Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

Izdarīt Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 5., 24. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 32., 101. nr.; 2013, 127. nr.; 2014, 220. nr.) šādus grozījumus:

1. 3. panta otrajā daļā:

aizstāt 2. punktā skaitli un vārdus "8. panta trešā daļa" ar skaitli un vārdiem "8. panta pirmā daļa";

aizstāt 6. punktā vārdus "un septītā daļa" ar vārdiem "septītā, astotā, devītā un desmitā daļa".

2. 5. pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdus "sprāgstvielu un pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecībai, kas izsniegta atbilstoši normatīvajiem aktiem par sprāgstvielu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālo apriti, - attiecīgās atļaujas numuru" ar vārdiem "kas izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu apriti";

papildināt pantu ar astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(8) Darbību veicējs pirms kālija nitrāta, nātrija nitrāta, kalcija nitrāta un kalcija amonija nitrāta, kā arī tāda mēslošanas līdzekļa laišanas tirdzniecībā, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas, iesniedz dienestam tirdzniecības vietu sarakstu, norādot tirdzniecības vietas faktisko adresi. Ja darbību veicējs maina tirdzniecības vietu, tas nekavējoties informē dienestu par jaunās tirdzniecības vietas faktisko adresi.

(9) Darbību veicējs katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz dienestam informāciju par apjomu, kādā iepriekšējā gadā pārdots kālija nitrāts, nātrija nitrāts, kalcija nitrāts, kalcija amonija nitrāts un mēslošanas līdzeklis, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas.

(10) Darbību veicējs dokumentus par pārdoto kālija nitrātu, nātrija nitrātu, kalcija nitrātu, kalcija amonija nitrātu un mēslošanas līdzekli, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas, glabā piecus gadus."

3. Aizstāt 6. panta pirmajā daļā vārdu "periodiski" ar vārdiem "ne retāk kā reizi gadā".

4. 8. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ražot, iepakot, ievest un tirgot drīkst reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus un substrātus, tos mēslošanas līdzekļus un substrātus, par kuriem izsniegta attiecīga šā panta otrajā daļā minētā atļauja, kā arī uzskaitei pieteiktus mēslošanas līdzekļus ar EK marķējumu un mēslošanas līdzekļus un substrātus, kas iekļauti paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā.";

izslēgt trešo daļu.

5. Izteikt 9. panta pirmās daļas 11. punktu šādā redakcijā:

"11) ievieto savā tīmekļvietnē mēslošanas līdzekļu sarakstu, kurā norādīts kālija nitrāts, nātrija nitrāts, kalcija nitrāts, kalcija amonija nitrāts un mēslošanas līdzekļi, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas."

6. Izteikt 11. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Reģistrācijas apliecību anulē:

1) pēc mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotāja, iepakotāja, mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotāja vai ievedēja iesnieguma saņemšanas;

2) ar attiecīgu dienesta lēmumu, ja ražotais vai ievestais mēslošanas līdzeklis un substrāts neatbilst normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļiem un substrātiem noteiktajām prasībām;

3) ja persona, izņemot ārvalstu ražotājus, divus gadus pēc kārtas nav sniegusi šā likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktā minēto informāciju vai saskaņā ar iesniegto informāciju nav ražojusi vai ievedusi mēslošanas līdzekli."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Grozījumi šā likuma 3. panta otrās daļas 6. punktā, kā arī grozījumi 5. pantā par tā papildināšanu ar astoto, devīto un desmito daļu stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 17. janvārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 30. janvārī

13.02.2019