159), 141 (6227), 248 (6334)) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 35.3.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.3.9. speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam bērniem ar dzirdes invaliditāti (gadījumā, ja šādu palīglīdzekļu iegādi un remontu neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem)".

2. Papildināt noteikumus ar 49.1punktu šādā redakcijā:

"49.1 Ikviena ģimene (persona), kuras aizgādībā ir bērns ar dzirdes invaliditāti tiesīga saņemt atbalstu līdz 200 EUR kalendārajā gadā vienam bērnam speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Mazinot invaliditātes sekas bērniem ar dzirdes invaliditāti, tiek paredzēts jauns atbalsta veids - ikviena ģimene (persona), kuras aizgādībā ir bērns ar dzirdes invaliditāti, būs tiesīga saņemt atbalstu līdz 200 EUR kalendārajā gadā vienam bērnam speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam, ja šādu palīglīdzekļu iegādi un remontu neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošie noteikumi tiek papildināti ar:

- 35.3.9.apakšpunktu;

- 49.1punktu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta līdzekļi tiks ieplānoti 2019.gada budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

02.02.2019