Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Liepājā 2018.gada 11.oktobrī (prot. Nr.12, 2.§)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 104.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā:

"1.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējumu un tā piešķiršanas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš reģistrēts Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē (turpmāk - aukle), un atbilst Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" prasībām, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra rindā (turpmāk - pašvaldības līdzfinansējums)".

2. Papildināt 1.nodaļu ar 1.4.punktu šādā redakcijā:

"1.4. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt arī bērns, kam ir piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet kurš, pamatojoties uz ārsta atzinumu (psihologs, ģimenes ārsts, pediatrs), nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ. Šajā gadījumā, pašvaldība nodrošina pašvaldības līdzfinansējumu aukles pakalpojumiem līdz obligātās izglītības uzsākšanai".

3. Izteikt 2.3.punktu šādā redakcijā:

"2.3. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērna likumiskajam pārstāvim rakstiski tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs). Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ. Līdzfinansējumu nepārtrauc, ja bērnam piedāvāta vieta pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bet pamatojoties uz ārsta atzinumu bērns nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ".

4. Izteikt 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.punktu šādā redakcijā:

"3.1. Lai aukle pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, aukle ar iesniegumu vēršas Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk - Izglītības pārvalde). Iesniegumam jāpievieno līguma, kas noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, kopija.

3.2. Izglītības pārvalde pārbauda Valsts izglītības informācijas sistēmā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā datus par bērnu katru mēnesi un pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles kontā līdz kārtējā mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.

3.3. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Izglītības pārvalde.

3.4. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde informē aukli, bērna likumisko pārstāvi.

3.5. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu starp pašvaldību, aukli un bērna likumisko pārstāvi vienu reizi finanšu gadā. Pašvaldības vārdā līgumu slēdz Izglītības pārvalde".

5. Papildināt 3.6.punktu ar 3.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6.3. Izglītības pārvalde ir konstatējusi, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ir informācija, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbība ir apturēta vai pārtraukta".

6. Izteikt 3.7. un 3.8.punktu šādā redakcijā:

"3.7. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem Izglītības pārvalde.

3.8. Izglītības pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē".

7. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"PIELIKUMS
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.10

LĪGUMS PAR LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM Nr.

Liepājā .….…...gada

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk arī - pašvaldība), tās vadītājas …….. personā, kura rīkojas saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajiem noteikumiem Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM" un, ……………………….., (turpmāk - aukle) personas kods ………………., deklarētā dzīvesvieta …………………….……… un …………………..…….., personas kods ………..………………., deklarētā dzīvesvieta ……………………….. (turpmāk - vecāks), līdzēji (saukti atsevišķi arī - puse, kopā - puses) noslēdz šādu līgumu (turpmāk - līgums)

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pašvaldība apņemas ……… gadā sniegt līdzfinansējumu bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanā, kurā aukle sniedz bērna uzraudzības un izglītošanas pakalpojumu …………………….…….., bērnam …………………..………., personas kods ………………………., deklarētā dzīvesvieta ……………………………….., (turpmāk - pašvaldības līdzfinansējums).

2. LĪDZFINANSĒŠANAS NOSACĪJUMI

2.1. Pašvaldības līdzfinansējums ir 100,00 EUR mēnesī, kurā nav iekļauta bērna ēdināšana.

2.2. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes….. gada …. mēnesis ….. saistošajiem noteikumiem Nr. ……. "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU …….. GADAM", pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā, pašvaldības atbalsts tiek samazināts proporcionāli pašvaldības ieņēmumu samazinājumam, par to informējot pārējās puses līdz katra mēneša 15.datumam.

2.3. Vecāks nekavējoties informē pašvaldību, ja tiek mainīta vecāka un/vai bērna dzīvesvieta.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles norēķinu kontā kredītiestādē līdz mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.

3.2. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu ir uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa.

3.3. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērna likumiskajam pārstāvim rakstiski tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs). Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ. Līdzfinansējumu nepārtrauc, ja bērnam piedāvāta vieta pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bet pamatojoties uz ārsta atzinumu bērns nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ.

3.4. Aukle katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam iesniedz pašvaldībai bērna vecāka parakstītu bērnu uzraudzības un izglītošanas pakalpojuma sniegšanas tabulu - atskaiti (pielikumā), kurā norādītas visas pakalpojuma sniegšanas mēneša dienas un stundas.

