Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.02.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 19 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmieras novadā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.314

Valmierā 2018.gada 29.novembrī (prot. Nr.17, 15.§)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju (turpmāk – nodokļa maksātājs) kategorijām par Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Nodokļa maksātāju kategorijas, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji un pretendē uz atvieglojumu, Pašvaldībā iesniedz de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

3. Deklarētā dzīvesvieta šo noteikumu izpratnē ir personas dzīvesvieta, kas deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam un kas nav personas papildu adrese Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē.

4. Vientuļš pensionārs šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav laulātā un pilngadīgu bērnu.

5. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu juridiskai personai pieņem Pašvaldības dome.

6. Fiziskas personas atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienības "Finanšu dienests" (turpmāk – Finanšu dienests) atbildīgais darbinieks.

7. Par atvieglojumu piešķiršanu Pašvaldība paziņo nodokļa maksātājam, nosūtot administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātāju kategorijām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

8. Maznodrošinātai personai (ģimenei), kurai saskaņā ar Pašvaldības iestādes "Sociālo lietu pārvalde" lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss – 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

9. Vientuļam pensionāram, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, zemi zem individuālajām mājām vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

10. Personai ar I un II grupas invaliditāti, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, zemi zem individuālajām mājām vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

11. Pensionāram, kurš ir vecāks par 70 gadiem, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, zemi zem individuālajām mājām vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts, personas pensija ar piemaksu pie pensijas nepārsniedz 90% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas – 25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātāju kategorijām par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība

12. Nodokļa maksātājam, kura īpašumā vai lietojumā ir ēka – vasaras terase vai vasaras kafejnīca, kurai ir sezonas rakstura pielietojums – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par vasaras terasi vai vasaras kafejnīcu.

13. Nodokļa maksātājam, kurš savu saimniecisko darbību veic Pašvaldības izglītības iestāžu telpās:

13.1. veicot izglītojamo komplekso ēdināšanu – 70% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā esošajām izglītības iestāžu telpām un zemi;

13.2. veicot izglītojamo komplekso ēdināšanu un sniedzot kafejnīcas pakalpojumus – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā esošajām izglītības iestāžu telpām un zemi.

14. Nodokļa maksātājam, kurš savu saimniecisko darbību veic Pašvaldības pansionāta telpās, veicot pansionāta iemītnieku komplekso ēdināšanu – 70% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā esošajām pansionāta telpām un zemi.

15. Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēka, par ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251) – 25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja tajā notiek pamatražošana un taksācijas gada 30.jūnijā ir:

15.1. saglabāta ražošana;

15.2. investēti līdzekļi ražošanā laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1.jūlija līdz kārtējā taksācijas gada 30.jūnijam;

15.3. saglabātas darbavietas virs 80% attiecībā pret vidējo darbavietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā.

16. Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir viesnīcas ēka, par viesnīcas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1211) – 25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja:

16.1. tiek sniegts viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums;

16.2. saglabātas darbavietas virs 80% attiecībā pret vidējo darbavietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā.

17. Nodokļa maksātājam par jaunuzceltu ēku vai būves pārbūvi, kas paredzēta saimnieciskās darbības veikšanai, kuras rezultātā mainās būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, var saņemt atvieglojumus trīs gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā: pirmajā gadā, kad saņemts iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu – 90%, otrajā gadā – 50% un trešajā gadā 25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

18. Nodokļa maksātājam par atjaunotu ēku (izņemot dzīvojamās mājas ar galveno lietošanas veidu ar kodu 1110, 1121 un 1122), kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, ja tiek uzlabota ēkas energoefektivitāte, vienu gadu pēc būvdarbu pabeigšanas var saņemt atvieglojumus 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

19. Nodokļa maksātājam par telpu grupām un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek veikta regulāra filmu publiska demonstrēšana – 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja:

19.1. filmu publiskās demonstrēšanas vieta ir reģistrēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām kā filmu izplatīšanas vieta;

19.2. filmu publiskai demonstrēšanai tiek izmantotas kino demonstrēšanai atbilstošas tehniskās ierīces.

20. Nodokļa maksātājam par ēku, telpu grupām un tām piekritīgo zemi, ja ēka vai telpu grupas ir iekļautas pilsētas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, un komersants ir veicis to pārbūvi atbilstoši Būvniecības likumam, un pārbūves rezultātā tiek saglabāts ēkas vēsturiskais veidols un arhitektoniskās vērtības, kā arī šajā nekustamajā īpašumā tiek veikta multifunkcionāla kultūras un mākslas centra darbība, veicināta kultūras pakalpojumu un profesionālās mākslas pieejamība – 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

21. Nodokļa maksātājam – jaunizveidotam komersantam, saimnieciskās darbības veicēja par īpašumā esošu ēku – 25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja:

21.1. komersants reģistrēts iepriekšējā taksācijas gadā;

21.2. kopš komersanta reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā radītas ne mazāk kā piecas jaunas darbavietas;

21.3. darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

22. Nodokļa maksātājam (nomniekam) par Pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots organizācijas (biedrības vai nodibinājuma), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības nodrošināšanai – 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

23. Nodokļa maksātājam par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kura reģistrēta kadastra reģistrā kā jaunbūve, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas – 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

24. Nodokļa maksātājam par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kurai tiek veikta pārbūve un tās laikā objekts nav izmantojams, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas – 70% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

III.1 Īpašā kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par 2020. gadu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām saistībā ar ārkārtējo situāciju

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 351 redakcijā)

24.1 Nodokļa maksātājam par ēku ar būves nosaukumu "Tirdzniecības centrs", ar nosacījumu, ka ēka iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2 vai kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji – 50 procentu apmērā.

