Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 762

Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 34. §)
Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
30. panta otro daļu un 32. panta ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes (turpmāk – lidojumu apkalpe) locekļa apliecību;

1.2. prasības lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanai.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apstiprināta mācību organizācija – organizācija, kuru ir sertificējusi Eiropas Savienības, Šveices Konfederācijas, Eiropas Ekonomikas zonas vai 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk – Konvencija) dalībvalsts kompetentā iestāde un kurai ir izdots apstiprinājums par tiesībām nodrošināt apmācību lidojumu apkalpes locekļa apliecības un ar to saistīto kvalifikācijas atzīmju un sertifikātu saņemšanai, kā arī mācību organizācija, kura, pamatojoties uz deklarāciju, ir tiesīga apmācīt pilotus;

2.2. lidojumu grāmatiņa – dokuments, kurā lidojumu apkalpes loceklis ieraksta informāciju par visiem lidojumu apkalpes locekļa statusā veiktajiem lidojumiem, praktiskajām apmācībām un praktiskajiem eksāmeniem, kas veikti gaisa kuģī un trenažierī;

2.3. atšķirību apmācība – apmācība par gaisa kuģu atšķirībām (cita varianta gaisa kuģi vienas klases vai gaisa kuģu tipa robežās), kuras laikā apgūst papildu zināšanas par gaisa kuģi un praktiskās iemaņas, veicot lidojumus;

2.4. iepazīšanās apmācība – apmācība, kuras laikā apgūst papildu zināšanas par tā paša varianta gaisa kuģi, kuram ir atšķirīgs aprīkojums, neveicot lidojumu;

2.5. maršruta lidojums – lidojums no izlidošanas vietas līdz ielidošanas vietai pa iepriekš izplānotu maršrutu, izmantojot standarta navigācijas procedūras;

2.6. teorētiskais eksāmens – teorētisko zināšanu pārbaude, kas nepieciešama lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšanai;

2.7. praktiskais eksāmens – praktisko iemaņu pārbaude, kura ietver:

2.7.1. lidojumu prasmes pārbaudi (ieskaitot teorētisko zināšanu demonstrēšanu) – prasmju apliecināšanu, kas nepieciešamas lidojumu apkalpes locekļa apliecības vai kvalifikācijas atzīmes izsniegšanai;

2.7.2. kvalifikācijas pārbaudi (ieskaitot mutiska eksāmena kārtošanu) – prasmju apliecināšanu, lai pagarinātu vai atjaunotu kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu;

2.7.3. kompetences pārbaudi – prasmju apliecināšanu, kas nepieciešamas lidotāja inženiera instruktora kvalifikācijas atzīmes, lidojumu instruktora un lidojumu eksaminētāja sertifikāta izsniegšanai, to derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai.

3. Noteikumi attiecas uz:

3.1. personām, kuras vēlas iegūt amatierpilota apliecību ar atbilstošu kvalifikāciju, kas dod tiesības veikt lidojumus ar ultravieglajiem gaisa kuģiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulas (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (turpmāk – regula Nr. 2018/1139), I pielikumā, un personām, kuras vēlas iegūt lidotāja inženiera apliecību ar atbilstošas gaisa kuģu kategorijas un tipa kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības ekspluatēt šā gaisa kuģu tipa iekārtas un aprīkojumu gaisa kuģa kapteiņa vadībā un uzraudzībā;

3.2. personām, kuras vēlas iegūt lidojumu apkalpes locekļa apliecību saskaņā ar Komisijas 2011. gada 3. novembra Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – regula Nr. 1178/2011).

4. Kompetentā iestāde regulas Nr. 1178/2011 FCL.001. punkta izpratnē ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra).

5. Civilās aviācijas aģentūra:

5.1. izsniedz lidojumu apkalpes locekļa apliecību šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām personām atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam paraugam;

5.2. izsniedz lidojumu apkalpes locekļa apliecību šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām personām atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 VI pielikuma ARA daļas 1. papildinājuma prasībām;

5.3. piešķir lidotāja inženiera instruktora kvalifikācijas atzīmi ar tās ierakstu lidotāja inženiera apliecībā;

5.4. izsniedz lidojumu instruktora sertifikātu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā norādītajam paraugam;

5.5. izsniedz lidojumu eksaminētāja sertifikātu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajam paraugam.

6. Saskaņā ar šiem noteikumiem Civilās aviācijas aģentūra piešķir kvalifikācijas atzīmi, kas lidojumu apkalpes locekļa apliecības turētājam dod tiesības veikt lidojumus ar noteiktas kategorijas un tipa gaisa kuģi. Civilās aviācijas aģentūra piešķir:

6.1. amatierpilota apliecības kvalifikācijas atzīmi lidojumiem ar šādas kategorijas gaisa kuģiem:

6.1.1. ULA (land), ULA (sea) – ultravieglā sauszemes vai jūras lidmašīna;

6.1.2. ULTMG – ultravieglais universālais planieris ar dzinēju;

6.1.3. ULH (land), ULH (sea) – ultravieglais sauszemes vai jūras helikopters;

6.1.4. ULS – ultravieglais planieris un motoplanieris;

6.1.5. HG – deltaplāns;

6.1.6. MHG (land), MHG (sea) – sauszemes vai jūras motodeltaplāns;

6.1.7. ULGYR (land), ULGYR (sea) – ultravieglais sauszemes vai jūras žiroplāns;

6.2. šādas papildu kvalifikācijas atzīmes:

6.2.1. NR – nakts lidojumi;

6.2.2. ABTR – akrobātiskie lidojumi;

6.2.3. SPTR – planiera buksēšana;

6.2.4. BRTR – plakāta vilkšana;

6.2.5. MR – kalnu lidojumi;

6.2.6. CLR – lidojumi ar planieri mākoņos;

6.3. lidotāja inženiera kvalifikācijas atzīmi lidojumiem ar šādas kategorijas un tipa gaisa kuģiem:

6.3.1. (A) – lidmašīna ar tipa norādi;

6.3.2. (H) – helikopters ar tipa norādi.

7. Lidojumu apkalpes locekļu apliecības un šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētās kvalifikācijas atzīmes ir beztermiņa (izņemot šo noteikumu 6.2.5. apakšpunktā minēto kvalifikācijas atzīmi) un ir spēkā, kamēr lidojumu apkalpes loceklis atbilst šo noteikumu prasībām. Šo noteikumu 6.2.5. apakšpunktā minētās MR kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš ir divi gadi.

8. Šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto lidotāja inženiera kvalifikācijas atzīmju derīguma termiņš ir viens gads.

9. Lidotāja inženiera instruktora kvalifikācijas, lidojumu instruktora un lidojumu eksaminētāja sertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi.

10. Saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 FCL.050. punktā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras dokumenta "Pieņemamie līdzekļi atbilstības nodrošināšanai. FCL daļa" AMC1 FCL.050. punktā minētajām prasībām lidojumu apkalpes loceklis ieraksta lidojumu grāmatiņā informāciju par katru veikto lidojumu, mācību lidojumu un praktisko eksāmenu, kas veikts gaisa kuģī, kā arī praktisko apmācību un praktisko eksāmenu, kas veikts trenažierī. Lidojumu grāmatiņu attiecīgi ar parakstu apstiprina:

10.1. lidojumu apkalpes loceklis – katru lidojumu, kas nav mācību vai pārbaudes lidojums;

10.2. instruktors – katru novadīto mācību lidojumu gaisa kuģī un praktisko apmācību trenažierī;

10.3. lidojumu eksaminētājs – katru novadīto praktisko eksāmenu gaisa kuģī un trenažierī.

11. Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izstrādātais dokuments regulas Nr. 1178/2011 prasību piemērošanai "Pieņemamie līdzekļi atbilstības nodrošināšanai. FCL daļa" ir tulkots latviešu valodā un publicēts Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē (www.caa.lv).

2. Kārtība, kādā izsniedz civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļa apliecību

12. Lai iegūtu šo noteikumu 3. punktā minēto lidojumu apkalpes locekļa apliecību ar kvalifikācijas atzīmēm un sertifikātus (turpmāk šajā nodaļā kopā – lidojumu apkalpes locekļa apliecība), pretendents iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu (4. pielikums). Iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc praktiskā eksāmena nokārtošanas. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

12.1. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

12.2. derīgas veselības apliecības vai medicīniskās izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu) (atbilstoši prasībām attiecīgās lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanai);

12.3. vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu lidojumu apkalpes locekļa apliecības saņemšanai, ja iesniegumu iesniedz persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu;

12.4. apstiprinātas mācību organizācijas izdotu apliecinājumu par teorētisko zināšanu un praktisko lidojumu mācību kursa apguvi (atbilstoši prasībām attiecīgās lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanai). Minētajā apliecinājumā jābūt norādītām prasībām, kādām atbilst veiktā apmācība, kā arī informācijai par pretendenta veiktajiem mācību lidojumiem un to novērtējumu;

12.5. lidojumu grāmatiņas kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā ir ieraksti, kas apliecina pretendenta lidojumu pieredzi gaisa kuģī un trenažierī (atbilstoši prasībām attiecīgās lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanai), tajā skaitā ieraksti par:

12.5.1. mācību lidojumu veikšanu, ko ar parakstu apstiprinājis lidojumu instruktors;

12.5.2. praktisko eksāmenu nokārtošanu, ko ar parakstu apstiprinājis lidojumu eksaminētājs;

12.6. citas valsts kompetentās iestādes izsniegtu dokumentu (izziņu), kurā ietverta informācija par pabeigtajiem mācību kursiem un nokārtotajiem teorētiskajiem eksāmeniem (atbilstoši prasībām attiecīgās lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanai), kā arī mācību kursa vai apstiprinātas mācību organizācijas izsniegta sertifikāta kopiju, ja teorētiskā vai praktiskā apmācība ir veikta vai eksāmeni ir kārtoti citā valstī;

12.7. dokumentu, kas apliecina, ka pretendenta angļu valodas zināšanas atbilst vismaz ceturtajam līmenim saskaņā ar Konvencijas 1. pielikumu;

12.8. lidojumu eksaminētāja parakstītu veidlapu par praktiskā eksāmena nokārtošanu pēc mācību kursa pabeigšanas, kas nepieciešams attiecīgās lidojumu apkalpes locekļa apliecības vai kvalifikācijas saņemšanai.

13. Ja šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto amatierpilota un lidotāja inženiera apliecību vēlas iegūt pretendents, kuram ir lidojumu apkalpes locekļa apliecība, kuru ir izsniegusi trešās valsts kompetentā iestāde saskaņā ar Konvencijas 1. pielikumu, Civilās aviācijas aģentūra pēc šo noteikumu 12. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa no attiecīgās valsts kompetentās iestādes informāciju par izsniegtās apliecības derīgumu, tās atbilstību Konvencijas 1. pielikuma prasībām un pabeigtajiem mācību kursiem, kuri var tikt ieskaitīti, lai izsniegtu attiecīgo apliecību. Civilās aviācijas aģentūra saņemto informāciju izvērtē atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām attiecīgās apliecības izsniegšanai un pieņem lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 16. punktu.

14. Ja komercpilota (CPL), daudzpilotu lidmašīnas pilota (MPL) vai aviolīniju transporta pilota (ATPL) apliecību vēlas iegūt pretendents, kuram ir lidojumu apkalpes locekļa apliecība, kuru ir izsniegusi trešās valsts kompetentā iestāde saskaņā ar Konvencijas 1. pielikumu, tad papildus regulā Nr. 1178/2011 noteiktajām prasībām minētās apliecības iegūšanai ir nepieciešams, lai būtu spēkā arī vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

14.1. gaisa kuģa ekspluatantam, pie kura pretendents veic vai plāno veikt lidojumus, galvenā komercdarbības vieta ir Latvijas Republika;

14.2. gaisa kuģis, ar kuru pretendents veic vai plāno veikt lidojumus, ir reģistrēts Latvijas Republikā;

14.3. pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.

15. Ja iesniegumā norādīta nepilnīga informācija vai nav iesniegti visi šo noteikumu 12. punktā minētie dokumenti, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa pretendentam precizēt iesniegto informāciju un 10 darbdienu laikā iesniegt trūkstošos dokumentus.

16. Civilās aviācijas aģentūra pēc šo noteikumu 12. punktā minētā iesnieguma saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšanu vai lēmumu par atteikumu to izsniegt.

17. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt lidojumu apkalpes locekļa apliecību, ja pretendents:

17.1. neizpilda šo noteikumu 15. punktā minētās prasības;

17.2. neatbilst šajos noteikumos vai regulā Nr. 1178/2011 noteiktajām prasībām attiecīgās lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanai.

