Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.133

Rīgā 2018.gada 28.novembrī (prot. Nr.50, 3.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DOBELES ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2018.gada 15.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DOBELES ŪDENS", vienotais reģistrācijas numurs: 45103000470, juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 (turpmāk - SIA "DOBELES ŪDENS"), iesniegumu (2018.gada 15.augusts Nr.472/1-13) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2018.gada 19.oktobrī un 13.novembrī - papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2018.gada 17.oktobris Nr.544/1-13, 2018.gada 9.novembris Nr.590/1-13) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "DOBELES ŪDENS" 2018.gada 15.augustā iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 1,09 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,64 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. SIA "DOBELES ŪDENS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2018.gada 22.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2018, 166.nr.) un 2018.gada 16.augustā nosūtīja Dobeles novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

4. Regulators 2018.gada 30.oktobrī nosūtīja Dobeles novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem Dobeles novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

5. Regulators 2018.gada 20.novembrī saņēma Dobeles novada pašvaldības vēstuli Nr.2.6/3762, kurā Dobeles novada pašvaldība informē, ka atbalsta vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem Dobeles novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

6. Regulators 2018.gada 14.septembrī Dobeles novada pašvaldības ēkas zālē Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "DOBELES ŪDENS" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, Dobeles novada pašvaldības un SIA "DOBELES ŪDENS" pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

7. Regulators lūdza SIA "DOBELES ŪDENS" iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu, un SIA "DOBELES ŪDENS" 2018.gada 19.oktobrī un 13.novembrī papildus iesniedza Regulatoram tarifu projekta veidojošās izmaksas pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus, kur ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,08 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,65 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

8. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "DOBELES ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

9. Regulatora padomes sēdē SIA "DOBELES ŪDENS" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu - 2019.gada 1.janvāris.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "DOBELES ŪDENS" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,08 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,65 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī;

3. atcelt no 2019.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 13.novembra lēmumu Nr.298 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DOBELES ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 230.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

28.11.2018