3.5. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības līdzfinansējuma pārmaksu, ja tā izveidojusies sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju. Aukle mēneša laikā pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas, atmaksā pārmaksātos līdzekļus paziņojumā norādītajā norēķinu kontā.

4. NEPĀRVARAMĀ VARA

4.1. Neviena puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem (dabas katastrofas, karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi un citi notikumi), kas tieši ietekmē šā līguma izpildi un kas notikuši pēc līguma noslēgšanas, un to iestāšanās nav atkarīga no pušu gribas.

4.2. Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā brīdina otru pusi par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, un puses vienojas par tālāko sadarbību.

5. PUŠU ATBILDĪBA

Puses par līgumsaistību neizpildi vai daļēju izpildi ir atbildīgas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6. PAPILDUS NOTEIKUMI

6.1. Puses var rakstiski noslēgt papildu vienošanās, kas noformējamas kā līguma pielikumi un ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

6.2. Visas līguma izpildes gaitā radušās domstarpības ir izšķiramas kopējās pušu pārstāvju apspriedēs, kas tiek protokolētas. Jautājumi, kuros puses nevar vienoties, tiek izšķirti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.3. Pušu savstarpējās saistības, kuras nav atrunātas šajā līgumā, regulē normatīvie akti.

7. LĪGUMA IZPILDE UN IZBEIGŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā ar ……………………......

7.2. Līguma termiņš līdz …………………………..

7.3. Ja normatīvajos aktos tiek veikti grozījumi, pusēm vienojoties, līguma darbības laiks var tikt pagarināts.

7.4. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm rakstiski vienojoties.

7.5. Puses var izbeigt līgumu vienpusēji, ja kāda no pusēm nepilda ar līgumu uzņemtās saistības. Par nodomu izbeigt līgumu puses jābrīdina vismaz vienu mēnesi iepriekš.

7.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām trijos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pašvaldībā, otrs - pie aukles, bet trešais - pie vecāka. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

PAŠVALDĪBA:  

AUKLE:

 

VECĀKS:

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

       
z.v.    

 

 

 

"

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošie noteikumi Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM" (turpmāk - noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības sniegtā līdzfinansējuma privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem apmēru un piešķiršanas kārtību.

Tā kā ir mainījusies situācija attiecībā pret to, kas pieņem privāto uzraudzības pakalpojumu sniedzēju iesniegumus par līdzfinansējuma saņemšanu, kas pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un kas ir līgumslēdzējpuse pašvaldības vārdā par līdzfinansējuma nodrošināšanu, ir nepieciešams pilnveidot pašreizējo regulējumu, aizstājot noteikumos pirmsskolas izglītības iestādi "Liepiņa" ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk - Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde), kas turpmāk īstenos noteikumos noteiktās funkcijas.

Grozījumi nepieciešami arī, lai noteiktu papildu kritēriju, kad līdzfinansējums tiek pārtraukts, kā arī noteikt bērnu kategoriju, kuriem jānodrošina aukle arī gadījumā, ja piešķirta vieta kādā no pirmsskolas izglītības iestādēm. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izdarīt grozījumus noteikumos un ir sagatavots saistošo noteikumu grozījumu projekts.

Jaunā redakcijā izteikts arī līgums, kas ir saistošo noteikumu pielikums.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz:

1) turpmāk, lai aukle varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, tā vēršas Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, kas savukārt izskata dokumentus un pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī slēdz līgumu pašvaldības vārdā un var pieņemt lēmumu par līdzfinansējuma izmaksu pārtraukšanu konkrētos, uzskaitītos gadījumos;

2) ir noteikta bērnu kategorija, kam jānodrošina aukles pakalpojums līdz obligātās izglītības uzsākšanai arī tad, ja bērns ieguvis vietu kādā no pirmsskolas izglītības iestādēm. Šādu iespēju paredzēs psihologa, ģimenes ārsta, pediatra atzinums par bērna veselības vai psiholoģisko stāvokli, kas liedz tam apmeklēt pirmsskolu, bet bērna sekmīgai attīstībai jānodrošina privātais uzraudzības pakalpojuma sniedzējs.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli Nav būtiskas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis

28.11.2018