18. Persona pirms lidojumu apkalpes locekļa apliecības saņemšanas samaksā par attiecīgo Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojumu saskaņā ar apstiprināto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

19. Civilās aviācijas aģentūras lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šiem noteikumiem, var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

20. Ja Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 6. panta otrās daļas 5. punktu anulē apliecību vai aptur tās darbību, lidojumu apkalpes loceklis triju darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma paziņošanas nodod apliecību Civilās aviācijas aģentūrā.

3. Prasības amatierpilota apliecības un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai
3.1. Vispārīgās prasības

21. Amatierpilota apliecību ar vienu vai vairākām šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajām kvalifikācijas atzīmēm var iegūt persona, kura sasniegusi:

21.1. 17 gadu vecumu – lidojumiem ar ultravieglo lidmašīnu, ultravieglo helikopteru un ultravieglo žiroplānu;

21.2. 16 gadu vecumu – lidojumiem ar ultravieglo planieri, ultravieglo universālo planieri ar dzinēju, deltaplānu vai motodeltaplānu.

22. Lai iegūtu amatierpilota apliecību ar šajos noteikumos minēto kvalifikācijas atzīmi, pretendents apgūst teorētiskās zināšanas un veic mācību lidojumus saskaņā ar apstiprinātu mācību programmu, kā arī nokārto teorētiskos eksāmenus saskaņā ar šo noteikumu 8. nodaļā minētajām prasībām un praktisko eksāmenu (lidojumu prasmes pārbaudi) saskaņā ar šo noteikumu 9. nodaļā minētajām prasībām.

23. Pretendents mācību lidojumus veic ar tādas pašas kategorijas, klases, tipa vai varianta ultravieglo gaisa kuģi, kādu izmanto lidojumu prasmes pārbaudē. Pretendents lidojumu prasmes pārbaudē apliecina spēju attiecīgās kategorijas ultravieglā gaisa kuģa kapteiņa statusā veikt uzdevumu izpildi tādā kompetences līmenī, kas atbilst minētās apliecības un kvalifikācijas atzīmes dotajām tiesībām.

24. Amatierpilota apliecībā ierakstītā kvalifikācijas atzīme dod tiesības lidot ar tādas pašas kategorijas, klases, tipa vai varianta gaisa kuģi, kāds tika izmantots lidojumu prasmes pārbaudē.

3.2. Prasības ULA (land), ULA (sea) vai ULTMG kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

25. Lai iegūtu ULA (land), ULA (sea) vai ULTMG kvalifikācijas atzīmi, pretendents nolido vismaz 30 mācību lidojumu stundas ar ultravieglo lidmašīnu vai ultravieglo universālo planieri ar dzinēju, tajā skaitā:

25.1. 15 mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru tādas klases lidmašīnā vai ultravieglajā universālajā planierī ar dzinēju, ar kuru kārto lidojumu prasmes pārbaudi;

25.2. sešas patstāvīgu mācību lidojumu stundas lidojumu instruktora uzraudzībā, tajā skaitā vismaz trīs maršruta lidojumu stundas patstāvīgi, no kurām viens maršruta lidojums ir vismaz 150 kilometru attālumā ar vienu nosēšanos un pilnīgu apstāšanos lidlaukā, kas nav gaisa kuģa izlidošanas lidlauks.

26. Lai iegūtu ULA (land) kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir apliecība ar derīgu ULS un ULTMG kvalifikācijas atzīmi un kurš pēc ULTMG kvalifikācijas atzīmes saņemšanas ir nolidojis vismaz 21 lidojumu stundu ar ultravieglo universālo planieri ar dzinēju, izpilda šādas prasības:

26.1. nolido trīs mācību lidojumu stundas, tajā skaitā veicot 10 mācību pacelšanās un nosēšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru un 10 patstāvīgus mācību pacelšanās un nosēšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

26.2. nokārto lidojumu prasmes pārbaudi un tās laikā demonstrē teorētiskās zināšanas par ultravieglo lidmašīnu šādās jomās:

26.2.1. gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras;

26.2.2. lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana;

26.2.3. vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem.

27. Lai iegūtu ULA (sea) kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir apliecība ar derīgu ULA (land) kvalifikācijas atzīmi, vai, lai iegūtu ULA (land) kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir apliecība ar derīgu ULA (sea) kvalifikācijas atzīmi, izpilda vienu no šādām prasībām:

27.1. nolido vismaz astoņas mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru, ja ir derīga attiecīgās klases vai tipa kvalifikācija;

27.2. nolido 10 mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru, ja attiecīgās klases vai tipa kvalifikācija nav derīga.

28. Ja amatierpilotam, kurš vēlas iegūt ULA (land), ULA (sea) vai ULTMG kvalifikācijas atzīmi, ir lidojumu pieredze kapteiņa statusā, tad minētās kvalifikācijas iegūšanai var ieskaitīt šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minēto prasību izpildi. Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka apstiprināta mācību organizācija, kur amatierpilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirms mācību uzsākšanas veiktā pārbaudes lidojuma novērtējumu atbilstoši prasībām ULA (land), ULA (sea) vai ULTM kvalifikācijas atzīmes iegūšanai. Ieskaitāmo nolidoto stundu apjoms nedrīkst pārsniegt kopējo lidojumu stundu skaitu kapteiņa statusā un 50 % no šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētā lidojumu stundu skaita.

29. Lai uzturētu ULA (land), ULA (sea) vai ULTMG kvalifikāciju, amatierpilots 24 mēnešu laikā ar ultravieglo sauszemes lidmašīnu, ultravieglo jūras lidmašīnu vai ultravieglo universālo planieri ar dzinēju vai arī ar sauszemes ultravieglo lidmašīnu un ultravieglo universālo planieri ar dzinēju, ja amatierpilotam ir abas šīs kvalifikācijas, izpilda šādas prasības:

29.1. nolido vismaz 12 lidojumu stundas kapteiņa statusā, veicot 12 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

29.2. piedalās lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās, kuru ietvaros veic vismaz vienu stundu ilgu lidojumu kopā ar lidojumu instruktoru.

30. Lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācības ar ultravieglo sauszemes lidmašīnu var neveikt, ja amatierpilots ir nokārtojis klases vai tipa kvalifikācijas pārbaudi, lidojumu prasmes pārbaudi vai kompetences pārbaudi ar jebkuras klases vai tipa sauszemes lidmašīnu. Lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācības ar ultravieglo jūras lidmašīnu var neveikt, ja amatierpilots ir nokārtojis klases vai tipa kvalifikācijas pārbaudi, lidojumu prasmes pārbaudi vai kompetences pārbaudi ar jebkuras klases vai tipa jūras lidmašīnu.

31. Ja ULA (land), ULA (sea) vai ULTMG kvalifikācija netiek uzturēta šo noteikumu 29. punktā minētajā kārtībā, amatierpilots izpilda vienu no šādām prasībām:

31.1. veic lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru vai patstāvīgus lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā atbilstoši šo noteikumu 29. punktā minētajām prasībām;

31.2. pirms kvalifikācijas atzīmes doto tiesību izmantošanas nokārto kvalifikācijas pārbaudi.

32. Ja amatierpilotam ir apliecība ar derīgu ULA (land) un ULA (sea) kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, lai uzturētu abas minētās kvalifikācijas, 24 mēnešu laikā nolido vismaz 12 lidojumu stundas kapteiņa statusā, veicot 12 pacelšanās un nosēšanās manevrus ar sauszemes vai jūras ultravieglo lidmašīnu vai ar abiem minētajiem gaisa kuģiem, tajā skaitā ar katru gaisa kuģi:

32.1. nolido vismaz vienu stundu kapteiņa statusā, veicot sešus pacelšanās un nosēšanās manevrus;

32.2. piedalās lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās, kuru ietvaros veic vismaz vienu stundu ilgu lidojumu kopā ar lidojumu instruktoru. Lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācības var neveikt, ja tiek izpildīti šo noteikumu 30. punktā minētie nosacījumi.

33. Amatierpilots, kurš saņēmis apliecību ar ULA (land), ULA (sea) vai ULTMG kvalifikācijas atzīmi, ir tiesīgs veikt lidojumus ar cita varianta ultravieglo lidmašīnu vai ultravieglo universālo planieri ar dzinēju, kas netika izmantots lidojumu prasmes pārbaudē, ja amatierpilots ir apguvis atšķirību apmācību vai iepazīšanās apmācību un veicis patstāvīgos lidojumus lidojumu instruktora vadībā.

3.3. Prasības ULH (land) vai ULH (sea) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

34. Lai iegūtu ULH (land) kvalifikācijas atzīmi, pretendents nolido vismaz 40 mācību lidojumu stundas ar ultravieglo sauszemes helikopteru, tajā skaitā:

34.1. 20 mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru ar ultravieglo helikopteru, ar kuru kārto lidojumu prasmes pārbaudi;

34.2. 10 patstāvīgu mācību lidojumu stundas lidojumu instruktora uzraudzībā, tajā skaitā vismaz piecas maršruta lidojumu stundas patstāvīgi, no kurām viens maršruta lidojums ir vismaz 150 kilometru attālumā ar vienu nosēšanos un pilnīgu apstāšanos lidlaukā, kas nav gaisa kuģa izlidošanas lidlauks.

35. Lai iegūtu ULH (sea) kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir apliecība ar derīgu ULH (land) kvalifikācijas atzīmi, vai, lai iegūtu ULH (land) kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir apliecība ar derīgu ULH (sea) kvalifikācijas atzīmi, izpilda vienu no šādām prasībām:

35.1. nolido vismaz astoņas mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru, ja ir derīga attiecīgā tipa kvalifikācija;

35.2. nolido 10 mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru, ja attiecīgā tipa kvalifikācija nav derīga.

36. Ja amatierpilotam, kurš vēlas iegūt ULH (land) kvalifikācijas atzīmi, ir lidojumu pieredze kapteiņa statusā, tad minētās kvalifikācijas iegūšanai var ieskaitīt šo noteikumu 34.1. apakšpunktā minēto prasību izpildi. Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka apstiprināta mācību organizācija, kur amatierpilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirms mācību uzsākšanas veiktā pārbaudes lidojuma novērtējumu atbilstoši ULH (land) kvalifikācijas atzīmes iegūšanas prasībām. Ieskaitāmo nolidoto stundu apjoms nedrīkst pārsniegt kopējo lidojumu stundu skaitu kapteiņa statusā un 50 % no šo noteikumu 34. punktā minēto 40 lidojumu stundu skaita.

37. Lai uzturētu ULH (land) vai ULH (sea) kvalifikāciju, amatierpilots 12 mēnešu laikā ar ultravieglo helikopteru:

37.1. nolido vismaz sešas lidojumu stundas kapteiņa statusā, veicot sešus pacelšanās un nosēšanās manevrus;

37.2. piedalās lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās, kuru ietvaros veic vismaz vienu stundu ilgu lidojumu kopā ar lidojumu instruktoru.

38. Lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācības ar ultravieglo sauszemes helikopteru var neveikt, ja amatierpilots ir nokārtojis tipa kvalifikācijas pārbaudi, lidojumu prasmes pārbaudi vai kompetences pārbaudi ar jebkura tipa sauszemes helikopteru. Lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācības ar ultravieglo jūras helikopteru var neveikt, ja amatierpilots ir nokārtojis tipa kvalifikācijas pārbaudi, lidojumu prasmes pārbaudi vai kompetences pārbaudi ar jebkura tipa jūras helikopteru.

39. Ja ULH (land) vai ULH (sea) kvalifikācijas atzīme netiek uzturēta šo noteikumu 37. punktā minētajā kārtībā, amatierpilots izpilda vienu no šādām prasībām:

39.1. veic lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru vai patstāvīgus lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā atbilstoši šo noteikumu 37. punktā minētajām prasībām;

39.2. pirms kvalifikācijas atzīmes doto tiesību izmantošanas nokārto kvalifikācijas pārbaudi.

40. Ja amatierpilotam ir apliecība ar derīgu ULH (land) un ULH (sea) kvalifikācijas atzīmi, tad, lai uzturētu abas minētās kvalifikācijas, amatierpilots 12 mēnešu laikā nolido vismaz sešas lidojumu stundas kapteiņa statusā, veicot sešus pacelšanās un nosēšanās manevrus ar sauszemes vai jūras ultravieglo helikopteru vai ar abiem minētajiem gaisa kuģiem, tajā skaitā ar katru gaisa kuģi:

40.1. nolido vismaz vienu stundu kapteiņa statusā, veicot trīs pacelšanās un nosēšanās manevrus;

40.2. piedalās lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās, kuru ietvaros veic vismaz vienu stundu ilgu lidojumu kopā ar lidojumu instruktoru. Lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācības var neveikt, ja tiek izpildīti šo noteikumu 38. punktā minētie nosacījumi.

