Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Liepājā 2018.gada 22.novembrī (prot. Nr.14, 12.§)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 39. nr., 2010, 186. nr.; 2011, 144. nr.; 2013, 233. nr., 2015, 92. nr., 2016, 49. nr., 2018, 91. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 2.1.26.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.26. agrīnās intervences pakalpojums ģimenei ar bērniem.";

1.2. papildināt 3.2.apakšpunktu aiz skaitļa "2.1.25." ar skaitli "2.1.26.";

1.3. papildināt 3.5.apakšpunktu aiz skaitļa "2.1.25." ar skaitli "2.1.26.";

1.4. papildināt 5.6.1.apakšpunktu aiz skaitļa "5.2.1." ar vārdu un skaitli "un 5.2.3.";

1.5. papildināt ar jaunu 19.nodaļu šādā redakcijā:

"19. Agrīnās intervences pakalpojums ģimenei ar bērniem

19.1. Agrīnās intervences pakalpojums ģimenei ar bērniem ir atbalsta programma vecākiem, realizējot preventīvo pasākumu kopumu, lai veicinātu vardarbības pret bērnu mazināšanu.

19.2. Pakalpojumu piešķir sociālā riska situācijās esošai personai (ģimenei), kurai ir bērns vecumā no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem, ja Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par agrīnās intervences pakalpojuma nepieciešamību.

19.3. Agrīnās intervences pakalpojumu ģimenei ar bērniem pārtrauc sniegt, ja:

19.3.1. personai (ģimenei) pakalpojuma sniegšanu nav nepieciešams turpināt, ko apliecina Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinums;

19.3.2. persona (ģimene) rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

19.3.3. persona (ģimene) mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;

19.3.4. vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības.".

1.6. uzskatīt līdzšinējo 19.nodaļu par 20.nodaļu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

Lai veiktu savlaicīgus, koordinētus pasākumus vardarbības pret bērnu cēloņu novēršanā, nepieciešams pilnveidot pašreizējo regulējumu, paplašinot pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, papildus paredzot sociālo pakalpojumu - preventīvo pasākumu kopumu, kas vērsts uz vardarbības pret bērnu mazināšanu. Agrīnās intervences pakalpojums sociālā riska situācijās esošām personām (ģimenēm), kurām ir bērns vecumā no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem, ir atbalsta programmas vecākiem, kas vērstas uz agrīnu iejaukšanos ģimenēs ar maziem bērniem, lai sniegtu vecākiem atbalstu un apmācības bērnu aprūpes un audzināšanas prasmju un iemaņu apgūšanā, veicinot vecāka un bērna piesaisti, emocionālās attiecības, un lai nodrošinātu bērnu veselīgu attīstību.

Sakarā ar jauna sociālā pakalpojuma ieviešanu pašvaldībā, ir nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos un ir sagatavots saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM"" (turpmāk - saistošo noteikumu projekts).

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz papildināt saistošos noteikumus ar jauna sociālā pakalpojuma tiesisko regulējumu - agrīnās intervences pakalpojums ģimenēm ar bērniem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests), sagatavojot budžeta projektu 2019.gadam, ir ieplānojusi līdzekļus 14 000 euro agrīnās intervences pakalpojuma nodrošināšanai 2019.gadā.  
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Nav būtiskas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis

01.01.2019