(Valmieras pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 351 redakcijā)

24.2 Nodokļa maksātājam, kurš savu saimniecisko darbību veic Pašvaldības telpās, kurās tiek nodrošināti sabiedriskās ēdināšanas vai sporta nodarbību pakalpojumi, par ēku un zemi – 70 procentu apmērā.

(Valmieras pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 351 redakcijā)

24.3 Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir viesnīcas ēka, par viesnīcas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1211) – 90 procentu apmērā.

(Valmieras pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 351 redakcijā)

24.4 Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir sabiedriskās ēdināšanas ēka, kā arī, kura īpašumā vai lietojumā ir ēka – vasaras terase vai vasaras kafejnīca, par ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1211) – 70 procentu apmērā.

(Valmieras pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 351 redakcijā)

24.5 Nodokļa maksātājam par ēkām vai telpu grupām, kura īpašumā esošās ēkas tiek izmantotas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai – 70 procentu apmērā.

(Valmieras pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 351 redakcijā)

24.6 Nodokļa maksātājam par ēku plašizklaides pasākumiem (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1261), izņemot spēļu zāles – 50 procentu apmērā.

(Valmieras pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 351 redakcijā)

24.7 Noteikumu 15. punktā minētajiem nodokļa maksātājiem atvieglojums tiek piešķirts:

24.71. nepiemērojot 15.2. un 15.3. apakšpunkta nosacījumus;

24.72. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 357).

(Valmieras pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 351 redakcijā)

24.8 Noteikumu 24.1–24.7  punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu līdz taksācijas gada 30. septembrim. Jauns nodokļa maksātāja iesniegums nav nepieciešams, ja nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums šajā taksācijas gadā jau piešķirts. Šajā gadījumā nodokļa pārrēķins saistībā ar palielināto atvieglojuma procentu tiks veikts automātiski.

(Valmieras pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 351 redakcijā)

24.9 Šajā nodaļā minēto atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam iesnieguma izskatīšanas brīdī ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, kas ir lielāki par 1000 euro.

(Valmieras pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 351 redakcijā)

III.2 Īpašā kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par 2021. gadu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām, saistībā ar ārkārtējo situāciju Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

24.10 Nodokļa maksātājam par ēku ar būves nosaukumu "Tirdzniecības centrs", ar nosacījumu, ka ēka iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2 vai kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji – 50 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

24.11 Nodokļa maksātājam, kurš savu saimniecisko darbību veic Pašvaldības telpās, kurās tiek nodrošināti sabiedriskās ēdināšanas vai sporta nodarbību pakalpojumi, par ēku un zemi – 70 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

24.12 Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir viesnīcas ēka, par viesnīcas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1211) – 90 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

24.13 Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir sabiedriskās ēdināšanas ēka, kā arī, kura īpašumā vai lietojumā ir ēka – vasaras terase vai vasaras kafejnīca, par ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1211) – 70 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

24.14 Nodokļa maksātājam par ēkām vai telpu grupām, kura īpašumā esošās ēkas tiek izmantotas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai – 70 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

24.15 Nodokļa maksātājam par ēku plašizklaides pasākumiem (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1261), izņemot spēļu zāles – 90 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

24.16 Nodokļa maksātājam par ēkām vai telpu grupām, kuras tiek izmantotas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai – 50 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

24.17 Nodokļa maksātājam par ēkām vai telpu grupām, kuras tiek izmantotas sporta pakalpojumu sniegšanai (sporta un fitnesa klubi) – 50 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

24.18 Noteikumu 15. punktā minētajiem nodokļa maksātājiem atvieglojums tiek piešķirts nepiemērojot 15.2. un 15.3. apakšpunkta nosacījumus.

(Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

24.19 Noteikumu 24.10–24.17 punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu no taksācijas gada 1.marta līdz taksācijas gada 30. septembrim.

(Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

24.20 Šajā nodaļā minēto atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam iesnieguma izskatīšanas brīdī ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, kas ir lielāki par 1000,00 euro.

(Valmieras pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 363 redakcijā)

IV. Kārtība, kādā tiek piešķirti atvieglojumi

25. Pašvaldība piešķir atvieglojumu, pamatojoties uz personas iesniegumu. Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldība administrācija" struktūrvienībā "Apmeklētāju pieņemšanas centrs", elektroniskā veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv).

26. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas periods un nosacījumi fiziskām personām:

26.1. noteikumu 8.punktā minētajai nodokļa maksātāju kategorijai atvieglojumu piešķir par to laika periodu, par kuru personai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;

26.2. noteikumu 10.punktā minētajai nodokļa maksātāju kategorijai atvieglojumu piešķir par to laika periodu, par kuru personai piešķirts noteikumu 10.punktā minētais statuss un persona Pašvaldībā ir uzrādījusi attiecīgo statusu apliecinošo dokumentu. Jaunu iesniegumu nodokļa maksātājs iesniedz atkārtotas invaliditātes noteikšanas gadījumā;

26.3. atvieglojumu piemēro par visu taksācijas gadu, ja persona, kurai ir tiesības uz šo noteikumu 9.–11.punktā noteiktajiem atvieglojumiem, iesniegumu Pašvaldībā iesniedz līdz taksācijas gada 31.martam;

26.4. atvieglojumu piemēro ar taksācijas gada nākamo mēnesi, ja perona, kurai ir tiesības uz šo noteikumu 9.–11.punktā noteiktajiem atvieglojumiem, iesniegumu Pašvaldībā iesniedz no taksācijas gada 1.aprīļa līdz taksācijas gada 30.novembrim.

27. Noteikumu 9.–11.punktā noteiktos atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā vismaz divus gadus, izņemot gadījumu, ja īpašuma vai valdījuma tiesības iegūtas, pieņemot mantojumu.

28. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai nepieciešami dokumenti, kuri jāiesniedz par īpašumu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība:

28.1. noteikumu 12.–14., 17.–18., 20. un 23.–24.punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu, norādot ēku kadastra apzīmējumus, par kurām pieprasīts atvieglojums;

28.2. noteikumu 15.punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu, norādot ražošanas ēku kadastra apzīmējumus, apliecinājumu, ka ražošanas ēkās ir saglabāta ražošana un saglabātas darbavietas, iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina līdzekļu investēšanu ražošanā;

28.3. noteikumu 16.punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu, norādot viesnīcas ēkas kadastra apzīmējumu, apliecinājumu, ka viesnīcas ēkā ir saglabāts viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums un saglabātas darbavietas;

28.4. noteikumu 19. un 22.punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu, norādot īpašuma kadastra numuru, ēkas kadastra apzīmējumu;

28.5. noteikumu 21.punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu, Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par komersanta (saimnieciskās darbības veicēja) vidējo nodarbināto skaitu, uzņēmuma vadītāja vai īpašnieka parakstītu izziņu par nodarbināto vidējo darba samaksu.

29. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu noteikumu 17.punktā minētājām nodokļa maksātāju kategorijām, Finanšu dienests informāciju (aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, būvinspektora sagatavotu atzinumu, ka objekts pārbūves laikā nav ekspluatējams) iegūst Pašvaldības iestādē "Valmieras pilsētas Būvvalde" (turpmāk – Būvvalde).

30. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu noteikumu 18.punktā minētājām nodokļa maksātāju kategorijām, Finanšu dienests informāciju (aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karti ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu) iegūst Būvvaldē.

31. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu noteikumu 23.–24.punktā minētājām nodokļa maksātāju kategorijām, Finanšu dienests informāciju (būvatļauju, būvinspektora sagatavotu atzinumu par būvi) iegūst Būvvaldē.

32. Iesniegumu iesniegšanas kārtība un periods saimnieciskās darbības veicējiem:

32.1. noteikumu 12.–14., 19.–22.punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniegumu iesniedz līdz taksācijas gada 31.martam, lai atvieglojums tiktu piemērots par visu taksācijas gadu. Ja iesniegumu iesniedz no taksācijas gada 1.aprīļa līdz taksācijas gada 30.novembrim, atvieglojums tiks piemērots ar nākamo taksācijas mēnesi;

32.2. noteikumu 15.–16.punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniegumu iesniedz no taksācijas gada 1.jūlija līdz taksācijas gada 30.septembrim;

32.3. noteikumu 17.–18. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniegumu atvieglojumu saņemšanai var iesniegt nākamajos divos taksācijas gados pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanas;

32.4. noteikumu 23.–24. punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniegumu atvieglojumu saņemšanai var iesniegt būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 357)

33. Atvieglojumus nepiešķir:

33.1. ja nodokļa maksātājam – fiziskai personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas ir lielāks par 2 euro, izņemot noteikumu 8.punktā minēto nodokļa maksātāju kategoriju;

33.2. ja nodokļa maksātājam – saimnieciskās darbības veicējam jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas ir lielāks par 2 euro, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, kas ir lielāki par 150 euro;

33.3. par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, par laika posmu no nākamā mēneša pēc nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās par šādu būvi (lēmuma pieņemšanas diena par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu) līdz nākamajam mēnesim pēc nodokļa maksāšanas pienākuma izbeigšanās (lēmuma atcelšanas diena par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu).

34. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus, pamatojoties uz vairākiem normatīvajiem aktiem vai vairākiem šajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam – personai vislabvēlīgākajam nosacījumam, ja tas nav pretrunā ar augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem.

V. Noslēguma jautājums

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Pašvaldības saistošos noteikumus Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
12.02.2021