41. Amatierpilots, kurš saņēmis apliecību ar ULH (land) kvalifikācijas atzīmi, ir tiesīgs veikt lidojumus ar cita tipa ultravieglo helikopteru, kas netika izmantots lidojumu prasmes pārbaudē, ja viņš:

41.1. nolido piecas mācību lidojumu stundas, tajā skaitā veicot 15 mācību pacelšanās un nosēšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru un 15 patstāvīgus pacelšanās un nosēšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

41.2. nokārto lidojumu prasmes pārbaudi un tās laikā demonstrē teorētiskās zināšanas par ultravieglo helikopteru šādās jomās:

41.2.1. gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras;

41.2.2. lidojumu tehniskais raksturojums un plānošana;

41.2.3. vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem.

42. Amatierpilots, kurš saņēmis apliecību ar ULH (land) vai ULH (sea) kvalifikācijas atzīmi, ir tiesīgs veikt lidojumus ar cita varianta ultravieglo helikopteru, kas netika izmantots lidojumu prasmes pārbaudē, ja amatierpilots ir apguvis atšķirību apmācību vai iepazīšanās apmācību.

3.4. Prasības ULS kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

43. Lai iegūtu ULS kvalifikācijas atzīmi, pretendents nolido vismaz 15 mācību lidojumu stundas ar ultravieglo planieri vai ultravieglo universālo planieri ar dzinēju, tajā skaitā:

43.1. 10 mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru ar ultravieglo planieri vai ultravieglo planieri ar dzinēju, ar kuru kārto lidojumu prasmes pārbaudi;

43.2. divas patstāvīgu mācību lidojumu stundas lidojumu instruktora uzraudzībā, tajā skaitā veicot vismaz 45 palaišanas un nosēšanās manevrus. Viens patstāvīgs maršruta lidojums instruktora uzraudzībā ir vismaz 50 kilometru attālumā vai viena lidojumu stunda kopā ar lidojumu instruktoru – vismaz 100 kilometru attālumā.

44. No šo noteikumu 43. punktā minētajām 15 mācību lidojumu stundām ne vairāk kā septiņas stundas atļauts lidot ar ultravieglo universālo planieri ar dzinēju.

45. Ja amatierpilotam, kurš vēlas iegūt ULS kvalifikācijas atzīmi, ir lidojumu pieredze kapteiņa statusā, tad minētās kvalifikācijas iegūšanai var ieskaitīt šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minēto prasību izpildi. Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka apstiprināta mācību organizācija, kur amatierpilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirms mācību uzsākšanas veiktā pārbaudes lidojuma novērtējumu atbilstoši ULS kvalifikācijas atzīmes iegūšanas prasībām. Ieskaitāmo nolidoto stundu apjoms nedrīkst pārsniegt kopējo lidojumu stundu skaitu kapteiņa statusā un 50 % no šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minētā lidojumu stundu skaita.

46. Ja amatierpilots, kurš saņēmis apliecību ar ULS kvalifikācijas atzīmi, vēlas iegūt ULTMG kvalifikācijas atzīmi, viņš izpilda šādas prasības:

46.1. nolido vismaz sešas mācību lidojumu stundas ar ultravieglo universālo planieri ar dzinēju, tajā skaitā četras stundas kopā ar lidojumu instruktoru;

46.2. veic vienu patstāvīgu maršruta lidojumu vismaz 150 kilometru attālumā ar vienu nosēšanos un pilnīgu apstāšanos lidlaukā, kas nav gaisa kuģa izlidošanas lidlauks;

46.3. nokārto lidojumu prasmes pārbaudi un tās laikā demonstrē teorētiskās zināšanas par ultravieglo universālo planieri ar dzinēju šādās jomās:

46.3.1. lidojuma principi;

46.3.2. gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras;

46.3.3. lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana;

46.3.4. vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem;

46.3.5. navigācija.

47. Amatierpilots, kurš saņēmis apliecību ar ULS kvalifikācijas atzīmi, var veikt lidojumus ar planieri, kuram ir cita pacelšanās metode nekā tā, kas tika izmantota lidojumu prasmes pārbaudē, ja viņš izpilda šādas prasības:

47.1. veic 10 pacelšanās mācību lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru un piecus patstāvīgus pacelšanās mācību lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā, ja planiera palaišana notiek ar vinčas palīdzību vai to ievelk ar automašīnu;

47.2. veic piecus pacelšanās mācību lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru un piecus patstāvīgus pacelšanās mācību lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā, ja planieris paceļas patstāvīgi vai to ievelk ar lidmašīnu;

47.3. veic trīs pacelšanās mācību lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru vai trīs patstāvīgus pacelšanās mācību lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā, ja planiera palaišana notiek ar gumijas trosi.

48. Par pacelšanās mācību lidojumiem ar ultravieglo planieri vai ultravieglo universālo planieri ar dzinēju un par šajos lidojumos izmantoto pacelšanās metodi veic ierakstu lidojumu grāmatiņā.

49. Lai amatierpilots uzturētu tiesības veikt lidojumus, izmantojot katru no šo noteikumu 47. punktā minētajām pacelšanās metodēm, viņš 24 mēnešu laikā veic vismaz piecus pacelšanās manevrus (izņemot pacelšanos, izmantojot gumijas trosi, – ar to veic vismaz divus pacelšanās manevrus).

50. Ja amatierpilots neizpilda šo noteikumu 49. punktā minētās prasības, viņš veic pacelšanās mācību lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru vai patstāvīgus pacelšanās mācību lidojumus instruktora uzraudzībā šo noteikumu 47. punktā minētajā kārtībā.

51. Lai uzturētu ULS kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots 24 mēnešu laikā ar ultravieglo planieri vai ultravieglo planieri ar dzinēju:

51.1. nolido vismaz piecas lidojumu stundas kapteiņa statusā, veicot 15 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

51.2. veic vismaz divus pacelšanās mācību lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru.

52. Ja ULS kvalifikācija netiek uzturēta šo noteikumu 51. punktā minētajā kārtībā, amatierpilots izpilda vienu no šādām prasībām:

52.1. veic lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru vai patstāvīgus lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā atbilstoši šo noteikumu 51. punktā minētajām prasībām;

52.2. pirms kvalifikācijas atzīmes doto tiesību izmantošanas nokārto kvalifikācijas pārbaudi.

3.5. Prasības HG kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

53. Lai iegūtu HG kvalifikācijas atzīmi, pretendents nolido vismaz 10 mācību lidojumu stundas ar deltaplānu, tajā skaitā:

53.1. sešas mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru;

53.2. trīs patstāvīgu mācību lidojumu stundas lidojumu instruktora uzraudzībā, tajā skaitā veicot vismaz 50 pacelšanās un nosēšanās manevrus.

54. Lai uzturētu HG kvalifikāciju, amatierpilots 24 mēnešu laikā ar deltaplānu nolido vismaz piecas lidojumu stundas kapteiņa statusā, veicot 15 pacelšanās un nosēšanās manevrus.

55. Ja HG kvalifikācija netiek uzturēta šo noteikumu 54. punktā minētajā kārtībā, amatierpilots izpilda vienu no šādām prasībām:

55.1. veic lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru vai patstāvīgus lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā atbilstoši šo noteikumu 54. punktā minētajām prasībām;

55.2. pirms kvalifikācijas atzīmes doto tiesību izmantošanas nokārto kvalifikācijas pārbaudi.

3.6. Prasības MHG (land) vai MHG (sea) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

56. Lai iegūtu MHG (land) vai MHG (sea) kvalifikācijas atzīmi, pretendents nolido vismaz 20 mācību lidojumu stundas ar sauszemes vai jūras motodeltaplānu, tajā skaitā:

56.1. 10 mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru ar motodeltaplānu, ar kuru kārto lidojumu prasmes pārbaudi;

56.2. astoņas patstāvīgu mācību lidojumu stundas lidojumu instruktora uzraudzībā, tajā skaitā vismaz trīs maršruta lidojumu stundas patstāvīgi, no kurām viens maršruta lidojums ir vismaz 50 kilometru attālumā ar vienu nosēšanos un pilnīgu apstāšanos lidlaukā, kas nav gaisa kuģa izlidošanas lidlauks.

57. Lai iegūtu MHG (sea) kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir apliecība ar derīgu MHG (land) kvalifikācijas atzīmi, vai, lai iegūtu MHG (land) kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir apliecība ar derīgu MHG (sea) kvalifikācijas atzīmi, izpilda vienu no šādām prasībām:

57.1. nolido vismaz astoņas mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru, ja ir derīga attiecīgās klases kvalifikācija;

57.2. nolido 10 mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru, ja attiecīgās klases kvalifikācija nav derīga.

58. Ja amatierpilotam, kurš vēlas iegūt MHG (land) vai MHG (sea) kvalifikācijas atzīmi, ir lidojumu pieredze kapteiņa statusā, tad minētās kvalifikācijas iegūšanai var ieskaitīt šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minēto prasību izpildi. Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka apstiprināta mācību organizācija, kur amatierpilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirms mācību uzsākšanas veiktā pārbaudes lidojuma novērtējumu atbilstoši MHG (land) vai MHG (sea) kvalifikācijas atzīmes iegūšanas prasībām. Ieskaitāmo nolidoto stundu apjoms nedrīkst pārsniegt kopējo lidojumu stundu skaitu kapteiņa statusā un 50 % no šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā lidojumu stundu skaita.

59. Lai uzturētu MHG (land) vai MHG (sea) kvalifikāciju, amatierpilots 24 mēnešu laikā ar motodeltaplānu nolido vismaz 12 lidojumu stundas kapteiņa statusā, veicot 12 pacelšanās un nosēšanās manevrus.

60. Ja MHG (land) vai MHG (sea) kvalifikācija netiek uzturēta šo noteikumu 59. punktā minētajā kārtībā, amatierpilots izpilda vienu no šādām prasībām:

60.1. veic mācību lidojumus vai patstāvīgus lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā atbilstoši šo noteikumu 59. punktā minētajām prasībām;

60.2. pirms kvalifikācijas atzīmes doto tiesību izmantošanas nokārto kvalifikācijas pārbaudi.

61. Ja amatierpilotam ir apliecība ar derīgu MHG (land) un MHG (sea) kvalifikācijas atzīmi, tad, lai uzturētu abas minētās kvalifikācijas, amatierpilots 24 mēnešu laikā nolido vismaz 12 lidojumu stundas kapteiņa statusā, veicot 12 pacelšanās un nosēšanās manevrus ar sauszemes vai jūras motodeltaplānu vai ar abiem minētajiem gaisa kuģiem, tajā skaitā ar katru gaisa kuģi:

61.1. nolido vismaz vienu stundu kapteiņa statusā, veicot sešus pacelšanās un nosēšanās manevrus;

61.2. piedalās lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās, kuru ietvaros veic vismaz vienu stundu ilgu lidojumu kopā ar lidojumu instruktoru.

3.7. Prasības ULGYR (land) vai ULGYR (sea) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

62. Lai iegūtu ULGYR (land) vai ULGYR (sea) kvalifikācijas atzīmi, pretendents nolido vismaz 35 mācību lidojumu stundas ar ultravieglo sauszemes vai jūras žiroplānu, tajā skaitā:

62.1. 20 mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru ultravieglajā žiroplānā, ar kuru kārto lidojumu prasmes pārbaudi;

62.2. 10 patstāvīgu mācību lidojumu stundas lidojumu instruktora uzraudzībā, tajā skaitā vismaz piecas maršruta lidojumu stundas patstāvīgi, no kurām viens maršruta lidojums ir vismaz 150 kilometru attālumā ar vienu nosēšanos un pilnīgu apstāšanos lidlaukā, kas nav gaisa kuģa izlidošanas lidlauks.

63. Lai iegūtu ULGYR (sea) kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir apliecība ar derīgu ULGYR (land) kvalifikācijas atzīmi, un, lai iegūtu ULGYR (land) kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir apliecība ar derīgu ULGYR (sea) kvalifikācijas atzīmi, izpilda vienu no šādām prasībām:

63.1. nolido vismaz astoņas mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru, ja ir derīga attiecīgās klases vai tipa kvalifikācija;

63.2. nolido 10 mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru, ja attiecīgās klases vai tipa kvalifikācija nav derīga.

