Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18-17

Jelgavā 2018.gada 22.novembrī (prot. Nr.14, p.1)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 36.nr.; 2016, 28.nr.; 2018, 91.nr.; 2017, 194.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punkta tabulas ailē "Nodokļu maksātāju kategorijas" 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. nestrādājošam pensionāram, personai ar I vai II grupas invaliditāti, vai nestrādājošai personai ar III grupas invaliditāti, ar nosacījumu, ka minētajām personām nav I šķiras likumisko mantinieku un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu".

2. Aizstāt 2.punkta tabulas ailē "Nodokļu maksātāju kategorijas" 2.2.apakšpunktā vārdus "pirmās vai otrās grupas invalīdi" ar vārdiem un skaitļiem "personas ar I vai II grupas invaliditāti".

3. Papildināt 2.punktu ar 2.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"Nodokļu maksātāju kategorijas Nodokļa atvieglojums (%)
2.2.1 personai par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem - dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām) un tām piekritīgo zemi, ja šai personai objektā ir deklarēta dzīves vieta kopā ar bērnu invalīdu un vai nestrādājošu personu ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir bērns invalīds vai nestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības 90 %"

4. Izteikt 2.punkta 2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"Nodokļu maksātāju kategorijas Nodokļa atvieglojums (%)
2.12. personai par Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.16-19 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā" 2.punktā minēto objektu, kuram piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, ja objektā līdz taksācijas gada 1.novembrim tiek deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai 50%"

5. Papildināt 2.punktu ar 2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"Nodokļu maksātāju kategorijas Nodokļa atvieglojums (%)
2.13. personai par dzīvojamo māju, kas iepriekšējā taksācijas gadā pirmreizēji nodota ekspluatācijā 50 %"

6. Papildināt noteikumus ar 4.3 punktu šādā redakcijā:

"4.3 Personām, kuras minētas 2.2.1 un 2.13.apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus, ja par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem taksācijas gadiem".

7. Svītrot 6.punkta 6.1.apakšpunktu.

8. Svītrot 10.1 punktā skaitli un vārdu "2018.gadam".

9. Aizstāt 13.punktā vārdu "domes" ar vārdiem "pašvaldības administrācijas".

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.18-17 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par nekustamā īpašumi nodokli" (turpmāk - Likums) 5.panta trešā daļa paredz, ka pašvaldība var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

Ar Saistošo noteikumu grozījumiem tiek paredzēts mazināt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas slogu šādām atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

- nestrādājošai personai ar III grupas invaliditāti, kurai nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu;

- personām par objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un piekritīgo zemi, ja šai personai objektā ir deklarēta dzīves vieta kopā ar bērnu invalīdu vai nestrādājošu personu ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības;

- personām par objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un kuriem tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, ja taksācijas gada 1.janvāri plkst. 0.00 tajā nebūs deklarēta dzīvesvieta nevienai personai, bet kuros personas būs deklarējušas savu dzīvesvietu pēc taksācijas gada 1.janvāra;

- personām, kuras savas īpašumā esošās jaunbūves būs nodevušas ekspluatācijā iepriekšējā taksācijas gadā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi papildus jau esošajam tiesiskajam regulējumam paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiks piešķirts nestrādājošai personai ar III grupas invaliditāti.

Saistošie noteikumu grozījumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90% apmērā tiek piešķirts personai par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem - dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām) un tām piekritīgo zemi, ja šai personai objektā ir deklarēta dzīves vieta kopā ar bērnu invalīdu un vai nestrādājošu personu ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir bērns invalīds vai nestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% tiks piešķirts arī nekustamajam īpašumam, kura lietošanas veids ir dzīvošana (turpmāk - Objekts), un kuram saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.16-19 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā" 2.punktu ir piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no Objekta kadastrālās vērtības, ja minētajā Objektā dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai līdz taksācijas gada 1.novembrim.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā tiek piešķirts personai par dzīvojamo māju, kas iepriekšējā taksācijas gadā pirmreizēji nodota ekspluatācijā.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, ja par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

Grozījumi Saistošajos noteikumos stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.

Saistošo noteikumu indikatīvā ietekme uz pašvaldības budžetu ir nebūtiska.

4. Informācija par projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmēs.
5. Informācija par projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji jautājumos par Saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pašvaldības amatpersonas un darbinieki regulāri ir komunicējuši ar nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

01.01.2019