Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.32

Daugavpilī 2018.gada 22.novembrī (prot. Nr.35, 9.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26.panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr. 254 (5826), 2017., Nr. 90 (5917), 125 (5952), 130 (5957), 11 (6097), 2018., 63 (6149), 73 (6159), 141 (6227)), (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Noteikumu 19.1., 19.2. un 19.4.apakšpunktā, 23. un 26.punktā minēto atbalstu piešķir ne vairāk par faktisko izdevumu apmēru, atbalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai un gadījumā, ja konstatēta pārmaksa, kuras apmērs pārsniedz noteiktā atbalsta apmēru."

2. Papildināt noteikumus ar 19.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.8. atbalstu bērnu kopšanai līdz pusotra gada vecumam - 200 EUR mēnesī uz katru bērnu trīs vai vairāk vienās dzemdībās dzimušu bērnu, ja ģimenei piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss."

3. Papildināt noteikumu 22.punktu aiz skaitļa "19.7." ar vārdu un skaitli " un 19.8.".

4. Papildināt noteikumu 108.2.apakšpunktu aiz vārda "trūcīgās " ar vārdiem "vai maznodrošinātās".

5. Papildināt noteikumus ar 108.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"108.3. daudzbērnu ģimenes."

6. Papildināt noteikumus ar 111.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"111.3. izdevumus apliecinošus dokumentus (ja tādi ir)."

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.32 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Atbalsta ar dzīvokli saistīto izdevumu segšanai piešķiršanas gadījumā, lai klientam neveidojas pārmaksa, sakarā ar to, ka rēķini par tekošo mēnesi ir zemāki nekā piešķirtā atbalsta ikmēneša apmērs, līdz ar to piedāvāts noteikumu 17.punktu izteikt jaunā redakcijā, paredzot, ka noteikumu 19.1., 19.2. un 19.4.apakšpunktā, 23. un 26.punktā minēto atbalstu piešķirt ne vairāk par faktisko izdevumu apmērā, atbalstu nepiešķirt maksājumu parādu segšanai un gadījumā, ja konstatēta pārmaksa, kuras apmērs pārsniedz noteiktā atbalsta apmēru.

Noteikumu 3.nodaļa paredz atbalsta veidus daudzbērnu ģimenēm. Atbalstot ģimenes vērtības, paredzēts papildināt noteikumus ar 19.8.apakšpunktu - ja ģimenē vienlaikus piedzimst trīs vai vairāk bērnu un ja ģimenei piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, piešķirt atbalstu bērnu kopšanai līdz pusotra gada vecumam - 200 EUR mēnesī uz katru bērnu. Šo atbalstu varēs saņemt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

Saskaņā ar noteikumu 107.punktu vienreizējs atbalsts dzīvojamās telpas remontam (krāsu, tapešu un citu apdares materiālu iegādei) ir paredzēts Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas remontam, kas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā piešķirta personai lietošanā. Noteikumu 108.punkts paredz, ka atbalstu ir tiesīgas pieprasīt šādas ģimenes un personas:

108.1. atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

108.2. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" paredz, ka pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu arī maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, tāpēc noteikumu 108.2. un 108.3.apakšpunktu paredzēts papildināt, lai arī šīs personas būtu tiesīgas saņemt atbalstu dzīvojamās telpas remontam. Vienreizēja atbalsta dzīvojamās telpas remontam (krāsa, tapetes un citi apdares materiāli) saņemšanas gadījumos persona remonta materiālus varēs nopirkt arī pirms remonta uzsākšanas, tad atbalsta saņemšanai tiks iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti (ja tādi būs).

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:

- noteikumu 17.punkts izteikts jaunā redakcijā;

- papildināts noteikumu 22. un 108.2.apakšpunkts;

- noteikumi papildināti ar 19.8., 108.3. un 111.3.apakšpunktu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

19.12.2018