64. Ja amatierpilotam, kurš vēlas iegūt ULGYR (land) vai ULGYR (sea) kvalifikācijas atzīmi, ir lidojumu pieredze kapteiņa statusā, tad minētās kvalifikācijas iegūšanai var ieskaitīt šo noteikumu 62.1. apakšpunktā minēto prasību izpildi. Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka apstiprināta mācību organizācija, kur amatierpilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirms mācību uzsākšanas veiktā pārbaudes lidojuma novērtējumu atbilstoši ULGYR (land) vai ULGYR (sea) kvalifikācijas atzīmes iegūšanas prasībām. Ieskaitāmo nolidoto stundu apjoms nedrīkst pārsniegt kopējo lidojumu stundu skaitu kapteiņa statusā un 50 % no šo noteikumu 62.1. apakšpunktā minētā lidojumu stundu skaita.

65. Lai uzturētu ULGYR (land) vai ULGYR (sea) kvalifikāciju, amatierpilots 24 mēnešu laikā ar ultravieglo žiroplānu:

65.1. nolido vismaz 12 lidojumu stundas kapteiņa statusā, veicot 12 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

65.2. vismaz vienu stundu piedalās lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās kopā ar lidojumu instruktoru.

66. Lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācības ar ultravieglo sauszemes žiroplānu var neveikt, ja amatierpilots ir nokārtojis klases vai tipa kvalifikācijas pārbaudi, lidojumu prasmes pārbaudi vai kompetences pārbaudi ar jebkuras klases vai tipa sauszemes žiroplānu. Lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācības ar ultravieglo jūras žiroplānu var neveikt, ja amatierpilots ir nokārtojis klases vai tipa kvalifikācijas pārbaudi, lidojumu prasmes pārbaudi vai kompetences pārbaudi ar jebkuras klases vai tipa jūras žiroplānu.

67. Ja ULGYR (land) vai ULGYR (sea) kvalifikācija netiek uzturēta šo noteikumu 65. punktā minētajā kārtībā, amatierpilots izpilda vienu no šādām prasībām:

67.1. veic lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru vai patstāvīgus lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā atbilstoši šo noteikumu 65. punktā minētajām prasībām;

67.2. pirms kvalifikācijas atzīmes doto tiesību izmantošanas nokārto kvalifikācijas pārbaudi.

68. Ja amatierpilotam ir apliecība ar derīgu ULGYR (land) un ULGYR (sea) kvalifikācijas atzīmi, tad, lai uzturētu abas minētās kvalifikācijas, amatierpilots 24 mēnešu laikā nolido vismaz 12 lidojumu stundas kapteiņa statusā, veicot 12 pacelšanās un nosēšanās manevrus ar sauszemes vai jūras ultravieglo žiroplānu vai ar abiem minētajiem gaisa kuģiem, tajā skaitā ar katru gaisa kuģi:

68.1. nolido vismaz vienu stundu kapteiņa statusā, veicot sešus pacelšanās un nosēšanās manevrus;

68.2. piedalās lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās, kuru ietvaros veic vismaz vienu stundu ilgu lidojumu kopā ar lidojumu instruktoru. Lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācības var neveikt, ja tiek izpildīti šo noteikumu 66. punktā minētie nosacījumi.

69. Amatierpilotam, kurš saņēmis apliecību ar ULGYR (land) vai ULGHR (sea) kvalifikācijas atzīmi, ir tiesības veikt lidojumus ar cita varianta ultravieglo žiroplānu, kurš netika izmantots lidojumu prasmes pārbaudē, ja amatierpilots ir apguvis atšķirību apmācību vai iepazīšanās apmācību.

3.8. Prasības amatierpilota apliecības papildu kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

70. Amatierpilots var iegūt šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētās papildu kvalifikācijas atzīmes, ja viņš ir apguvis teorētiskās zināšanas un veicis mācību lidojumus saskaņā ar apstiprinātas mācību organizācijas attiecīgo mācību programmu.

71. Lai iegūtu NR kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir derīga ULA (land) vai ULTMG kvalifikācijas atzīme, nolido septiņas mācību lidojumu stundas, tajā skaitā:

71.1. divas pamata instrumentālo lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru, kas ietver vienkāršus manevrus, taisnvirziena un horizontālus lidojumus ar dažādiem dzinēja jaudas un konfigurācijas uzstādījumiem, augstuma uzņemšanas un samazināšanas manevrus, pagriezienus standarta ātrumā, augstuma uzņemšanu un samazināšanu, lai lidotu saskaņā ar izraudzīto kursu, pagriezienu pabeigšanu gaisa kuģa augstuma uzņemšanas vai samazināšanas laikā;

71.2. trīs mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru;

71.3. vismaz vienu mācību lidojumu stundu kopā ar lidojumu instruktoru, veicot maršruta lidojumu vismaz 50 kilometru attālumā ar vienu nosēšanos un pilnīgu apstāšanos lidlaukā, kas nav gaisa kuģa izlidošanas lidlauks;

71.4. piecus patstāvīgus pacelšanās un nosēšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā.

72. Ja amatierpilotam ir apliecība ar ULA (land) un ULTMG kvalifikācijas atzīmi, šo noteikumu 71. punktā minētās prasības var izpildīt, ja lidojumus veic gan ar ultravieglo sauszemes lidmašīnu, gan ar ultravieglo universālo planieri ar dzinēju.

73. Lai iegūtu ABTR kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir derīga ULA (land) vai ULTMG kvalifikācijas atzīme un kurš pēc minēto kvalifikācijas atzīmju saņemšanas nolidojis 40 stundas kapteiņa statusā ar attiecīgo gaisa kuģi, vai amatierpilots, kuram ir derīga ULS kvalifikācijas atzīme un kurš veicis 120 patstāvīgus pacelšanās manevrus kapteiņa statusā, izpilda vienu no šādām prasībām:

73.1. nolido piecas mācību lidojumu stundas;

73.2. veic 20 mācību akrobātiskos lidojumus ar ultravieglās kategorijas gaisa kuģi.

74. Amatierpilots ABTR kvalifikācijas atzīmes dotās tiesības izmanto lidojumu veikšanai ar tās kategorijas gaisa kuģi, ar kuru tika veikti mācību lidojumi.

75. Amatierpilots ABTR kvalifikācijas atzīmes dotās tiesības var izmantot lidojumu veikšanai ar citas kategorijas gaisa kuģi, ja amatierpilotam ir piešķirta kvalifikācijas atzīme lidojumu veikšanai ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi un ja viņš ir:

75.1. nolidojis trīs mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru;

75.2. apguvis visu akrobātisko lidojumu mācību programmu attiecīgajai gaisa kuģu kategorijai.

76. Lai iegūtu SPTR kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir derīga ULA (land) vai ULTMG kvalifikācijas atzīme un kurš pēc minēto kvalifikācijas atzīmju saņemšanas nolidojis 30 lidojumu stundas kapteiņa statusā ar attiecīgo gaisa kuģi, un kurš veicis 60 pacelšanās un nosēšanās manevrus ar gaisa kuģi, ar ko tiks veikta planiera buksēšana, izpilda šādas prasības:

76.1. veic 10 mācību lidojumus, buksējot ultravieglo planieri, tajā skaitā piecus lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru;

76.2. veic piecus iepazīšanās lidojumus ar ultravieglo planieri, kuru buksē ar gaisa kuģi, ja amatierpilotam nav šādas pieredzes lidojumos ar planieri vai ultravieglo planieri.

77. Lai iegūtu BRTR kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir derīga ULA (land) vai ULTMG kvalifikācijas atzīme un kurš pēc minēto kvalifikācijas atzīmju saņemšanas nolidojis 100 lidojumu stundas kapteiņa statusā ar attiecīgo gaisa kuģi, tajā skaitā veicis 200 pacelšanās un nosēšanās manevrus, un 30 lidojumu stundas ar gaisa kuģi, ar ko tiks vilkts plakāts, nolido 10 mācību lidojumus, velkot plakātu, tajā skaitā piecus lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru.

78. Amatierpilots BRTR kvalifikācijas atzīmes dotās tiesības var izmantot lidojumu veikšanai ar citu ultravieglo gaisa kuģi, kas netika izmantots plakātu vilkšanas apmācībā, ja amatierpilots ir veicis trīs mācību lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā, izpildot visu plakāta vilkšanas mācību programmu ar attiecīgo gaisa kuģi.

79. Lai uzturētu SPTR vai BRTR kvalifikāciju, amatierpilots 24 mēnešu laikā veic piecus planiera buksēšanas vai piecus plakāta vilkšanas lidojumus.

80. Ja SPTR un BRTR kvalifikācija netiek uzturēta šo noteikumu 79. punktā minētajā kārtībā, amatierpilots izpilda vienu no šādām prasībām:

80.1. veic planiera buksēšanas un plakāta vilkšanas lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru;

80.2. veic patstāvīgus lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā atbilstoši šo noteikumu 79. punktā minētajām prasībām.

81. Lai iegūtu MR kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir apliecība ar derīgu ULA (land) vai ULTMG kvalifikācijas atzīmi, izpilda šādas prasības:

81.1. 24 mēnešu laikā veic mācību lidojumus ar ultravieglo lidmašīnu un ultravieglo universālo planieri ar dzinēju uz riteņiem, lai iegūtu tiesības pacelties un nosēsties uz virsmām, ko neklāj sniegs, vai uz slēpēm, lai iegūtu tiesības pacelties un nosēsties uz virsmām, ko klāj sniegs;

81.2. nokārto lidojumu prasmes pārbaudi, lai apliecinātu spēju veikt lidojumus kalnos. Minētā pārbaude ietver:

81.2.1. teorētisko zināšanu pārbaudi par lidojumiem kalnos;

81.2.2. sešas nosēšanās un pacelšanās no vismaz divām atšķirīgām virsmām (izņemot virsmu, no kuras veic pacelšanos) atbilstoši kalnu lidojumu kvalifikācijas prasībām.

82. MR kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu var pagarināt, ja amatierpilots izpilda vienu no šādām prasībām:

82.1. iepriekšējos 24 mēnešos ir veicis vismaz sešus nosēšanās manevrus kalnos;

82.2. nokārtojis kvalifikācijas pārbaudi, izpildot šo noteikumu 81.2.2. apakšpunktā minētās prasības.

83. Lai iegūtu CLR kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots, kuram ir derīga ULS kvalifikācijas atzīme un kurš pēc minētās kvalifikācijas atzīmes saņemšanas nolidojis 30 lidojumu stundas kapteiņa statusā ar planieri vai ar planieri, kuram ir dzinējs (izņemot ultravieglo universālo planieri ar dzinēju), izpilda šādas prasības:

83.1. nolido vismaz divas pamata instrumentālo mācību lidojumu stundas;

83.2. nokārto lidojumu prasmes pārbaudi.

84. Lai uzturētu CLR kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots 24 mēnešu laikā ar ultravieglo planieri vai ultravieglo planieri ar dzinēju izpilda vienu no šādām prasībām:

84.1. nolido vismaz vienu lidojumu stundu;

84.2. veic piecus lidojumus kapteiņa statusā saskaņā ar kvalifikāciju lidošanai mākoņos.

85. Ja CLR kvalifikācijas atzīme netiek uzturēta šo noteikumu 84. punktā minētajā kārtībā, amatierpilots izpilda vienu no šādām prasībām:

85.1. veic lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru atbilstoši šo noteikumu 84. punktā minētajām prasībām;

85.2. pirms kvalifikācijas atzīmes doto tiesību izmantošanas nokārto kvalifikācijas pārbaudi.

4. Prasības tehniskās pārbaudes lidojumu veikšanai

86. Tehniskās pārbaudes lidojums ir speciāls lidojums ar ultravieglo gaisa kuģi, kurš minēts regulas Nr. 2018/1139 I pielikumā un neatbilst lidojumderīguma prasībām, bet kuram ir izsniegta atļauja speciāla lidojuma veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisa kuģu atzīšanu par derīgiem lidojumiem.

87. Tehniskās pārbaudes lidojumu veic amatierpilots, kuram ir apliecība ar derīgu kvalifikācijas atzīmi attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā, ja viņš ir izpildījis šādas prasības:

87.1. saņēmis lidojumu instruktora sertifikātu;

87.2. nolidojis vismaz 1000 lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi, tajā skaitā 400 lidojumu stundas kapteiņa statusā;

87.3. nolidojis vismaz 30 lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi iepriekšējos 12 mēnešos;

87.4. iepriekšējās 90 dienās veicis vismaz trīs patstāvīgus pacelšanās un nosēšanās manevrus ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi.

5. Prasības lidotāja inženiera apliecības un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

88. Lidotāja inženiera apliecību ar šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajām kvalifikācijas atzīmēm var iegūt persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

89. Pretendents apgūst teorētiskās zināšanas un veic mācību lidojumus apstiprinātā mācību organizācijā.

90. Lai iegūtu lidotāja inženiera apliecību ar attiecīgu kvalifikācijas atzīmi, pretendents nokārto:

90.1. šādus teorētiskos eksāmenus:

90.1.1. vispārīgajos priekšmetos – aviāciju regulējošie normatīvie akti, cilvēka veiktspēja, sakari;

90.1.2. specifiskajos priekšmetos – lidojuma principi, ekspluatācijas procedūras, lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana, vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem;

90.2. lidojumu prasmes pārbaudi ar tāda tipa gaisa kuģi, ar kādu tika veikta apmācība.

91. Lidojumu prasmes pārbaudē pretendents apliecina spēju Civilās aviācijas aģentūras norīkota lidojumu instruktora vai lidojumu eksaminētāja uzraudzībā attiecīgās kategorijas gaisa kuģa lidotāja inženiera statusā izpildīt uzdevumu ar attiecīgā tipa gaisa kuģi tādā kompetences līmenī, kas atbilst lidotāja inženiera apliecības piešķirtajām tiesībām.

92. Pēc šo noteikumu 91. punktā minēto prasību izpildes pretendentam izsniedz lidotāja inženiera apliecību ar ierobežojumu, kas paredz vismaz 100 lidojumu stundas nolidot lidotāja inženiera vai gaisa kuģa kapteiņa uzraudzībā. Minētais ierobežojums tiek atcelts, ja lidotājs inženieris Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz apliecinājumu par minēto nosacījumu izpildi.

93. Civilās aviācijas aģentūra šo noteikumu 92. punktā minēto ierobežojuma stundu skaitu var samazināt par 50 %, ja lidotājs inženieris ir veicis lidojumus gaisa kuģa kapteiņa statusā vai izpildījis lidotāja inženiera pienākumus lidojumu trenažierī lidojumu instruktora uzraudzībā.

94. Lai pagarinātu šo noteikumu 8. punktā minēto lidotāja inženiera kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, lidotājs inženieris nokārto kvalifikācijas pārbaudi ar attiecīgās kategorijas un tipa gaisa kuģi.

95. Lai atjaunotu lidotāja inženiera kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, lidotājs inženieris izpilda šādas prasības:

95.1. ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies pirms mazāk nekā trim mēnešiem, nokārto kvalifikācijas pārbaudi ar attiecīgās kategorijas un tipa gaisa kuģi Civilās aviācijas aģentūras norīkota lidojumu instruktora vai lidojumu eksaminētāja uzraudzībā;

95.2. ja pēc kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa beigām ir pagājuši vairāk nekā trīs mēneši, bet ne vairāk par trim gadiem, apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās mācības apstiprinātās mācību organizācijas noteiktajā apjomā. Pēc minēto mācību beigšanas nokārto kvalifikācijas pārbaudi ar attiecīgās kategorijas un tipa gaisa kuģi Civilās aviācijas aģentūras norīkota lidojumu instruktora vai lidojumu eksaminētāja uzraudzībā;

95.3. ja pēc kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa beigām ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi, apgūst un pabeidz apmācību apstiprinātā mācību organizācijā atbilstoši sākotnējai mācību programmai mācību organizācijas noteiktajā apjomā.

6. Prasības lidojumu instruktora sertifikāta un lidotāja inženiera instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un to derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai

96. Šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minēto lidojumu instruktora sertifikātu var iegūt persona, kura:

96.1. sasniegusi 18 gadu vecumu;

96.2. ieguvusi attiecīgu amatierpilota apliecību ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi;

96.3. sešu mēnešu laikā pirms instruktoru mācību kursa uzsākšanas, lai novērtētu spēju apgūt šo kursu, ir nokārtojusi lidojumu prasmes pārbaudi atbilstoši gaisa kuģu kategorijai, klasei vai tipam Civilās aviācijas aģentūras norīkota lidojumu instruktora vai lidojumu eksaminētāja uzraudzībā;

96.4. pabeigusi lidojumu instruktoru mācību kursu apstiprinātā mācību organizācijā;

96.5. nokārtojusi kompetences pārbaudi.

97. Lai iegūtu lidojumu instruktora sertifikātu, amatierpilots, kurš saņēmis apliecību ar vienu no ULA (land), ULA (sea), ULH (land), ULH (sea), ULTMG, ULGYR (land) vai ULGYR (sea) kvalifikācijas atzīmēm, pirms instruktoru mācību kursa uzsākšanas izpilda šādas prasības:

97.1. nolido vismaz 200 lidojumu stundas, tajā skaitā 150 lidojumu stundas kapteiņa statusā ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi un vismaz 30 lidojumu stundas ar viena virzuļdzinēja ultravieglo attiecīgās klases vai tipa gaisa kuģi (no tām vismaz piecas lidojumu stundas – iepriekšējos sešos mēnešos pirms instruktoru mācību kursa uzsākšanas);

97.2. veic vismaz vienu 300 kilometrus garu maršruta lidojumu kapteiņa statusā, kura laikā veic vienu nosēšanos un pilnīgu apstāšanos lidlaukā, kas nav gaisa kuģa izlidošanas lidlauks;

97.3. veic vismaz 10 pamata instrumentālo mācību lidojumu stundu moduli ar gaisa kuģi (no tām ne vairāk par piecām stundām – lidojumu trenažierī). Instrumentālo lidojumu instruktors ar ierakstu lidojumu grāmatiņā apstiprina minētā moduļa mācību pabeigšanu.

98. Pēc šo noteikumu 96. un 97. punktā minēto prasību izpildes amatierpilots:

98.1. apgūst 50 stundas ilgu instruktoru teorētisko apmācību;

98.2. apgūst 25 stundas ilgu mācību metodikas programmu;

98.3. nolido 25 instruktoru mācību lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas, klases vai tipa gaisa kuģi, tajā skaitā vismaz 20 mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru. Piecas mācību lidojumu stundas var tikt veiktas kopā ar citu amatierpilotu, kurš vēlas iegūt lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi.

99. Lai iegūtu lidojumu instruktora sertifikātu, amatierpilots, kurš saņēmis apliecību ar derīgu ULS, HG, MHG (land) vai MHG (sea) kvalifikācijas atzīmi, pirms lidojumu instruktoru mācību kursa uzsākšanas nolido vismaz 100 lidojumu stundas, tajā skaitā 75 stundas kapteiņa statusā ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi (no tām vismaz 15 lidojumu stundas – ar ultravieglo planieri, deltaplānu vai motodeltaplānu iepriekšējos sešos mēnešos pirms lidojumu instruktoru mācību kursa uzsākšanas).

100. Pēc šo noteikumu 96. un 99. punktā minēto prasību izpildes amatierpilots:

100.1. apgūst 30 stundas ilgu instruktoru teorētisko apmācību;

100.2. apgūst 10 stundas ilgu mācību metodikas programmu;

100.3. nolido 10 instruktoru mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru attiecīgās kategorijas gaisa kuģī, tajā skaitā veicot vismaz 20 mācību pacelšanās un nosēšanās manevrus.

101. Apstiprinātā mācību organizācija šo noteikumu 98.1. un 100.1. apakšpunktā minēto teorētiskās apmācības stundu skaitu var samazināt līdz 20 stundām, ja amatierpilotam ir izsniegts lidojumu instruktora sertifikāts lidojumiem ar citas kategorijas vai tipa gaisa kuģi.

102. Ja lidojumu instruktora sertifikāts amatierpilotam ir izsniegts pirmo reizi, tas paredz šādus ierobežojumus:

102.1. nav tiesību dot atļauju studentpilotam veikt pirmo patstāvīgo lidojumu;

102.2. nav tiesību dot atļauju studentpilotam veikt pirmo patstāvīgo maršruta lidojumu.

103. Civilās aviācijas aģentūra šo noteikumu 102. punktā minētos ierobežojumus atceļ, ja apstiprinātas mācību organizācijas norīkota lidojumu instruktora uzraudzībā lidojumu instruktors ir:

103.1. nolidojis vismaz 50 mācību lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas ultravieglo gaisa kuģi;

103.2. uzraudzījis vismaz 25 studentpilotu patstāvīgus mācību lidojumus.

104. Lai pagarinātu lidojumu instruktora sertifikāta derīguma termiņu, lidojumu instruktors 36 mēnešu laikā līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām izpilda šādas prasības:

104.1. nolido 40 mācību lidojumu stundas lidojumu instruktora vai lidojumu eksaminētāja statusā (no tām vismaz 15 lidojumu stundas – pēdējo 12 mēnešu laikā);

104.2. veic vismaz 30 mācību pacelšanās un nosēšanās manevrus ar attiecīgās kategorijas ultravieglo gaisa kuģi (no tiem 20 mācību pacelšanās un nosēšanās manevrus – pēdējo 12 mēnešu laikā).

105. Papildus šo noteikumu 104. punktā minētajām prasībām lidojumu instruktors izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

105.1. 36 mēnešu laikā līdz lidojumu instruktora sertifikāta derīguma termiņa beigām apmeklē lidojumu instruktoru semināru;

105.2. 12 mēnešu laikā līdz lidojumu instruktora sertifikāta derīguma termiņa beigām nokārto kompetences pārbaudi.

106. Ja lidojumu instruktors neizpilda šo noteikumu 104. punktā minētās prasības, viņš lidojumu instruktora sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai izpilda šo noteikumu 105.1. un 105.2. apakšpunktā minētās prasības.

107. Lai pagarinātu lidojumu instruktora sertifikāta derīgumu uz katru otro termiņu, lidojumu instruktors nokārto kompetences pārbaudi.

108. Lai atjaunotu lidojumu instruktora sertifikāta derīguma termiņu, lidojumu instruktors izpilda šādas prasības:

108.1. 12 mēnešu laikā pirms minētā sertifikāta derīguma termiņa atjaunošanas apmeklē lidojumu instruktoru semināru;

108.2. nokārto kompetences pārbaudi.

109. Lai iegūtu lidotāja inženiera instruktora kvalifikācijas atzīmi, lidotājs inženieris, kuram ir apliecība ar attiecīgās gaisa kuģu kategorijas un tipa kvalifikācijas atzīmi un kurš pirms instruktoru mācību kursa uzsākšanas ir nolidojis vismaz 1500 stundas, pildot lidotāja inženiera pienākumus, izpilda šādas prasības:

109.1. apgūst 10 stundas ilgu instruktoru teorētisko apmācību;

109.2. apgūst 25 stundas ilgu mācību metodikas programmu;

109.3. nolido 10 instruktoru mācību lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas un tipa daudzpilotu gaisa kuģi vai šā gaisa kuģu tipa trenažieri.

110. Lai pagarinātu lidotāja inženiera instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, lidotājs inženieris 12 mēnešu laikā līdz minētās kvalifikācijas derīguma termiņa beigām attiecīgā tipa gaisa kuģa mācību kursa ietvaros izpilda vienu no šādām prasībām:

110.1. novada vismaz vienu trenažiera sesiju (ne mazāk kā trīs stundas) ar apmācības vingrinājumiem lidmašīnas vai helikoptera tipa kvalifikācijas atzīmes iegūšanai;

110.2. novada vienu mācību lidojumu stundu gaisa kuģī ar apmācības vingrinājumiem lidmašīnas vai helikoptera tipa kvalifikācijas atzīmes iegūšanai, veicot vismaz divus pacelšanās un nosēšanās manevrus;

110.3. apgūst lidotāja inženiera instruktora lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācību kursu apstiprinātā mācību organizācijā.

111. Lai pagarinātu lidotāja inženiera instruktora kvalifikācijas atzīmes derīgumu uz katru otro termiņu, lidotājs inženieris nokārto kompetences pārbaudi.

112. Lai atjaunotu lidotāja inženiera instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, lidotājs inženieris 12 mēnešu laikā pirms minētās atzīmes derīguma termiņa atjaunošanas izpilda šādas prasības:

112.1. veic 30 maršruta lidojumus, pacelšanās un nosēšanās manevrus, pildot lidotāja inženiera pienākumus (ne vairāk kā 15 maršruta lidojumi var būt veikti lidojumu trenažierī);

112.2. apgūst lidotāja inženiera instruktora prasmju nostiprināšanas mācību kursu apstiprinātā mācību organizācijā;

112.3. novada ne mazāk kā trīs mācību lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas un tipa gaisa kuģi vai šā gaisa kuģu tipa trenažieri, pildot lidotāja inženiera instruktora pienākumus saskaņā ar mācību programmu gaisa kuģu tipa kvalifikācijas atzīmes iegūšanai Civilās aviācijas aģentūras norīkota lidojumu instruktora vai lidojumu eksaminētāja uzraudzībā.

113. Lidotājs inženieris instruktors var iegūt tiesības apmācīt lidojumiem ar cita tipa gaisa kuģi, ja viņam apliecībā ir attiecīgā gaisa kuģu tipa kvalifikācijas atzīme un viņš:

113.1. 12 mēnešu laikā pirms instruktora sertifikāta pieprasīšanas cita tipa gaisa kuģim ir veicis vismaz 15 maršruta lidojumus, tajā skaitā 15 pacelšanās un nosēšanās manevrus, pildot lidotāja inženiera pienākumus (ne vairāk kā septiņi lidojumi var tikt veikti lidojumu trenažierī);

113.2. nolidojis 10 instruktoru mācību lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas un tipa daudzpilotu gaisa kuģi vai šā gaisa kuģu tipa trenažieri.

7. Prasības lidojumu eksaminētāja sertifikāta iegūšanai un tā derīguma termiņa pagarināšanai

114. Vispārīgās prasības lidojumu eksaminētāja sertifikāta iegūšanai un tā derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai nosaka regulas Nr. 1178/2011 I pielikuma K apakšiedaļas prasības.

115. Lai iegūtu lidojumu eksaminētāja sertifikātu, amatierpilots, kurš ir saņēmis apliecību ar ULA (land), ULA (sea), ULH (land), ULH (sea), ULTMG vai ULGYR (land), ULGYR (sea) kvalifikācijas atzīmi un lidojumu instruktora sertifikātu, pirms lidojumu eksaminētāju mācību kursa uzsākšanas:

115.1. nolido vismaz 500 lidojumu stundas, tajā skaitā 150 stundas kapteiņa statusā attiecīgās kategorijas gaisa kuģī;

115.2. veic 500 pacelšanās un nosēšanās MR kvalifikācijas mācību lidojumos lidojumu instruktora statusā MR kvalifikācijas prasmes pārbaužu veikšanai.

116. Lai iegūtu lidojumu eksaminētāja sertifikātu, amatierpilots, kurš ir saņēmis apliecību ar derīgu ULS kvalifikāciju un lidojumu instruktora sertifikātu, pirms lidojumu eksaminētāju mācību kursa uzsākšanas:

116.1. nolido vismaz 300 lidojumu stundas kapteiņa statusā ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi;

116.2. nolido 150 mācību lidojumu stundas lidojumu instruktora statusā vai veic 300 pacelšanās mācību manevrus;

116.3. nolido 50 mācību lidojumu stundas lidojumu instruktora statusā ar universālo ultravieglo planieri ar dzinēju ULS kvalifikācijas atzīmes doto tiesību attiecināšanai uz lidojumiem ar universālo ultravieglo planieri ar dzinēju;

116.4. veic lidojumu prasmes pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes attiecībā uz CLR kvalifikāciju, ja lidojumu eksaminētājs ir nolidojis vismaz 200 lidojumu stundas ultravieglā planiera vai ultravieglā planiera ar dzinēju pilota statusā, tajā skaitā vismaz piecas mācību lidojumu stundas vai 25 mācību lidojumus lidojumu instruktora statusā attiecībā uz CLR kvalifikāciju.

117. Lai iegūtu lidojumu eksaminētāja sertifikātu, amatierpilots, kurš ir saņēmis apliecību ar derīgu HG, MHG (land) vai MHG (sea) kvalifikācijas atzīmi un lidojumu instruktora sertifikātu, pirms lidojumu eksaminētāju mācību kursa uzsākšanas nolido:

117.1. vismaz 150 lidojumu stundas kapteiņa statusā ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi;

117.2. 75 mācību lidojumu stundas lidojumu instruktora statusā.

118. Lai iegūtu papildu tiesības pārbaudīt tāda lidojumu instruktora darbību, kurš veic apmācību ULA (land), ULA (sea), ULH (land), ULH (sea), ULTMG, ULGYR (land) vai ULGYR (sea) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai, lidojumu eksaminētājs, kurš saņēmis lidojumu instruktora sertifikātu, izpilda šādas prasības:

118.1. nolido 1000 lidojumu stundas attiecīgās kategorijas gaisa kuģa pilota statusā;

118.2. nolido vismaz 50 lidojumu stundas, apmācot personu, kura vēlas iegūt lidojumu instruktora sertifikātu.

119. Lai iegūtu papildu tiesības pārbaudīt tāda lidojumu instruktora darbību, kurš veic apmācību ULS kvalifikācijas atzīmes iegūšanai, lidojumu eksaminētājs, kurš saņēmis lidojumu instruktora sertifikātu, izpilda šādas prasības:

119.1. nolido 300 lidojumu stundas ultravieglā planiera vai ultravieglā planiera ar dzinēju kapteiņa statusā;

119.2. nolido vismaz 10 lidojumu stundas vai veic 30 palaišanas manevrus, apmācot personu, kura vēlas iegūt lidojumu instruktora sertifikātu.

120. Lai iegūtu papildu tiesības pārbaudīt tāda lidojumu instruktora darbību, kurš veic apmācību HG, MHG (land) vai MHG (sea) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai, lidojumu eksaminētājs, kurš saņēmis lidojumu instruktora sertifikātu, izpilda šādas prasības:

120.1. nolido 300 lidojumu stundas ar attiecīgās klases gaisa kuģi;

120.2. nolido vismaz 20 lidojumu stundas, to laikā veicot 30 pacelšanās un nosēšanās manevrus, apmācot personu, kura vēlas iegūt lidojumu instruktora sertifikātu.

8. Prasības apliecības turētājiem, lai veiktu lidojumus ar ultravieglajiem gaisa kuģiem un gaisa kuģiem, kas minēti regulas Nr. 2018/1139 I pielikumā, bet nav iekļauti Eiropas Aviācijas drošības aģentūras publicētajā gaisa kuģu klases vai tipa klasifikācijas sarakstā

121. Lai lidojumu apkalpes loceklis, kurš atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām saņēmis lidojumu apkalpes locekļa apliecību ar derīgu attiecīgās gaisa kuģu klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi, varētu veikt lidojumus ar attiecīgās ultravieglās klases vai ultravieglā tipa gaisa kuģi, viņš izpilda šādas prasības:

121.1. apgūst atšķirību apmācību – veic lidojumus ar ultravieglo gaisa kuģi kopā ar lidojumu instruktoru;

121.2. veic trīs patstāvīgus pacelšanās un nosēšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

121.3. lidojumu grāmatiņā iegūst lidojumu instruktora apstiprinājumu par šo noteikumu 121.1. un 121.2. apakšpunktā minēto prasību izpildi.

122. Iegūtā lidojumu pieredze ar ultravieglo gaisa kuģi netiek ieskaitīta lidojumu apkalpes locekļa kopējā lidojumu pieredzē gaisa kuģu kategorijā "lidmašīna", "helikopters", "planieris" un "žiroplāns".

123. Lai lidojumu apkalpes loceklis, kurš atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām saņēmis lidojumu apkalpes locekļa apliecību bez derīgas attiecīgās gaisa kuģu klases vai tipa kvalifikācijas atzīmes, iegūtu amatierpilota apliecību par tiesībām veikt lidojumus ar tās pašas kategorijas ultravieglo gaisa kuģi, viņš izpilda šādas prasības:

123.1. nolido trīs mācību lidojumu stundas saskaņā ar apstiprinātu attiecīgu mācību programmu, tajā skaitā veicot 10 mācību pacelšanās un nosēšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru un 10 patstāvīgus pacelšanās un nosēšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

123.2. nokārto lidojumu prasmes pārbaudi, lai apliecinātu spēju veikt lidojumus ar attiecīgo ultravieglo gaisa kuģi kapteiņa statusā, un minētās pārbaudes laikā demonstrē teorētiskās zināšanas par ultravieglo gaisa kuģi šādās jomās:

123.2.1. gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras;

123.2.2. lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana;

123.2.3. vispārīgas zināšanas par ultravieglajiem gaisa kuģiem.

124. Lai lidojumu instruktors, kurš atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām saņēmis sertifikātu ar derīgu attiecīgās gaisa kuģu kategorijas vai tipa kvalifikācijas atzīmi, iegūtu tiesības veikt apmācību amatierpilota apliecības un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai ultravieglo gaisa kuģu kategorijā, viņš izpilda šādas prasības:

124.1. apgūst atšķirību apmācību – lidojumus ar ultravieglo gaisa kuģi kopā ar lidojumu instruktoru;

124.2. veic trīs patstāvīgus pacelšanās un nosēšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

124.3. lidojumu grāmatiņā iegūst lidojumu instruktora apstiprinājumu par šo noteikumu 124.1. un 124.2. apakšpunktā minēto prasību izpildi.

125. Lai lidojumu instruktors, kurš atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām saņēmis sertifikātu attiecīgajā gaisa kuģa kategorijā bez derīgas attiecīgās gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes un derīga instruktora sertifikāta, atbilstoši šo noteikumu prasībām iegūtu instruktora sertifikātu par tiesībām veikt apmācību amatierpilota apliecības un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai ultravieglo gaisa kuģu kategorijā, viņš vispirms izpilda šo noteikumu 123. punktā minētās prasības un papildus izpilda šādas prasības:

125.1. 12 mēnešu laikā līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām apmeklē lidojumu instruktoru semināru;

125.2. nokārto kompetences pārbaudi.

126. Iegūtā lidojumu instruktora pieredze lidojumos ar ultravieglo gaisa kuģi netiek ieskaitīta lidojumu apkalpes locekļa kopējā lidojumu pieredzē gaisa kuģu kategorijā "lidmašīna", "helikopters", "planieris" un "žiroplāns".

127. Lai lidojumu eksaminētājs, kurš atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām saņēmis sertifikātu ar derīgu attiecīgās gaisa kuģu klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi, veiktu lidojumu prasmes pārbaudi amatierpilota apliecības un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai ultravieglo gaisa kuģu kategorijā un saņemtu attiecīgu lidojumu eksaminētāja sertifikātu, viņš izpilda šādas prasības:

127.1. apgūst atšķirību apmācību – lidojumus ar ultravieglo gaisa kuģi kopā ar lidojumu instruktoru;

127.2. veic trīs patstāvīgus pacelšanās un nosēšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

127.3. lidojumu grāmatiņā iegūst lidojumu instruktora apstiprinājumu par šo noteikumu 127.1. un 127.2. apakšpunktā minēto prasību izpildi.

128. Iegūtā lidojumu eksaminētāja pieredze, veicot lidojumu prasmes, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes amatierpilota apliecības, lidojumu instruktora sertifikāta un ultravieglās klases vai ultravieglā tipa gaisa kuģu kvalifikācijas atzīmes iegūšanai, netiek ieskaitīta lidojumu apkalpes locekļa kopējā lidojumu pieredzē gaisa kuģu kategorijā "lidmašīna", "helikopters", "planieris" un "žiroplāns".

129. Lai lidojumu apkalpes loceklis, kurš saņēmis apliecību atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām, varētu veikt lidojumus ar gaisa kuģiem, kas minēti regulas Nr. 2018/1139 I pielikumā, bet nav iekļauti Eiropas Aviācijas drošības aģentūras publicētajā gaisa kuģu klases vai tipa klasifikācijas sarakstā, viņš izpilda šādas prasības:

129.1. apgūst attiecīgās kategorijas, klases vai tipa gaisa kuģa mācību kursu apstiprinātā mācību organizācijā;

129.2. nokārto lidojumu prasmes pārbaudi Civilās aviācijas aģentūras norīkota lidojumu eksaminētāja uzraudzībā.

130. Pēc šo noteikumu 129. punktā minēto prasību izpildes Civilās aviācijas aģentūra lidojumu apkalpes loceklim piešķir attiecīgās kategorijas, klases vai tipa gaisa kuģu klasifikācijas atzīmi, norādot to lidojumu apkalpes locekļa apliecības pielikumā (5. pielikums), izņemot gadījumus, ja gaisa kuģis tiek izmantots aviācijas komercpārvadājumos.

9. Teorētisko eksāmenu kārtošana

131. Persona, kura vēlas iegūt lidojumu apkalpes locekļa apliecību vai jaunu kvalifikācijas atzīmi, 12 mēnešu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas par teorētisko zināšanu mācību kursa apguvi kārto Civilās aviācijas aģentūrā šādus teorētiskos eksāmenus:

131.1. vispārīgajos priekšmetos – aviāciju regulējošie normatīvie akti, cilvēka veiktspēja, meteoroloģija, sakari, navigācija;

131.2. specifiskajos priekšmetos – lidojuma principi, ekspluatācijas procedūras, lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana, vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem.

132. Ja pretendents 12 mēnešu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas par teorētisko zināšanu mācību kursa apguvi nav uzsācis kārtot vismaz vienu no šo noteikumu 131. punktā minētajiem teorētiskajiem eksāmeniem, apstiprinātā mācību organizācija atkārtoti izvērtē pretendenta zināšanu līmeni un nepieciešamību veikt papildu apmācību, kā arī izsniedz jaunu apliecinājumu.

133. Teorētiskos eksāmenus pretendents kārto ne vairāk kā sešās sesijās 18 mēnešu laikā, skaitot no tā kalendāra mēneša pēdējās dienas, kad pretendents sāka kārtot pirmo teorētisko eksāmenu. Vienā teorētiskā eksāmena sesijā atļauts kārtot eksāmenu vienu reizi vienā vai vairākos priekšmetos. Eksāmenu vienā priekšmetā var kārtot ne vairāk kā četras reizes.

134. Pretendents ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms plānotā teorētiskā eksāmena kārtošanas dienas saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru teorētiskā eksāmena kārtošanas laiku un priekšmetus.

135. Teorētiskā eksāmena laikā ievēro šo noteikumu 6. pielikumā minēto eksāmena kārtošanas kārtību. Teorētiskajā eksāmenā pretendents testa veidā atbild uz noteiktu jautājumu skaitu noteiktā laikposmā katrā priekšmetā atbilstoši kvalifikācijas atzīmei, kuru vēlas iegūt (6. pielikums). Pretendents teorētisko eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu palīdzības.

136. Pretendents kārto teorētisko eksāmenu:

136.1. angļu valodā – lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanai atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām;

136.2. latviešu vai angļu valodā – šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanai.

137. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja pretendentam katrā priekšmetā vismaz 75 procenti atbilžu ir pareizas.

138. Civilās aviācijas aģentūra teorētiskā eksāmena rezultātus pretendentam paziņo rakstiski piecu darbdienu laikā pēc eksāmena norises dienas.

139. Ja pretendents, kārtojot šo noteikumu 131. punktā minētos eksāmenus, neizpilda šo noteikumu 133. punktā minētās prasības, apstiprinātā mācību organizācija atkārtoti izvērtē pretendenta zināšanu līmeni un izsniedz jaunu apliecinājumu atkārtotai teorētisko eksāmenu kārtošanai.

140. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanai nokārtoto teorētisko eksāmenu rezultāti ir derīgi 24 mēnešus no pēdējā eksāmena nokārtošanas dienas.

141. Ja teorētiskā eksāmena kārtošanas laikā pretendents pārkāpj šo noteikumu 135. punktā minēto eksāmena kārtošanas kārtību, pretendentam ir aizliegts turpmāko 12 mēnešu laikā kārtot teorētiskos eksāmenus. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par tā eksāmena rezultāta anulēšanu, kura laikā tika pārkāpta eksāmena kārtošanas kārtība, kā arī par visu iepriekš nokārtoto eksāmenu rezultātu anulēšanu.

10. Praktiskā eksāmena kārtošana

142. Pretendents praktisko eksāmenu kārto sešu mēnešu laikā pēc praktisko lidojumu mācību kursa pabeigšanas.

143. Pretendents praktisko eksāmenu kārto ar tādas pašas klases vai tipa gaisa kuģi, kādu izmantoja mācību lidojumos.

144. Pretendents ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms plānotās lidojumu prasmes pārbaudes vai lidojumu eksaminētāja kompetences pārbaudes iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā apliecinājumu par teorētisko zināšanu un praktisko lidojumu mācību kursa apguvi, kā arī pieteikumu praktiskā eksāmena kārtošanai un lidojumu eksaminētāja norīkošanai.

145. Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā norīko lidojumu eksaminētāju praktiskā eksāmena kārtošanai.

146. Pretendents pirms praktiskā eksāmena uzrāda lidojumu eksaminētājam šādus dokumentus:

146.1. personu apliecinošu dokumentu;

146.2. lidojumu grāmatiņu;

146.3. pirmās vai otrās klases veselības apliecību vai vismaz B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja medicīnisko izziņu.

147. Pretendents pirms lidojumu prasmes pārbaudes vai lidojumu eksaminētāja kompetences pārbaudes papildus šo noteikumu 145. punktā minētajiem dokumentiem uzrāda lidojumu eksaminētājam šādus dokumentus:

147.1. apliecinājumu par teorētisko zināšanu un praktisko lidojumu mācību kursa apguvi;

147.2. mācību dokumentāciju, kas satur informāciju par pretendenta veiktajiem mācību lidojumiem, to analīzi un rezultātiem;

147.3. apliecinājumu par teorētisko eksāmenu nokārtošanu Civilās aviācijas aģentūrā.

148. Praktiskais eksāmens sastāv no šādiem posmiem:

148.1. pirmslidojuma sagatavošanās (ieskaitot gaisa kuģa pārbaudi);

148.2. teorētisko zināšanu pārbaude par attiecīgā gaisa kuģa ekspluatācijas procedūrām, lidojuma tehnisko raksturojumu un plānošanu, vispārīgas zināšanas par gaisa kuģi;

148.3. pārbaudes lidojums, pildot gaisa kuģa kapteiņa vai lidotāja inženiera pienākumus;

148.4. pēclidojuma novērtēšana (atestācija).

149. Šo noteikumu 148.3. apakšpunktā minētā pārbaudes lidojuma laikā pretendents apliecina, ka spēj:

149.1. pilotēt gaisa kuģi, ekspluatēt šā gaisa kuģa iekārtas un aprīkojumu, darboties apkalpes sastāvā atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai, kā arī nodrošināt visu veicamo procedūru un manevru sekmīgu izpildi;

149.2. apzināt iespējamos apdraudējumus un novērst pieļautās kļūdas;

149.3. izpildīt visus lidojuma uzdevumus (manevrus);

149.4. lidojumā sekmīgi izmantot pieejamo aeronavigācijas informāciju;

149.5. gatavojoties lidojumam un lidojuma laikā pārliecinoši komunicēt ar citiem gaisa kuģa apkalpes locekļiem un gaisa satiksmes vadības dienestiem.

150. Katrs praktiskā eksāmena posms sastāv no vienas vai vairākām daļām, kuru laikā pretendents pilda Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātus uzdevumus. Katru uzdevumu atļauts pildīt ne vairāk kā divas reizes. Ja pretendents nenokārto kādu no uzdevumiem, par nenokārtotu uzskata visu daļu.

151. Praktiskais eksāmens ir:

151.1. nokārtots, ja pretendents nokārto visas praktiskā eksāmena daļas;

151.2. daļēji nokārtots, ja pretendents nenokārto vienu no eksāmena daļām;

151.3. nenokārtots, ja pretendents nenokārto divas vai vairākas eksāmena daļas.

152. Ja pretendents praktisko eksāmenu ir nokārtojis daļēji, atkārtoti jākārto tikai nenokārtotā eksāmena daļa.

153. Pretendents, kas praktisko eksāmenu nav nokārtojis divas reizes, to var kārtot atkārtoti, ja ir apguvis papildu apmācību kursu apstiprinātā mācību organizācijā.

154. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanai nokārtotā praktiskā eksāmena rezultāti ir derīgi sešus mēnešus no eksāmena nokārtošanas dienas.

11. Noslēguma jautājums

155. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 18. janvāra noteikumus Nr. 51 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011., 21. nr.; 2013., 170. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. decembra
noteikumiem Nr. 762
Lidojumu apkalpes locekļa apliecības paraugs

 

Logo

 

REPUBLIC of LATVIA
CIVIL AVIATION AGENCY

 

LATVIJAS REPUBLIKA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA

 

 

FLIGHT CREW LICENCE

 

LIDOJUMU APKALPES LOCEKĻA
APLIECĪBA

 

 

 

 

Issued in accordance with
Izdota saskaņā ar

  I State of issue / Izdevējvalsts   II Title of licence / Apliecības nosaukums   IX Derīgums
  Republic of Latvia / Latvijas Republika        
III Licence number / Apliecības numurs

Šīs apliecības turētājs drīkst īstenot savas tiesības tikai tad, ja viņam ir derīga veselības apliecība.
   
IV Last name and first name of licence holder / Apliecības turētāja uzvārds un vārds
   

Šīs apliecības turētājs drīkst īstenot savas tiesības gaisa kuģī, kas reģistrēts Latvijas Republikā vai citā ICAO dalībvalstī, kura atzinusi šo apliecību.
IVa) Date of birth / Dzimšanas datums   Licence /
Apliecība
Initial issue /
Pirmā izdošana
Country code /
Valsts kods
   
XIV Place of birth / Dzimšanas vieta        

Šīs apliecības turētājam sava identitāte jāpierāda ar personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.
       

dd/mm/gggg

LVA

V Address / Adrese        
           
VI Nationality / Pilsonība IX Validity XII Radiotelephony privileges /
          Radiotelefona sakaru tiesības
VII Signature of licence holder / Apliecības turētāja paraksts

The privileges of the licence shall be exercised only if the licence holder has a valid medical certificate for the required privilege.

The licence holder is entitled to exercise licence privileges on aircraft registered in the Republic of Latvia, or in other ICAO Contracting State, subject to acceptance by that State.
VIII Issuing Authority / Izdevējiestāde

Civil Aviation Agency of the Republic of Latvia / Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūra ***

A document containing a photo shall be carried for the purposes of identification of the licence holder.
   
X Signature of issuing officer and date /
Izdevēja paraksts un datums
    XIII Remarks / Piezīmes
 

____________________________________

       
 

dd/mm/gggg

   
XI Seal or stamp of issuing Authority / Izdevēja zīmogs vai spiedogs    

Apliecības numurs

Apliecības numurs

Apliecības numurs

Apliecības numurs

 
XII

Ratings, certificates and privileges /
Kvalifikācijas atzīmes, sertifikāti un tiesības

  XII

Rating, certificate endorsment /
Kvalifikācijas atzīmes, sertifikāta apstiprinājums

Date of test /
Pārbaudes datums
 

Valid until /
Derīga līdz

Examiner’s / Eksaminētāja

 

Abbreviations used in this licence /
Apliecībā lietotie saīsinājumi

certificate number /
sertifikāta numurs

signature /
paraksts

Class / Type / IR /
Klase / Tips / IR

Remarks / Restrictions /
Piezīmes / Ierobežojumi

Valid until /
Derīgs līdz

             
             
***                  
***                  
***                  
***                  

Additional ratings /
Papildu kvalifikācijas atzīmes

Remarks / Restrictions /
Piezīmes / Ierobežojumi

Valid until /
Derīgs līdz

             
             
             
***                  
***                  

Instructor /
Instruktors

Remarks / Restrictions /
Piezīmes / Ierobežojumi

Valid until /
Derīgs līdz

             
             
***                  
***                  
***                  

Examiner /
Eksaminētājs

Remarks / Restrictions /
Piezīmes / Ierobežojumi

Valid until /
Derīgs līdz

             
             
***                  
***                  
***                  
       

Apliecības numurs

Apliecības numurs

Apliecības numurs

Apliecības numurs

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. decembra
noteikumiem Nr. 762
Lidojumu instruktora sertifikāta paraugs

Lidojumu instruktora SERTIFIKĀTS
Flight Instructor’s CERTIFICATE

Nr./No. __________________

Ar šo Civilās aviācijas aģentūra apstiprina, ka
The Civil Aviation Agency of Latvia confirms that

[sertifikāta turētāja uzvārds un vārds]
[Last and first name of Certificate holder]

([gaisa kuģa kategorija] pilota apliecības Nr. _________ turētājs)
(Holder of [aircraft category] Pilot Licence No. _________)

ir kvalificēts lidojumu instruktors (gaisa kuģa kategorija) saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 762 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi".
is qualified as Flight Instructor (aircraft category) with privileges to conduct flight instruction in accordance with Cabinet of Minister’s Regulation No. 762 "Civil Aircraft Flight Crew Licensing Requirements" of 11 December 2018.

Šis sertifikāts dod tiesības veikt (norādīts piešķirto pilnvaru apraksts un nosacījumi):
This Certificate entitles the holder to conduct (indicating the range and terms of the privilege granted):

Šis sertifikāts ir derīgs, ja vien tā darbība iepriekš netiek apturēta vai atcelta, līdz XX.XX.XXXX.
Unless previously suspended or revoked this certificate is valid until
 
Izsniegšanas datums XX.XX.XXXX.
Date of issue

Aviācijas personāla sertificēšanas daļas vadītājs ______________________________________________________
Head of Personnel Licensing Division

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. decembra
noteikumiem Nr. 762
Lidojumu eksaminētāja sertifikāta paraugs

Lidojumu eksaminētāja SERTIFIKĀTS
Flight Examiner’s CERTIFICATE

Nr./No. __________________

Ar šo Civilās aviācijas aģentūra norīko
The Civil Aviation Agency of Latvia hereby authorizes

[sertifikāta turētāja uzvārds un vārds]
[Last and first name of Certificate holder]

([gaisa kuģa kategorija] pilota apliecības Nr. _________ turētājs)
(Holder of [aircraft category] Pilot Licence No. _________)

par lidojumu eksaminētāju (gaisa kuģa kategorija) saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 762 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi".
as Flight Examiner (aircraft category) in accordance with Cabinet of Minister’s Regulation No. 762 "Civil Aircraft Flight Crew Licensing Requirements" of 11 December 2018.

Šis sertifikāts dod tiesības veikt (norādīts piešķirto pilnvaru apraksts un nosacījumi):
This Certificate entitles the holder to conduct (indicating the range and terms of the privilege granted):

Šis sertifikāts ir derīgs, ja vien tā darbība iepriekš netiek apturēta vai atcelta, līdz XX.XX.XXXX.
Unless previously suspended or revoked this certificate is valid until
 
Izsniegšanas datums XX.XX.XXXX.
Date of issue

Aviācijas personāla sertificēšanas daļas vadītājs
Head of Personnel Licensing Division

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. decembra
noteikumiem Nr. 762
Iesniegumā norādāmā informācija gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības, kvalifikācijas atzīmes un sertifikāta iegūšanai

1. Apliecība, kuru persona vēlas iegūt (amatierpilota apliecība, privātpilota apliecība, planiera pilota apliecība, gaisa balona pilota apliecība, komercpilota apliecība, daudzpilotu apkalpes pilota apliecība, aviolīniju transporta pilota apliecība, lidotāja inženiera apliecība). Norāda, piemēram, vai apliecība jāizdod pirmo reizi, apliecība jāpapildina vai apliecībā jāveic personas datu izmaiņas.

2. Personas vārds un uzvārds (latviešu valodā vai latīņu burtiem) atbilstoši pasē vai personu apliecinošā dokumentā norādītajam.

3. Dzimšanas datums (diena, mēnesis, gads).

4. Personas deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese (ja atšķiras), kontaktinformācija.

5. Pilsonība.

6. Informācija par personai piederošām spēkā esošām gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecībām (apliecības numurs, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīguma termiņš, ierobežojumi).

7. Informācija par personas veselības apliecību (numurs, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīguma termiņš, ierobežojumi) atbilstoši prasībām attiecīgās apliecības un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai.

8. Informācija par lidojumu apkalpes locekļa apgūto teorētisko zināšanu un praktisko lidojumu mācību programmu, mācību ilgumu (mācību sākums un beigas) un valsti, kurā apgūta norādītā mācību programma, atbilstoši prasībām attiecīgās lidojumu apkalpes locekļa apliecības, kvalifikācijas atzīmes vai sertifikāta iegūšanai.

9. Informācija par gaisa kuģa kategorijas, tipa vai klases kvalifikācijas atzīmēm, papildu kvalifikācijas atzīmēm, instruktora vai eksaminētāja sertifikātu, kuru persona vēlas iegūt.

10. Informācija par lidojumu stundu skaitu gaisa kuģī un trenažierī (mācību lidojumu stundu skaitu, patstāvīgo lidojumu stundu skaitu, kopējo lidojumu stundu skaitu kapteiņa statusā un, ja nepieciešams, lidojuma pieredzi ar citas kategorijas, tipa vai klases gaisa kuģi).

11. Informācija par apgūto radiosakaru, frazeoloģijas un angļu valodas prasmes līmeni saskaņā ar 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 1. pielikumu.

12. Informācija par datumu un valsti, kurā nokārtots teorētiskais eksāmens un praktiskais eksāmens atbilstoši prasībām attiecīgās apliecības, kvalifikācijas atzīmes vai sertifikāta iegūšanai.

13. Personas apliecinājums par:

13.1. viņai izsniegtajām lidojumu apkalpes locekļa apliecībām vai kvalifikācijas atzīmēm (derīgām vai nederīgām);

13.2. pretendenta informētību, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā var iestāties administratīvā atbildība;

13.3. pretendenta informētību, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem aviācijas jomā informācija par lidojumu apkalpes locekļa apliecībām, kvalifikācijas atzīmēm un lidojumu pieredzi tiek nodota citu valstu kompetentajām iestādēm vai arī tiek pieprasīta no minētajām iestādēm, kā arī informētību, ka šāda informācija tiek iegūta un uzglabāta Civilās aviācijas aģentūrā, lai veiktu personu darbības uzraudzību civilās aviācijas jomā.

14. Iesnieguma iesniegšanas datums (diena, mēnesis, gads) un iesniedzēja paraksts. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīme. Persona apliecina iesniegumā norādīto informāciju, iesniedzot Civilās aviācijas aģentūrā attiecīgus dokumentus.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. decembra
noteikumiem Nr. 762
Lidojumu apkalpes locekļa apliecības pielikuma paraugs

 

Logo

 

REPUBLIC of LATVIA
CIVIL AVIATION AGENCY

 

LATVIJAS REPUBLIKA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA

 

 

NATIONAL ATTACHMENT TO
FLIGHT CREW LICENCE

 

PIELIKUMS
LIDOJUMU APKALPES LOCEKĻA
APLIECĪBAI

 

 

 

 

Issued in accordance with
Izdots saskaņā ar

  I State of issue / Izdevējvalsts   II Title of licence / Apliecības nosaukums   XII

Ratings, certificates and privileges /
Kvalifikācijas atzīmes, sertifikāti un tiesības

  Republic of Latvia / Latvijas Republika    
III Licence number / Apliecības numurs    
       
IV Last name and first name of licence holder / Apliecības turētāja uzvārds un vārds    

Initial issue /
Pirmā izdošana

Country code /
Valsts kods

Class / Type / IR /
Klase / Tips / IR
Remarks / Restrictions /
Piezīmes / Ierobežojumi
       

dd/mm/gggg

LVA

Instructor /
Instruktors
 
IVa) Date of birth / Dzimšanas datums        
        Examiner /
Eksaminētājs
 
XIV Place of birth / Dzimšanas vieta IX Validity / Derīgums
    The privileges of the licence shall be exercised only if the licence holder has a valid medical certificate for the required privilege. /
Šīs apliecības turētājs drīkst īstenot savas tiesības tikai tad, ja viņam ir derīga veselības apliecība.
   
V Address / Adrese A document containing a photo shall be carried for the purposes of identification of the licence holder. /
Šīs apliecības turētājam sava identitāte jāpierāda ar personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.
   
VI Nationality / Pilsonība        
           
VII Signature of licence holder / Apliecības turētāja paraksts        
           
VIII Issuing Authority / Izdevējiestāde        
  Civil Aviation Agency of the Republic of Latvia / Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūra *** XII Radiotelephony privileges /
Radiotelefona sakaru tiesības
   
X Signature of issuing officer and date /
Izdevēja paraksts un datums
       
 

____________________________________
dd/mm/gggg

       
XIII Remarks / Piezīmes    
XI Seal or stamp of issuing Authority /
Izdevēja zīmogs vai spiedogs

Apliecības numurs / pielikums

Apliecības numurs / pielikums

Apliecības numurs / pielikums

Apliecības numurs / pielikums

 
XII

Rating, certificate endorsment /
Kvalifikācijas atzīmes, sertifikāta apstiprinājums

Date of rating test /
Kvalifikācijas atzīmes pārbaudes datums
  XII

Date of IR test /
IR pārbaudes datums

Valid until /
Derīga līdz
 

Examiner’s / Eksaminētāja

 

Abbreviations used in this attachment /
Pielikumā lietotie saīsinājumi

certificate number /
sertifikāta numurs

signature / paraksts

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
       

Apliecības numurs / pielikums

Apliecības numurs / pielikums

Apliecības numurs / pielikums

Apliecības numurs / pielikums

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. decembra
noteikumiem Nr. 762
Teorētiskā eksāmena un praktiskā eksāmena kārtošanas kārtība un laiks personām, kuras vēlas iegūt lidojumu apkalpes locekļa apliecību

1. Teorētiskā eksāmena jautājumu skaits katrā priekšmetā un kārtošanas laiks personām, kuras vēlas iegūt amatierpilota apliecību un lidotāja inženiera apliecību

Nr.
p.k.
Teorētiskā eksāmena priekšmets Amatierpilots Lidotājs inženieris
jautājumu skaits laiks (minūtes) jautājumu skaits laiks (minūtes)
1.1. aviāciju regulējošie normatīvie akti 16 40 12 30
1.2. vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem 12 30 20 40
1.3. lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana 12 30 20 40
1.4. cilvēka veiktspēja 12 30 12 30
1.5. meteoroloģija 16 40
1.6. navigācija 16 40
1.7. ekspluatācijas procedūras 10 25 20 40
1.8. lidojuma principi 16 40 16 40
1.9. sakari 10 25 10 25

2. Teorētiskā eksāmena jautājumu skaits katrā priekšmetā un kārtošanas laiks personām, kuras vēlas iegūt privātpilota apliecību, planiera apliecību un gaisa balona pilota apliecību

Nr.
p.k.
Teorētiskā eksāmena priekšmets Privātpilots/planiera pilots/gaisa balona pilots
jautājumu skaits laiks (minūtes)
2.1. aviāciju regulējošie normatīvie akti 16 40
2.2. cilvēka veiktspēja 12 30
2.3. meteoroloģija 16 40
2.4. sakari 10 25
2.5. lidojuma principi 16 40
2.6. ekspluatācijas procedūras 10 25
2.7. lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana 12 30
2.8. vispārīgas zināšanas par gaisa kuģi 12 30
2.9. navigācija 16 40

3. Teorētiskā eksāmena kārtošanas kārtība:

3.1. pirms eksāmena uzsākšanas eksaminētājs pārbauda pretendenta identitāti. Pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību), un tas eksāmena laikā atrodas uz pretendenta galda;

3.2. eksāmena laikā pretendents drīkst izmantot:

3.2.1. pildspalvu;

3.2.2. neprogrammējamu kalkulatoru bez specifiskām aviācijas skaitļošanas funkcijām;

3.2.3. mehānisko navigācijas skaitļotāju (E6B, CRP-5 vai līdzīgu);

3.2.4. transportieri;

3.2.5. mērcirkuli;

3.2.6. lineālu;

3.2.7. vārdnīcu, kas nav specifiska aviācijas jomai;

3.2.8. rokasgrāmatas un informatīvos materiālus, ko izsniedz Civilās aviācijas aģentūra;

3.2.9. melnrakstu papīru, ko izsniedz Civilās aviācijas aģentūra;

3.3. visi palīglīdzekļi, kurus pretendents vēlas izmantot eksāmena laikā, pirms eksāmena uzsākšanas jāuzrāda eksaminētājam;

3.4. personīgās mantas (tai skaitā mobilos telefonus un citas elektroniskās ierīces) pretendents novieto eksaminētāja norādītajā vietā un saņem pēc eksāmena beigām vai ar eksaminētāja atļauju. Mobilā telefona skaņas signālam jābūt izslēgtam;

3.5. eksāmena laikā pretendentam aizliegts:

3.5.1. lietot jebkādus izziņas avotus un materiālus, kas nav minēti šā pielikuma 3.2. un 3.3. apakšpunktā;

3.5.2. komunicēt ar pārējiem pretendentiem un citām personām;

3.5.3. atstāt savu vietu bez eksaminētāja atļaujas;

3.6. jautājumu un atbilžu lapas, kā arī melnrakstu lapas eksāmena beigās pretendents nodod eksaminētājam.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
14.12.2018